Å deaktivere et skytevåpen vil si å gjøre det "varig ubrukbart" slik at det ikke kan skytes med. Det betyr også at det ikke kan reaktiveres eller repareres slik at det kan skytes med.

Slik skal skytevåpenet deaktiveres

Fra og med 1. oktober 2020 er det kun godkjente børsemakere som kan deaktivere våpenet. Det deaktiverte våpenet må også sendes til Kripos for kontroll og godkjenning. Det er børsemakeren som deaktiverer våpenet som skal sende det inn for godkjenning. Dette kan ikke gjøres av privatpersoner. Ta kontakt med ditt lokale våpenkontor for å finne frem til en godkjent børsemaker.

Når du leverer våpenet til børsemaker, så fyller børsemakeren ut skjemaet melding om deaktivering . Dette skjemaet sender børsemakeren inn til Kripos sammen med våpenet.

Når våpenet er godkjent som deaktivert, blir det påført en merking og det utstedes et deaktiveringssertifikat som alltid skal følge med våpenet.

Gebyr

Du må betale et gebyr på 1000 kroner for å få våpenet godkjent som deaktivert. Omregistrering ved eierskifte er gebyrfritt.

Våpenet må registreres i nasjonalt våpenregister

Det kreves ikke tillatelse fra politiet for å erverve, eie eller inneha et deaktivert våpen, men våpenet må registreres i nasjonalt våpenregister. Dette gjelder både når våpenet deaktiveres første gang, og dersom det selges eller på annen måte overdras til en annen eier. Børsemakeren som deaktiverer våpenet vil sørge for melding til politiet slik at våpenet blir registrert på riktig eier.

Ved salg eller overdragelse av våpenet, må selger og kjøper fylle ut skjema for melding om salg/overdragelse av våpen . Skjemaet skal sendes til politiet på selgerens hjemsted.

Våpen deaktivert før 1. oktober 2020

Våpen som er deaktivert etter regler som gjaldt før 1. oktober 2020, anses fortsatt som deaktivert med mindre våpenet skifter eier eller føres ut av norsk tollområde. Slike våpen kan også beholdes av nåværende eier uten å registreres i nasjonalt våpenregister. Ved eierskifte eller utførsel fra norsk tollområde, må våpenet imidlertid bringes opp til gjeldende krav og godkjennes og registreres.

Våpen innlevert før 1. oktober 2020

Våpen innlevert til børsemaker før 1.oktober 2020 kan deaktiveres etter tidligere regelverk, noe som innebærer at de ikke må inn til Kripos for etterkontroll.

Tekniske spesifikasjoner for børsemakere

Hva som kreves for at et våpen skal godkjennes som deaktivert, er fastsatt i EU tilleggsdirektiv (EU) 2018/337 datert 5. mars 2018.