Befolkningen i Norge har fortsatt høy tillit til politiet. Sør-Vest politidistrikt ligger på et gjennomsnittlig nivå på de fleste områder i innbyggerundersøkelsen. 72 % av befolkningen i Norge har svart at de har høy tillit til politiet. I Sør-Vest har 69 % av befolkningen høy tillit.

– Vi jobber hver eneste dag for å opprettholde og styrke tilliten i befolkningen. Det er innbyggerne vi er her for. Vi er avhengige av folks tillit, og har kontinuerlig fokus på å levere gode tjenester til innbyggerne i politidistriktet. Politiets skal levere trygghet, og det er derfor gledelig at 88 prosent svarer at de føler seg trygge i sitt nærmiljø, sier politimester i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik.

Flere årsaker til svekket tillit
De aller fleste av de 2 587 respondentene oppgir at tilliten er uendret. Innbyggere som opplevde lavere tillit til politiet i løpet av fjoråret, begrunner det blant annet med eldre drapssaker som har fått negativ omtale i media.  

- Jeg forstår at disse sakene utfordrer tilliten og jeg tar dette på det største alvor. Derfor prioriterer vi de alvorligste sakene, blant annet drapet på Birgitte Tengs. Innbyggerne skal kunne stole på at politiets etterforskning gir svar og at rettssystemet fungerer. Vår jobb er å lære av erfaringer og etterforske sakene for å kunne gi påtalemyndigheten et best mulig beslutningsgrunnlag, understreker Vik.

Politiets kapasitet til håndtering av mindre alvorlige straffesaker er også forhold som trekkes frem som kritikkverdige blant de som har svart at de har lav tillit til politiet.

– Det er forståelig at de som tar kontakt med politiet i forbindelse med et straffbart forhold forventer at politiet forfølger saken. Politiet arbeider kontinuerlig med å utnytte ressursene på en best mulig måte. Det er en svært krevende balansegang. Tilbakemeldingene i innbyggerundersøkelsen er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget i dette arbeidet.  Vi må prioritere, og da er det de mest alvorlige sakene som krever mest kapasitet, påpeker politimesteren.


Undersøkelsen er endret

Politiets innbyggerundersøkelse er en årlig kartlegging av innbyggernes oppfatninger av politiet i Norge. I fjor ble datainnsamlingsmetoden byttet fra telefon til internett. Antall respondenter ble økt, og respondentutvalget er også endret. I tillegg er spørsmålene oppdatert.

– Disse endringene i undersøkelsen gjør at svarene ikke kan sammenlignes direkte med foregående år. Undersøkelsen er bedre i år, blant annet fordi det er flere respondenter, og den utgjør like fullt ett av flere grunnlag for beslutninger om prioriteringer og ressursbruk slik at vi kan løse samfunnsoppdraget vårt på en best mulig måte, sier Vik.

Les mer om undersøkelsen og resultatene

  • Innbyggerundersøkelsen