Møteplikt

Bor du i kommunen til forliksrådet eller i en nabokommune, må du selv møte i forliksrådet. Selv om du må møte selv, kan du ta med deg en prosessfullmektig hvis du ønsker det.

Hva er gyldig fravær?

Du kan ha gyldig grunn til ikke å møte. For eksempel kan sykdom eller noe utenfor din kontroll gjøre det umulig eller svært vanskelig å møte.

Du må varsle forliksrådet om grunnen til fraværet så tidlig som mulig. Du må også dokumentere grunnen til fraværet. Forliksrådet vil deretter vurdere om grunnen er gyldig. Hvis forliksrådet godkjenner grunnen, blir møtet enten utsatt, eller du må sende en person til å føre saken for deg. En slik person kaller vi en prosessfullmektig.

Møte med en prosessfullmektig

Har du ikke plikt til å møte selv, kan du sende en prosessfullmektig til møtet.

Som prosessfullmektig kan du bruke:

  • Advokat og autorisert advokatfullmektig.
  • Rettshjelper etter domstolloven § 218 annet ledd nr. 1 til 3.
  • En som har bevilling til å drive inkasso.
  • Ektefelle eller samboer.
  • Søsken eller slektning i rett linje – for eksempel foreldre, besteforeldre, barn eller barnebarn.
  • Ansatt eller annen person som er knyttet til virksomheten saken gjelder.
  • En skikket, myndig person – forliksrådet må tillate det.
  • En møtefullmektig oppnevnt av kommunene. Kontakt forliksrådet for en liste over møtefullmektiger.

Hvis en advokat skal møte i rettsmøtet, må du gi skriftlig beskjed om dette til både motparten og til forliksrådet senest en uke før møtet.

Du må gi skriftlig fullmakt

Du må gi din prosessfullmektig en skriftlig fullmakt der du gir personen rett til å opptre på dine vegne i den konkrete saken. Du må oppgi saksnummeret i fullmakten.

Regelverk på lovdata.no

Møtet i forliksrådet kalles et rettsmøte. I et rettsmøte i forliksrådet møter partene og forliksrådets tre medlemmer. Personer som representerer partene, kan også møte. Har du ikke møteplikt, kan du sende din prosessfullmektig.

Et møte starter med at lederen for forliksrådet ber partene være ærlige når de forklarer seg. Dere blir gjort kjent med at falsk forklaring er straffbart. Dere får deretter gi deres syn på saken. Klageren får ordet først. Deretter får motparten ordet.

Etter dette vil rådsmedlemmene forsøke å hjelpe dere til å bli enige. Rådet gir forslag til løsninger som dere kan vurdere.

Et møte i forliksrådet er i utgangspunktet offentlig. Publikum har rett til å være til stede.

Regelverk på lovdata.no

Rettsforlik

Hvis dere blir enige om en løsning i møtet, inngår dere et rettsforlik. Rettsforliket blir skrevet ned av forliksrådet. Deretter signerer dere og rådsmedlemmene på rettsforliket.

Dersom en part i rettsforliket har gått med på å betale et beløp til motparten, men ikke betaler innen fristen, kan den som har krav på betaling få hjelp av namsmannen til å drive inn kravet. Et rettsforlik er et gyldig tvangsgrunnlag.

Et rettsforlik er offentlig. Det vil si at dersom noen kontakter forliksrådet og ber om å få se rettsforliket, vil vedkommende ha krav på å se det.

Dom

Hvis partene ikke blir enige i møtet, blir det ikke inngått noe rettsforlik. Da kan forliksrådet gi en dom i saken. Dette følger bestemte regler.

  • Tvistesummen er summen partene i saken kjemper om. Hvis tvistesummen er under 125 000 kroner, kan forliksrådet gi en dom dersom én av partene ønsker det.
  • Hvis tvistesummen er 125 000 kroner eller mer, må begge partene samtykke for at forliksrådet skal kunne gi en dom.

Hvis parten som er dømt til å betale et beløp ikke betaler innen fristen, kan den som har krav på betaling få hjelp av namsmannen til å drive inn kravet. En dom er et gyldig tvangsgrunnlag.

En dom er offentlig. Det vil si at dersom noen kontakter forliksrådet og ber om å få se dommen, vil vedkommende ha krav på å se den.

Fraværsdom

Hvis motparten ikke møter i forliksrådet og ikke har gyldig grunn, kan forliksrådet gi en fraværsdom. Motparten vil som regel bli dømt til å betale det klageren har bedt om.

Hvis den som er dømt til å betale et beløp ikke betaler innen fristen, kan den som har krav på betaling få hjelp av namsmannnen til å drive inn kravet. En fraværsdom er et gyldig tvangsgrunnlag.

En fraværsdom er offentlig. Det vil si at dersom noen kontakter forliksrådet og ber om å få se fraværsdommen, vil vedkommende ha krav på å se den.

Saken blir avvist

Hvis klageren ikke møter i forliksrådet uten gyldig grunn, vil saken bli avvist.

Saken blir innstilt

Forliksrådet kan innstille saken. Det betyr at forliksrådet ikke tar stilling til kravet. Det kan skje hvis én eller begge parter ikke samtykker til at forliksrådet gir en dom. Det kan også skje hvis forliksrådet mener de ikke har grunnlag for å gi en dom.

Hvis forliksrådet innstiller saken, kan partene ta saken videre til tingretten hvis de ønsker det.

En beslutning om innstilling er offentlig. Det vil si at dersom noen kontakter forliksrådet og ber om å få se innstillingen, vil vedkommende ha krav på å se den.

Regelverk på lovdata.no