.

Årets innbyggerundersøkelse har gjennomgått store endringer, og resultatene kan derfor ikke sammenliknes direkte med tidligere år. Undersøkelsen skaper et nytt nullpunkt og referansegrunnlag for de kommende årene. I underkant av 28 000 mennesker har svart på innbyggerundersøkelsen, av disse bor 2920 i Oslo politidistrikt.

-Resultatene av innbyggerundersøkelsen er viktige for oss, og de vil inngå som et grunnlag for utvikling og styring av politiet i årene som kommer. Det vil også tjene som grunnlag for om klarer å nå våre mål, sier Lilaas-Skari.

På landsbasis så svarer 72 prosent av innbyggerne at de har høy eller svært høy tillit til politiet i Norge. Tallet blant de spurte som har adresse i Oslo politidistrikt er litt høyere, nemlig 75 prosent. Men trenden blant de spurte i osloområdet, tilsvarer utviklingen på landsbasis. 12 prosent av de spurte i vårt politidistrikt sier de har fått lavere tillit til politiet det siste året, mens sju prosent sier tilliten har økt.

-Vi skal gå grundig inn i resultatene for å analysere hvorfor utviklingen er som den er. 87 prosent av folk i vårt distrikt oppgir at de føler seg trygg i sitt nærmiljø. Samtidig ser vi at flere er bekymret for å bli utsatt for vold, trusler, eller plagsom adferd, sier politimesteren.

-Jeg synes det er gledelig at av de som har vært i kontakt med politiet i vårt distrikt i forbindelse med nytt pass eller id-kort, så er det store flertallet svært fornøyd. 90 prosent sier det ble møtt med respekt og fikk den hjelpen de trengte.

Se også Politidirektoratets pressemelding.

Noen utvalgte resultater fra innbyggerundersøkelsen:

Tillit: Politiet har fremdeles høy tillit i befolkningen. Dataene indikerer samtidig en nedgang i tillit fra i fjor. Tilliten til politiet varierer noe mellom politidistrikter, men hovedbildet er likt.

75 prosent av befolkningen i Oslo politidistrikt har tillit til politiet. Det er 3 prosentpoeng høyere enn landssnittet. I vårt område sier 76 prosent av de spurte at de har samme tillit til politiet i år som i fjor. Sju prosent har fått høyere tillit, 12 prosent svarer lavere tillit.

Trygghet: Innbyggere i Norge, uavhengig av hvor sentralt eller usentralt man måtte bo, oppgir å føle seg trygg i eget nærmiljø. Innbyggere i de mest sentrale by-kommunene opplever lavere trygghet på kveldstid i egen kommune, sammenlignet med personer i små kommuner. Politiet oppleves som mer trygghetsskapende i sentrale kommuner, enn mindre sentrale kommuner.

I Oslo svarer 87 prosent at de føler seg trygg i sitt nærmiljø. Oslotallene er på linje med landssnittet. Andelen som føler seg trygg på kveldstid i sentrum er derimot lavere. 60 prosent svarer at de føler seg trygge eller ganske trygge i sentrum på kveldstid i våre kommuner. Men i Oslo så er vi litt over landssnittet på spørsmål om folk er bekymret for å bli utsatt for vold, trusler, plagsom adferd og så videre. Ganske mange er bekymret for id-tyverier og svindel/bedrageri. I underkant av 40 prosent svarer at de er svært eller i ganske stor grad bekymret for dette i vårt område.

Synlighet: Et synlig politi oppleves som viktig, både på internett og i eget nærmiljø. Innbyggere i mindre sentrale kommuner rapporterer å se politiet noe sjeldnere enn personer i mellomstore og store kommuner. 17 prosent av folk i Oslo sier de ser politiet i sitt nærmiljø minst en gang om dagen. 35 prosent svarer en gang i uken. Dette er høyere enn landssnittet. 48 prosent sier de er svært fornøyd eller ganske fornøyd med synligheten. 33 prosent er verken fornøyd eller misfornøyd. Ca 14 prosent er misfornøyd. Folk mener det også er viktig at politiet er til stede på nett. 30 prosent av folk i vårt distrikt har det siste året lagt merke til politiet på Twitter, 27 prosent på Facebook, 16 prosent på politiet.no, og 10 prosent på Instagram.

Innbyggere vil bli lyttet til: Innbyggere ønsker å bli lyttet til av politiet i svært stor grad. Svar fra undersøkelsen viser at politiet kan forbedre seg på å lytte til innbyggernes bekymringer. Vel halvparten av de spurte i Oslo politidistrikt mener politiet lytter til innbyggernes bekymringer, og informerer om våre aktiviteter. Om lag 20 prosent er verken enig eller uenig.

Pass og ID: I møte med forvaltningstjenestene sier omtrent halvparten av befolkningen at de har tatt i bruk politiets forvaltningstjenester. Av de som har vært i kontakt med politiet i vårt distrikt i forbindelse med pass eller id-kort, så er det store flertallet svært fornøyd. 90 prosent sier det ble møtt med respekt og fikk den hjelpen de trengte. 72 prosent svarer at saken deres ble behandlet innen rimelig tid. Også de som har ringt sentralbordet gir god respons. 66 prosent mente det var lett å komme i kontakt med politiet, mens bare 53 prosent mente at saken deres ble behandlet innen rimelig tid.

Opplevd kriminalitet: Resultatene varierer etter ulike typer kriminalitet. Et av resultatene som peker seg ut er personer som er utsatt for vold/mishandling eller utpressing, opplever at de ikke har blitt tatt på alvor av politiet. Datamaterialet viser en klar tendens til at få anmelder eller kontakter politiet, noe som igjen varierer etter hvilken type kriminalitet personen er utsatt for. Svar på opplevelsen med politiet viser at personer som er utsatt for vold/mishandling og utpressing særlig opplever at de ikke har blitt tatt på alvor av politiet.

22 prosent av de spurte i Oslo politidistrikt sier de har vært utsatt for skremmende eller plagsom adferd i 2022. Åtte prosent sier de har vært utsatt for svindel eller bedrageri. Åtte prosent har vært utsatt for trusler.

Stoppet eller kontaktet av politiet: De fleste som ble stoppet eller kontaktet av politiet opplevde at de ble behandlet med respekt. Det er indikasjoner i datamaterialet på at det likevel er flere som ble stoppet opplevde dette som urettmessig. Datagrunnlaget skal undersøkes videre.

Oslo: 13 prosent av de spurte, sier det har blitt stoppet eller kontaktet av politiet. Vel 80prosent av dem sier det ble behandlet med respekt. Det er tre prosentpoeng lavere enn landssnittet. På spørsmål om politiet behandler alle med respekt, uavhengig av hvem de er, så er tallene svakere. Bare 55 prosent svarer de er helt enig – eller delvis enig i en slik påstand i Oslo. Det er lavere enn landssnittet.

 

 

  • Innbyggerundersøkelsen