Ny behandling i forliksrådet

En fraværsdom fra forliksrådet kan behandles på nytt i forliksrådet. Dette kalles oppfriskning. Fristen for å kreve dette er én måned fra fraværsdommen er gjort kjent for deg som klagemotpart. For å begjære oppfriskning, må du betale et halvt rettsgebyr (lovdata.no). Hvis du får avslag på ny behandling i forliksrådet, kan du anke avslaget til tingretten.

Kan jeg ta saken videre til tingretten?

Du kan få overprøvd en dom fra forliksrådet. Det skjer gjennom søksmål til tingretten. Fristen for å sende stevningen er én måned fra dommen ble gjort kjent for partene.

I noen tilfeller kan du anke avgjørelser i forliksrådet til tingretten.

Det gjelder

  • hvis du er uenig i en avgjørelse om sakskostnader, rettsgebyr eller salær
  • hvis du mener at forliksrådet feilaktig har rettet en avgjørelse
  • hvis du mener det er gitt en tilleggsavgjørelse som forliksrådet ikke har rett til å gi

Fristen for å anke er én måned fra avgjørelsen ble gjort kjent for partene.

Du kan ikke få overprøvd andre avgjørelser i tingretten.

Rettskraftig dom eller rettsforlik?

At en dom er rettskraftig vil si at saken er endelig avgjort. Partene kan ikke ta ut en ny sak for domstolene om det samme kravet.

  • En dom er rettskraftig når fristen for å anke har løpt ut.
  • Et rettsforlik er rettskraftig fra det er underskrevet.

Har fristen løpt ut? Da kan du i noen tilfeller be om såkalt oppfriskning for fristoversittelse. Da sender du en begjæring om oppfriskning til tingretten. Tingretten avgjør om vilkårene for oppfriskning er oppfylt og om du kan få overprøvd avgjørelsen.

Avgjørelsene er offentlige

Dommer, rettsforlik og avgjørelser fra forliksrådet er offentlige. Det vil si at hvem som helst kan be forliksrådet om å få se en bestemt dom, avgjørelse eller rettsforlik. I noen tilfeller kan det være unntak fra denne offentligheten. Da har ikke andre enn partene i saken rett til innsyn i avgjørelsen.

Regelverk på lovdata.no