Innsatsen i politidistriktene og ved Kripos

  • Hvert enkelt politidistrikt har et ansvar for å forebygge, avdekke og straffeforfølge menneskehandel.
  • Ofre eller andre som ønsker å anmelde gjerningspersoner, skal henvende seg til sitt lokale politi.
  • Kripos har et nasjonalt ansvar for analyse, bistand til politidistriktene og deltakelse i det internasjonale arbeidet mot menneskehandel. Kripos drifter også politiets nasjonale kompetansegruppe mot menneskehandel og tipsmottaket for menneskehandel.

Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM)

KOM er et av tiltakene i myndighetenes arbeid mot menneskehandel, med en overordnet funksjon å være pådriver for tverretatlig samarbeid. KOM er administrativt underlagt Politidirektoratet og har et eget mandat fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Koordineringsenheten skal

  • være et virkemiddel for samordning mellom myndigheter og organisasjoner.
  • bistå med metoder for identifisering og mobilisering av bistand og beskyttelse til ofre.
  • bidra med tverrfaglig informasjonsutveksling og kompetanseheving
  • KOM skal ikke ha en operativ rolle i enkeltsaker

Mer informasjon fra KOM om menneskehandel:

For tidligere års rapporter, ta kontakt med KOM på KOM.pod@politiet.no.

Nasjonalt seminar

KOM arrangerer nasjonale seminarer som et bidrag i å øke kunnskapen blant de som arbeider med menneskehandel.

Tall og fakta fra politiet relatert til menneskehandel