Bot, forelegg og forenklet forelegg

Det er Statens innkrevingssentral som krever inn bøter, forelegg og gebyrer på vegne av politiet.

Du vil få en faktura fra Statens innkrevingssentral (SI) etter at du har vedtatt (akseptert) boten, eller saken er ferdig behandlet i retten. Når du har fått fakturaen, kan du søke SI om å få betale i avdrag eller få utsatt betalingen.

Mer informasjon om betaling, avdragsordning og betalingsutsettelse finner du på SIs nettsider.

 

Du kan ikke velge mellom bot eller soning. Hvis du ikke betaler boten, vil Statens innkrevingssentral forsøke å kreve den inn ved å trekke deg i lønn/trygd.

Hvis det ikke lykkes, vil de forsøke annen tvangsinnkreving. Soning i fengsel blir først aktuelt dersom det ikke er mulig å kreve inn pengene.

Forelegg

Et forelegg er en reaksjon på et lovbrudd. Et forelegg inneholder vanligvis en bot, men det kan også inneholde tap av førerett/sperrefrist, inndragningskrav, erstatningskrav eller rettighetstap.

Hvis du vedtar et forelegg, avgjøres saken uten behandling i retten. Avgjørelsen er likevel endelig, og du kan vanligvis ikke anke. Hvis du ikke vedtar forelegget, vil saken bli sendt til behandling i retten.

Boten du har fått i forelegget, er lavere enn boten du kan risikere å måtte betale hvis du ikke vedtar forelegget, slik at saken må behandles i retten. Boten i forelegget er lavere fordi den tar hensyn til at du aksepterer boten uten videre behandling i retten.

Et forelegg blir registrert i bøte- og strafferegisteret.

Forenklet forelegg

Et forenklet forelegg er en bot du får på stedet. Forenklete forelegg brukes som reaksjon på mindre alvorlige lovbrudd, for eksempel ved mindre trafikkforseelser. Hvis du vedtar boten, blir saken avgjort der og da. Et forenklet forelegg blir ikke registrert i bøte- og strafferegisteret.

Satser for forenklete forelegg i trafikksaker, finner du på lovdata.no

Miste føreretten

Miste føreretten i en straffesak

Du kan miste retten til å kjøre motorvogn på grunn av et straffbart forhold. Vi kaller dette tap av førerett. Hvor lang tid du må være uten førerett, blir som regel avgjort i dommen, eller i et forelegg du får fra politiet.

Du kan miste føreretten for en periode, eller for alltid. Når du har mistet føreretten, kan du heller ikke øvelseskjøre. Du må levere inn førerkortet til politiet når du har mistet føreretten.

Hvis du har mistet føreretten i en straffesak

Har du mistet førerretten ved dom i retten eller ved et forelegg, må du ta kontakt med Statens vegvesen for å få tilbake førerretten.

Politiet kan nekte deg å få tilbake føreretten hvis du ikke fyller kravene til helse, kjøreferdigheter, vandel eller edruelighet. Hvis du ikke har vært edruelig, kan dokumentasjon på rusfrihet eller annen dokumentasjon gjøre at du raskere kan få tilbake føreretten.

Du kan kontakte Statens vegvesen når perioden for tap av førerrett er over. Ta med gyldig legitimasjon når du møter hos Statens vegvesen.

Sperrefrist betyr at du ikke kan skaffe deg førerkort før sperrefristen går ut.

Hvis politiet mistenker deg for å ha begått et straffbart forhold som kan føre til at du mister føreretten, kan politiet midlertidig kalle tilbake føreretten, og ta fra deg førerkortet på stedet.

Hvis du har mistet føreretten midlertidig, har du ikke lov til å kjøre motorvogn som krever førerkort. Politiet skal spørre deg om du samtykker til beslaget.

Hvis du ikke samtykker i førerkortbeslaget, må spørsmålet sendes til tingretten som skal avgjøre dette innen 3 uker.

Fart, fotoboks og kontroller

Automatisk trafikkontroll er et samarbeid mellom politiet og Statens vegvesen. Statens vegvesen har ansvar for oppsett og drift av fotoboksene. Politiet har ansvaret for å følge opp de straffbare forholdene som blir avdekket.

Utstyr og måling i boksene

Fotoboksene er testet og godkjent av Justervesenet. Det er lagt inn en feilmargin i målingen slik at farten som registreres er noe mindre enn den virkelige farten.

Det er Statens vegvesen som er ansvarlige for å sette opp og drifte fotoboksene. Informasjon om selve utstyret og punktmålingene finner du på nettstedet til Statens vegvesen.

Vi kan ikke gi deg opplysninger om det er tatt bilde av kjøretøyet før saken er behandlet.

Hvis du lurer på om du ble tatt bilde av i en fotoboks kan det gå tre uker før du eventuelt hører fra politiet.

Hvis du har kjørt for fort

Dersom kjøretøyet er registrert i en fotoboks kan det ta tre uker fra et bilde er tatt til eier eller fører mottar varselbrev eller forenklet forelegg fra politiet. Det er fører av bilen som skal straffes, ikke bileieren.

Selve bildet

Politiet leverer ikke ut bildet, men dersom det ikke var du som kjørte bilen kan du kontakte politiet for å få se bildet på en politistasjon. Du må ha med ID og varselbrevet du har fått.

Politiet prioriterer kontroll av strekninger hvor det skjer mange ulykker.

Metodene politiet benytter for å kontrollere fart er:

  • stasjonære og mobile fartskontroller med sivile og uniformerte patruljer 
  • automatisk trafikkontroll (ATK) ved bruk av fotobokser

Strekninger for prioriterte fartskontroller (PDF)

Ønsker du at politiet gjør en fartskontroll?