For å lykkes med dette må politiet ta vare på det vi er gode til, og samtidig utvikle bedre og mer effektive måter å løse oppgaver på, jobbe enda mer kunnskapsbasert, være i forkant av kriminaliteten, og bruke ressursene bedre.

I utviklingen av distriktene er det særlig seks prioriterte funksjoner som må tidlig på plass. De skal virke hver for seg, men den største effekten får vi når de virker sammen.

Politipatruljen er til stede for befolkningen døgnet rundt og utgjør grunnberedskapen lokalt. Se film om politipatruljen.

Etterretning gir et godt situasjonsbilde og god kunnskap om utfordringene lokalt. Se film om etteretning.

Operasjonssentralen leder og koordinerer politiets operative virksomhet, både i daglig drift og ved ekstraordinære hendelser eller kriser. Se film om operasjonssentralen.

Politiråd og politikontakt sikrer et tett og systematisk samarbeid med kommunen og lokale aktører. Se film om politiråd og politikontakt.

Felles straffesaksinntak sørger for riktig prioritering og kvalitetssikring av straffesaker i startfasen. Se film om felles straffesaksinntak.

Tjenestekontor: Hensikten med felles tjenesteplanlegging er å fordele personellressurser og sørge for at politiet har folk på rett sted til rett tid. Se film om tjenestekontor.