Nærpolitireformen handler om at politiet skal bli enda bedre på å skape trygghet der folk bor og ferdes i det daglige. Norge har en dedikert og kompetent politistyrke, som på flere områder er blant de fremste i verden. Likevel er ikke norsk politi godt nok rustet for å løse sitt samfunnsoppdrag på en best mulig måte.

Nærpolitireformens mål

Det overordnede målet med Nærpolitireformen er beskrevet i prop. 61 LS:

"Et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes trygghet. Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor. Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer."

Seks delmål skal bidra til at den overordnede målsettingen nås:

  1. Et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi med god lokal forankring og samhandling
  2. Et mer enhetlig politi som leverer likere polititjenester med bedre kvalitet over hele landet
  3. Et politi med mer målrettet innsats på forebygging, etterforskning og beredskap
  4. Et politi med bedre kompetanse og kapasitet, som deler kunnskap og lærer av erfaringer
  5. Et politi som skaper bedre resultater i en kultur preget av åpenhet og tillit, gjennom god ledelse og aktivt medarbeiderskap
  6.  Et politi som arbeider mer effektivt ved å ta i bruk bedre metoder og ny teknologi

Nærpolitireformens hovedtiltak

En lang rekke utviklingstiltak skal bidra ti at politiet når målene med nærpolitireformen. Tiltakene kan deles i fire hovedområder:

  • Politiet skal organiseres på en ny måte
  • Ledelse og styring i politiet skal styrkes
  • Politiet skal utvikle nye og bedre måter å jobbe på
  • Politiets arbeid skal støttes av nye og bedre teknologiske arbeidsverktøy