Reisende må sette seg inn i de reglene som gjelder, og forholde seg til disse.

Se regjeringen.no for informasjon om innreisereglene og hvilke unntak som gjelder.

Reise til Norge

Se oversikt over grenseoverganger som er lovlige å bruke, med teststasjoner (helsedirektoratet.no).

Grenseovergangssteder som ikke er i denne oversikten er ulovlige å bruke, selv om de ikke er fysisk sperret. Dette gjelder for innreise til Norge.

Det er straffbart å reise inn i Norge andre steder enn på grenseovergangene som er lovlige å bruke. Politiet utfører jevnlige stikkontroller på grenseovergangssteder som er ulovlige å bruke.

Se regjeringen.no for informasjon om hvilke unntak som gjelder for bruk av stengte grenseoverganger.

På noen grenseoverganger får politiet bistand fra Tollvesenet og Forsvaret for å gjennomføre grensekontrollen.

Utlendinger som er bosatt i Sverige eller Finland og som dagpendler til arbeid i Norge, kan krysse grensen til Norge. Dagpendleren skal fremvise følgende på grenseovergangsstedet:

  • Dokumentasjon på at hun eller han er bosatt i Sverige eller Finland.
  • Bekreftelse fra norsk arbeidsgiver på at hun eller han er dagpendler. Bekreftelsen skal inneholde informasjon om arbeidssted, arbeidstid og avstand til hjemmet.
  • Attest som viser negativ Covid-19-test.
    • Testen må være tatt ila de siste syv døgnene før ankomst til Norge.
    • Testen må være tatt i Norge, Sverige eller Finland.
  • Dokumentasjon på at man har fylt ut elektronisk innreiseregistreringsskjema.

Unntaket gjelder ikke for pendlere bosatt i andre land enn Finland og Sverige og heller ikke ukependlere eller pendlere i annen turnus.

Dagpendlerne skal kun benytte seg av de godkjente grenseovergangsstedene, og de kan kun krysse grensen når grenseovergangsstedene er åpne.

Innreisende fra gule områder har ikke karanteneplikt, og slipper registreringsskjema og covidtesting. Se kart over gule og røde land (fhi.no)

For informasjon om innreiseregistrering, testing ved innreise og reisekarantene, se

Manglende test eller innreiseregistrering kan straffes. Utlendinger som ikke registrerer seg før innreise eller tester seg på grensen, kan bli bortvist.

Alle reisende som drar til eller fra Norge må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon. Pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett er de eneste norske reise– og ID-dokumentene som er gyldig i utlandet. ID-kortene er kun gyldig i EU-/EØS-landene og Sveits. Dette gjelder både på flyplasser, havner og grenseoverganger langs veiene.

Politiet anbefaler at du tar med deg passet eller nasjonalt ID-kort med reiserett på reiser også innenfor Norden for å lette grensekontrollen.

Utvisning og bortvisning er virkemidler myndighetene kan benytte for å nekte utlendinger innreise til eller opphold i Norge. Bortvisning er et vedtak om å nekte en utlending adgang til Norge på grensen eller påby vedkommende å forlate landet.

De fleste vedtakene om bortvisning blir fattet av politiet, men også utlendingsdirektoratet kan fatte bortvisningsvedtak. Personer som er bortvist vil få adgang til Norge når bortvisningsgrunnlaget ikke lenger er til stede.

Klage på bortvisning

Du kan levere skriftlig klage til politiet innen tre uker etter at du ble bortvist. Politiet vil se på saken din på nytt, og vurdere om de skal gjøre om vedtaket, eller sende saken videre til UDI. UDI vil ta en endelig avgjørelse i saken din.