Overprøve eller anke

Fra 01.01.2019 kan en fraværsdom fra forliksrådet oppfriskes i forliksrådet. Det betyr at saken behandles på nytt i forliksrådet. Fristen for å begjære dette er én måned fra fraværsdommen er forkynt for partene.

Dersom oppfriskning nektes, kan den beslutningen ankes til tingretten. Klagemotparten må betale et halvt rettsgebyr for å få oppfriskning, og beløpet innkreves etter at saken er avsluttet.

En dom fra forliksrådet kan overprøves ved søksmål til tingretten. Fristen for dette er én måned fra dommen er forkynt for partene.

En avgjørelse om sakskostnader, rettsgebyr eller fastsetting av salær kan ankes særskilt til tingretten innen én måned fra avgjørelsen er forkynt for partene. Det samme gjelder dersom en part mener at forliksrådet har foretatt retting av en avgjørelse eller avsagt en tilleggsavgjørelse som går utover det forliksrådet har adgang til å gjøre.

Andre avgjørelser enn de som er nevnt her, kan ikke overprøves av tingretten.

Rettskraftig dom eller rettsforlik

  • En dom er rettskraftig når ankefristen har utløpt.
  • Et rettsforlik er rettskraftig fra det er signert.

Rettskraft innebærer at saken er endelig avgjort og at partene ikke kan ta ut en ny sak for domstolene om det samme kravet. Er fristen oversittet, kan det i noen tilfeller bes om en oppfriskning for fristoversittelse. En slik begjæring må du fremsette overfor tingretten, og det er de som avgjør om vilkårene er oppfylt.

Offentlige avgjørelser

Dommer, rettsforlik og beslutninger fra forliksrådet er offentlige. Det vil si at hvem som helst kan henvende seg til forliksrådet og be om å få se en bestemt dom, beslutning eller rettsforlik. I noen tilfeller kan det imidlertid være unntak fra denne offentligheten, slik at ikke andre enn partene i saken har rett til innsyn.

Regelverk på lovdata.no