Fakta om norsk deltakelse

 • Per januar 2017 bidrar 35 norske polititjenestemenn og –kvinner, fordelt på 6 operasjoner, alle utenfor Europa.
 • Mer enn 1200 norsk politipersonell har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Operasjonene er utført i 35 land over hele verden, fra Øst-Timor i øst, Balkan i nord, Namibia i sør og El Salvador og Colombia i vest. Dette er hovedsaklig land der normal samfunnsstruktur har brutt sammen som følge av krig eller konflikt.
 • Norsk politi har deltatt i internasjonale fredsoperasjoner  siden operasjonen i Namibia i 1989.
 • Inntil en prosent av den norske politistyrken kan benyttes i fredsbevarende operasjoner.
 • Norsk deltakelse besluttes som en del av norsk utenrikspolitikk, og finansieres over bistandsbudsjettet.

Pågående operasjoner

Sør-Sudan ble etablert som egen suveren stat 9. juli 2011. FN opprettet samme dato operasjonen United Nations Mission In South Sudan (UNMISS). Rundt 1 million mennesker har flyktet fra sine bosteder internt i Sør-Sudan.

 • Norsk innsats: 6
 • Oppgave: politiet arbeider i team sammen med canadisk personell. Temaet jobber med utgangspunkt i "Sexual and Gender Based Violence" (SGBV2), som omhandler seksuallovbrudd. Prosjektet bidrar med opplæring av lokalt politi på  fagområde. Det norske bidraget blir avsluttet i 2018/2019.
 • Mer om United Nations Mission For Justice Support In Haiti (MINUJUSTH)

I 2016 ble det etablert en såkalt monitoreringsmekanisme i Colombia med FN, FARC-geriljaen og myndighetene som tre likestilte parter. Mekanismen ble etablert etter at fredsavtalen ble inngått mellom Colombianske myndigheter og Farc-geriljaen. Mekanismen skulle overvåke at regjeringen og FARC holdt sine forpliktelser etter avtalen, særlig at FARC skulle levere inn sine våpen. Oppdraget ble formelt avsluttet i september 2017, og videreført i ny misjon der observatørenes rolle er å overvåke re-integrering av FARC-soldater, og sikkerheten i distriktene. Norge har deltatt med 3 observatører siden september 2016. Dette er en politisk misjon, og arbeidsspråket er spansk.

Byen Hebron er delt mellom israelere og palestinere.

 • Norsk innsats: 6 politirådgivere
 • Oppgave: Hovedformålet er å observere og rapportere brudd på
  menneskerettigheter og avtalen mellom Palestinere og Israel.  Politiet deltar i en observatørstyrke sammen med personell fra Sverige,  Italia, Tyrkia og Sveits. Opservatørenes tilstedeværelse skal bidra til å normalisere situasjonen og gi en følelse av trygghet for palestinerne.
 • Mer om The Temporary International Presence in Hebron

Slik inititeres norsk deltakelse

Norsk politi bidrar i internasjonale fredsoperasjoner, som ofte initieres av FN. Norsk deltakelse besluttes av Utenriksdepartementet (UD), Justis- og beredskapsdepartementet (JD), og i samråd med Politidirektoratet.

Norsk politi bidrar også i bilaterale prosjekter. Rekrutteringen til slike oppdrag kan følge andre krav enn det FN stiller til sine operasjoner. Kontoret for internasjonale fredsoperasjoner (INTOPS) har ansvar for norsk politipersonell til slike prosjekter, og koordinerer bistanden med departementene og de internasjonale organisasjonene.

Politiet etablerer årlig en personellpool bestående av kvalifisert personell, som kan bidra i internasjonale fredsoperasjoner påfølgende år. Representantene for norsk operativt politi rekrutteres fra alle politidistrikt og særorgan, men utenlandstjeneste er frivillig.