Innsatsen i politidistriktene og ved Kripos

  • Hvert enkelt politidistrikt har et ansvar for å forebygge, avdekke og straffeforfølge menneskehandel.
  • Ofre eller andre som ønsker å anmelde gjerningspersoner, skal henvende seg til sitt lokale politi.
  • Kripos har et nasjonalt ansvar for analyse, bistand til politidistriktene og deltakelse i det internasjonale arbeidet mot menneskehandel. Kripos drifter også politiets nasjonale kompetansegruppe mot menneskehandel og tipsmottaket for menneskehandel.

Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM)

KOM er et av tiltakene i myndighetenes arbeid mot menneskehandel, med en overordnet funksjon å være pådriver for tverretatlig samarbeid. KOM er administrativt underlagt Politidirektoratet og har et eget mandat fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Koordineringsenheten skal

  • være et virkemiddel for bedre samordning mellom myndigheter og organisasjoner.
  • bistå statlige virksomheter, det kommunale og regionale hjelpeapparatet, og organisasjoner som yter bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel med metoder for identifisering og mobilisering av adekvat bistand og beskyttelse til ofrene.
  • bidra med tverrfaglig informasjonsutveksling og kompetanseheving innen feltet menneskehandel.
  • KOM skal ikke ha en operativ rolle i enkeltsaker

Mer informasjon fra KOM om menneskehandel:

Tilstandsrapporter

For tidligere års rapporter, ta kontakt med KOM på KOM.pod@politiet.no

Rettsavgjørelser

Nasjonalt seminar

KOM arrangerer nasjonale seminarer som et bidrag i å øke kunnskapen blant de som arbeider med menneskehandel.

Tall og fakta fra politiet relatert til menneskehandel