Bot, forelegg og forenklet forelegg

Det er Statens innkrevingssentral som krever inn bøter, forelegg og gebyrer på vegne av politiet.

Du vil få en faktura fra Statens innkrevingssentral (SI) etter at du har vedtatt (akseptert) boten, eller saken er ferdig behandlet i retten. Når du har fått fakturaen, kan du søke SI om å få betale i avdrag eller få utsatt betalingen.

Mer informasjon om betaling, avdragsordning og betalingsutsettelse finner du på SIs nettsider.

 

Du kan ikke velge mellom bot eller soning. Hvis du ikke betaler boten, vil Statens innkrevingssentral forsøke å kreve den inn ved å trekke deg i lønn/trygd.

Hvis det ikke lykkes, vil de forsøke annen tvangsinnkreving. Soning i fengsel blir først aktuelt dersom det ikke er mulig å kreve inn pengene.

Forelegg

Et forelegg er en reaksjon på et lovbrudd. Et forelegg inneholder vanligvis en bot, men det kan også inneholde tap av førerett/sperrefrist, inndragningskrav, erstatningskrav eller rettighetstap.

Hvis du vedtar et forelegg, avgjøres saken uten behandling i retten. Avgjørelsen er likevel endelig, og du kan vanligvis ikke anke. Hvis du ikke vedtar forelegget, vil saken bli sendt til behandling i retten.

Boten du har fått i forelegget, er lavere enn boten du kan risikere å måtte betale hvis du ikke vedtar forelegget, slik at saken må behandles i retten. Boten i forelegget er lavere fordi den tar hensyn til at du aksepterer boten uten videre behandling i retten.

Et forelegg blir registrert i bøte- og strafferegisteret.

Forenklet forelegg

Et forenklet forelegg er en bot du får på stedet. Forenklete forelegg brukes som reaksjon på mindre alvorlige lovbrudd, for eksempel ved mindre trafikkforseelser. Hvis du vedtar boten, blir saken avgjort der og da. Et forenklet forelegg blir ikke registrert i bøte- og strafferegisteret.

Satser for forenklete forelegg i trafikksaker, finner du på lovdata.no

Miste føreretten

Miste føreretten i en straffesak

Du kan miste retten til å kjøre motorvogn på grunn av et straffbart forhold. Vi kaller dette tap av førerett. Hvor lang tid du må være uten førerett, blir som regel avgjort i dommen, eller i et forelegg du får fra politiet.

Du kan miste føreretten for en periode, eller for alltid. Når du har mistet føreretten, kan du heller ikke øvelseskjøre. Du må levere inn førerkortet til politiet når du har mistet føreretten.

Miste føreretten fordi du ikke fyller kravet til helse, kjøreferdigheter, vandel eller edruelighet

Politiet kan tilbakekalle føreretten din hvis du ikke lenger fyller vegtrafikklovens krav til helse, kjøreferdigheter, vandel eller edruelighet. 

Helsen din eller evnene dine kan endre seg slik at det ikke lenger er trygt å la deg kjøre. Politiet kan kreve at du går til undersøkelse hos lege. Politiet kan også kreve at du tar helt eller delvis ny førerprøve. Du kan miste retten til å kjøre hvis legeundersøkelsen viser at du ikke fyller kravene til helse. Det kan du også hvis du ikke står på førerprøven.

I slike tilfeller trenger politiet verken samtykke eller rettens kjennelse for å ta førerkortet ditt. Du mister førerkortet på ubestemt tid – helt til du igjen fyller kravene for å ha førerkort.

Hvis du har mistet føreretten i en straffesak

Har du mistet førerretten ved dom i retten eller ved et forelegg, må du ta kontakt med Statens vegvesen for å få tilbake førerretten.

Politiet kan nekte deg å få tilbake føreretten hvis du ikke fyller kravene til helse, kjøreferdigheter, vandel eller edruelighet. Hvis du ikke har vært edruelig, kan dokumentasjon på rusfrihet eller annen dokumentasjon gjøre at du raskere kan få tilbake føreretten.

Du kan kontakte Statens vegvesen når perioden for tap av førerrett er over. Ta med gyldig legitimasjon når du møter hos Statens vegvesen.

Hvis du har mistet føreretten fordi du ikke fyller kravene til helse, kjøreferdigheter, vandel eller edruelighet

Du kan sende søknad til politiet om å få tilbake føreretten når du mener at du oppfyller kravene for å få førerett. Hvis du ikke har vært edruelig, kan dokumentasjon på rusfrihet eller annen dokumentasjon gjøre at du raskere kan få tilbake føreretten. 

Helsekravet

Hvis føreretten er tatt fra deg fordi du ikke oppfyller helsekravet, kan du levere helseattest til politiet når fastlegen din vurderer at helsekravet er oppfylt igjen. Ta med gyldig legitimasjon når du møter hos politiet.

Helseattesten må være utfylt på blankett for helseattest for førerkort med eventuelle vedlegg. Helseattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder. Du kan ikke føre kjøretøy som krever førerkort før politiet har fattet vedtak om dette. 

Sperrefrist betyr at du ikke kan skaffe deg førerkort før sperrefristen går ut.

Hvis politiet mistenker deg for å ha begått et straffbart forhold som kan føre til at du mister føreretten, kan politiet midlertidig kalle tilbake føreretten, og ta fra deg førerkortet på stedet.

Hvis du har mistet føreretten midlertidig, har du ikke lov til å kjøre motorvogn som krever førerkort. Politiet skal spørre deg om du samtykker til beslaget.

Hvis du ikke samtykker i førerkortbeslaget, må spørsmålet sendes til tingretten som skal avgjøre dette innen 3 uker.