Reisende må sette seg inn i de reglene som gjelder, og forholde seg til disse.

Registrering av innreise til Norge

Alle som skal passere grensen til Norge fra områder med karanteneplikt (røde land/områder) må registrere seg digitalt før de kommer til landet. Det gjelder også norske statsborgere. Reisen skal registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunktet. Når du fyller ut skjemaet digitalt, får du en kvittering som du skal vise til politiet i grensekontrollen. 

Kommer du til Norge fra et gult område, er det andre regler som gjelder. Les mer om innreiseregler, og se kart over røde og gule områder i Europa (fhi.no). 

Innreiseforbud til Sverige fra Norge

Sverige har innført innreiseforbud til Sverige fra Norge for ikke-svenske borgere. For mer informasjon, se nettsidene til svensk politi.

Flere grenseoverganger er ulovlige å bruke for innreise

Se oversikt over grenseoverganger som er lovlige å bruke, med teststasjoner (helsedirektoratet.no).

Grenseovergangssteder som ikke er i denne oversikten er ulovlige å bruke, selv om de ikke er fysisk sperret. Dette gjelder for innreise til Norge.

Det kan i perioder med stor trafikk bli kø ved noen av grenseovergangene. Vi ber deg derfor å planlegge for det.

Det er straffbart å reise inn i Norge andre steder enn på grenseovergangene som er lovlige å bruke.

Noen unntak

Noen grupper kan likevel reise inn over genseoverganger som er ulovlige å passere. Se hvilke unntak som gjelder her (regjeringen.no).

Koronatest ved innreise

Det er innført obligatorisk testing på grensen. Dersom du i løpet av de siste 14 dagene har vært i et land eller område med karanteneplikt skal du ta en koronatest når du ankommer Norge. Dette gjelder også norske statsborgere. Mer om koronatest ved innreise til Norge (helsenorge.no)

Utenlandske reisende til Norge må i tillegg vise dokumentasjon på negativ koronatest, og testen må være tatt innen 24 timer før innreise. Mer om kravet om attest på negativ test for utenlandske reisende (helsenorge.no)

Manglende koronatest kan straffes med bøter.

På noen grenseoverganger får politiet bistand fra Tollvesenet og Forsvaret for å gjennomføre grensekontrollen.

Alle reisende som drar til eller fra Norge må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon. For norske statsborgere er pass eneste gyldige id- og reisedokument utenfor Norden. Dette gjelder både på flyplasser, havner og grenseoverganger langs veiene.

Politiet anbefaler at du tar med deg passet på reiser også innenfor Norden for å lette grensekontrollen.

Utvisning og bortvisning er virkemidler myndighetene kan benytte for å nekte utlendinger innreise til eller opphold i Norge. Bortvisning er et vedtak om å nekte en utlending adgang til Norge på grensen eller påby vedkommende å forlate landet.

De fleste vedtakene om bortvisning blir fattet av politiet, men også utlendingsdirektoratet kan fatte bortvisningsvedtak. Personer som er bortvist vil få adgang til Norge når bortvisningsgrunnlaget ikke lenger er til stede.

Klage på bortvisning

Du kan levere skriftlig klage til politiet innen tre uker etter at du ble bortvist. Politiet vil se på saken din på nytt, og vurdere om de skal gjøre om vedtaket, eller sende saken videre til UDI. UDI vil ta en endelig avgjørelse i saken din.