De nye politidistriktene har en mer enhetlig organisering og felles krav til hvordan polititjenesten skal utføres, noe som bidrar til høyere og likere kvalitet på polititjenesten for innbyggerne.

Enhetlig organisering er også viktig for å oppnå erfaringslæring og kunnskapsstyrt fagutvikling i etaten, for å få en organisasjon som kan tilpasse seg over tid og gjør det lettere med samhandling på tvers av distrikt.

Tilgjengelig politi

Målet med nærpolitireformen er blant annet å sikre et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi. En viktig forutsetning for å lykkes med dette er å utnytte politiets kompetanse og ressurser bedre enn i dag. En del steder vil det å slå sammen lokale tjenestesteder bidra til å frigjøre tid og ressurser, slik at politifolk kan være mer tilgjengelige og tilstede i nærmiljøene, og samtidig ha mer fleksibel tilgang på større fagmiljøer med bedre kompetanse.

Gradvis utvikling av nye distrikt

Utviklingen av de nye politidistriktene er et langsiktig arbeid. Nye og bedre arbeidsmetoder er en viktig del av innsatsen for å gi befolkningen en bedre polititjeneste i årene som kommer. Et tettere og mer strukturert samarbeid mellom politi og kommuner er også en viktig del av reformarbeidet.

Selve organiseringen internt i de nye politidistriktene vil skje gradvis i løpet av 2017 og 2018. Publikum og samarbeidspartnere kan forholde seg til og kontakte politiet som før.

Endringer i lokal organisering

I mai 2017 ble endelig plassering av lensmannskontor og politistasjoner i de nye politidistriktene besluttet. Dette betyr at det vil være 225 lensmannskontorer og politistasjoner etter at endelig struktur er gjennomført.

Les mer om oppdrag om effektivisering av politidistriktenes lokale struktur

Endringen av lokal organisering ble gjennomført etter en grundig prosess, der først alle politidistrikter gjennomgikk sin lokale organisering av lensmannskontorer og politistasjoner. Dette ble gjort med involvering av kommunene, for å finne gode løsninger for å forebygge kriminalitet og skape trygghet for lokalbefolkningen.

Politidirektoratet hadde beslutningsmyndighet, og beslutningen ble offentlig 13. januar 2017. Kommunene ble gitt klageadgang til Justis- og beredskapsdepartementet, som avsluttet sin behandling 24. mai.

Nye og bedre måter å jobbe på

Politiet skal utvikle nye og bedre måter å jobbe på, det er en viktig del av nærpolitireformen. Mer politiarbeid skal gjøres på stedet ved å ta i bruk tilgjengelig teknologi, og intern samhandling skal styrkes. I tillegg skal samhandling med kommuner og lokale aktører bli enda bedre, og politiet skal jobbe enda mer kunnskapsbasert.

I arbeidet med å etablere nye politidistrikter er seks funksjoner prioritert i 2017. Sammen er disse funksjonene motoren i reformen og skal bidra til å heve kvaliteten på polititjenestene. De seks funksjonene som skal prioriteres er Etterretning, Politiråd og politikontakt, Tjenestekontor, Politipatruljen - innføring av politiarbeid på stedet, Operasjonssentralen, og Felles straffesaksinntak (FSI).

De nye arbeidsmetodene har som formål å styrke rettsikkerheten ved at kvaliteten på politiets arbeid blir likere og bedre. Samtidig skal det sikre at politiets ressurser benyttes kunnskapsbasert og effektivt mot de høyest prioriterte områdene.

Politikontakt

Fra 15. juni er det innført politikontakt i alle kommuner. Politiråd og politikontakt er viktige for å sikre et tettere og mer systematisk samarbeid med kommunen og lokale aktører. I politirådet blir politi og kommune enige om felles utfordringer og planer.

Politikontakten skal jobbe forebyggende og være synlig lokalt. Samtidig er politikontakten fast kontaktpunkt og drivkraft i det lokale samarbeidet mellom politi og kommune for å følge opp planene fra politirådet.

Film - møte fire politikontakter