Kripos er:

  • nasjonalt kompetansesenter for norsk politi
  • nasjonalt cyberkrimsenter (NC3)
  • kontaktpunkt for internasjonalt politisamarbeid
  • behandlingsansvarlig for sentrale registre i politiet
  • nasjonal kriminalteknisk laboratorium
  • aktør for forebygging og sikkerhet

Strategi 2019 – 2021 (1,42 MB) (PDF)

Taktisk etterforskning

Kripos har spisskompetanse og yter bistand innen etterforskningsledelse og generell taktisk etterforskning. Kripos kan etterforske egne saker innenfor organisert og annen alvorlig kriminalitet. Dette er ofte saker som ikke tilhører et spesifikt politidistrikt, og som krever internasjonal samhandling og/eller særskilt kompetanse. Kripos har det nasjonale ansvaret for etterforskning av krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten begått av personer som oppholder seg i Norge.

Teknisk etterforskning

Det nasjonale kriminallaboratoriet utfører undersøkelser og analyser av spormateriale fra alle typer straffesaker. Kripos gjennomfører også åstedsundersøkelser etter anmodning fra politidistriktene. Kripos analyserer all narkotika som beslaglegges i Norge.

Kriminaletterretning

Kripos samler inn, bearbeider og analyserer informasjon om kriminelle nettverk og aktører med det formål å initiere straffesaker, gi oppdatert informasjon til politidistriktene samt utarbeide analyser og vurderinger.

Teknologi og operative tjenester

Kripos yter spesialisert bistand innen datatekniske undersøkelser, operativ kriminalanalyse, kommunikasjonskontroll, etterforskningsstøtte for spor på internett, spaning, informantbehandling og vitnebeskyttelse.

Internasjonalt politisamarbeid

Kripos koordinerer samarbeid med utenlandsk politi og ivaretar en rekke internasjonale forpliktelser på vegne av norsk politi. Kripos er nasjonalt kontaktpunkt for internasjonale politiorganisasjoner som Interpol, Europol og Frontex. Kripos ivaretar også den norske deltakelsen i PTN-samarbeidet (politi og toll i Norden).

Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3)

NC3 skal bistå norsk politi i konkrete etterforskninger og videreutvikle spisskompetanse innenfor cyberområdet. Gjennom å forebygge, avdekke og etterforske trusler og kriminalitet skal cyberkrimsenteret bidra til å skape trygghet i det digitale rom.

Andre nasjonale oppgaver

Kripos er ansvarlig for å forvalte og utvikle flertallet av politiets sentrale arbeidsregistre og informasjonssystemer. Som nasjonalt kompetansesenter driver Kripos utstrakt kompetanseoverføring til politidistriktene gjennom kurs, foredrag og hospitering. Kripos leder også den nasjonale identifiseringsgruppen som mobiliseres ved større ulykker og katastrofer.

Tips politiet her