Møteplikt

Bor du i kommunen til forliksrådet eller i en nabokommune, må du selv møte i forliksrådet. Selv om du må møte selv, kan du ta med deg en prosessfullmektig hvis du ønsker det.

Fraværsgrunn

Du kan ha gyldig grunn til å ikke møte selv hvis sykdom eller andre hindringer utenfor din kontroll gjør det umulig eller uforholdsmessig vanskelig å møte.

Du må varsle forliksrådet om slik fraværsgrunn så tidlig som mulig, og grunnen til fraværet må dokumenteres. Forliksrådet vil da ta stilling til om fraværsgrunnen aksepteres. Hvis det aksepteres, kan resultatet enten bli at du må sende en prosessfullmektig eller at møtet blir utsatt.

Møte med en prosessfullmektig

Hvis du ikke har plikt til å møte selv, kan du velge å møte med en prosessfullmektig.

Som prosessfullmektig i møte i forliksrådet kan du bruke:

  • Advokat og autorisert advokatfullmektig
  • Rettshjelper etter domstolloven § 218 annet ledd nr. 1 til 3
  • Inkassobevillingshaver
  • Ektefelle eller samboer, slektning i rett opp- eller nedstigende linje (for eksempel foreldre, besteforeldre, barn, barnebarn), og søsken
  • Ansatt eller annen person med tilknytning til næringsvirksomhet som saken gjelder
  • En skikket, myndig person etter tillatelse fra forliksrådet
  • Møtefullmektig oppnevnt av kommunene. Liste over møtefullmektiger får du ved henvendelse til forliksrådet

Hvis du ønsker å ha med deg en advokat i møtet, må du gi skriftlig beskjed om dette til både motparten og til forliksrådet senest en uke før møtet.

Skriftlig fullmakt

Du må gi din prosessfullmektig en skriftlig fullmakt der du gir denne rett til å opptre på dine vegne i den konkrete saken (oppgi saksnummer i fullmakten).

Regelverk på lovdata.no

Møtet i forliksrådet kalles et rettsmøte. I et rettsmøte i forliksrådet møter partene og/eller eventuelt representanter for partene, og forliksrådets tre medlemmer.

Et møte starter med at lederen for forliksrådet oppfordrer partene til å forklare seg sannferdig, og partene blir gjort kjent med at falsk forklaring er straffbart. Partene gis deretter anledning til å gi sitt syn på saken. Klageren får ordet først, deretter får klagemotparten ordet.

Rådsmedlemmene (dommerne) vil etter dette forsøke å hjelpe dere til å komme til enighet. Her vil rådet kunne legge frem ulike forslag til løsninger som dere kan vurdere. Dere må begge være enige i løsningen for at det skal kunne inngås et forlik.

Et møte i forliksrådet er i utgangspunktet offentlig, slik at publikum har rett til å være til stede.

Regelverk på lovdata.no

Rettsforlik

Hvis dere blir enige om en løsning i møtet, inngår dere et rettsforlik. Forliket blir da skrevet ned av forliksrådet, og deretter signerer dere og forliksrådets medlemmer.

Et rettsforlik er et tvangsgrunnlag. Dersom en part i forliket har gått med på å betale et beløp til den andre, og ikke betaler innen fristen, kan den som har krav på betaling få namsmannens hjelp til å tvangsinndrive kravet.

Et rettsforlik er offentlig. Det vil si at dersom noen henvender seg til forliksrådet og ber om å få se rettsforliket, vil vedkommende ha krav på å få se dette.

Dom

Hvis partene ikke blir enige i møtet, blir det ikke inngått noe rettsforlik.

Forliksrådet kan da, etter nærmere bestemte regler, avsi dom i saken.

  • Hvis tvistesummen er under kr 125.000, kan forliksrådet avsi dom dersom én av partene ønsker det.
  • Hvis tvistesummen er kr 125.000 eller over, må begge parter samtykke til for at forliksrådet skal kunne avsi en dom.

En dom i forliksrådet skal avsies i samsvar med gjeldende lover og regler.

En dom er et tvangsgrunnlag. Hvis den som er dømt til å betale et beløp ikke betaler innen fristen, kan den som har krav på betaling få namsmannens hjelp til å tvangsinndrive kravet.

En dom er offentlig. Det vil si at dersom noen henvender seg til forliksrådet og ber om å få se dommen vil vedkommende ha krav på å få se denne.

Fraværsdom

Hvis du som klagemotpart uteblir fra møtet i forliksrådet uten gyldig grunn, kan forliksrådet avsi fraværsdom. I dette tilfellet vil klageren normalt få fullt medhold for sitt krav.

En fraværsdom er et tvangsgrunnlag. Hvis den som er dømt til å betale et beløp ikke betaler innen fristen, kan den som har krav på betaling få namsmannens hjelp til å tvangsinndrive kravet.

En fraværsdom er offentlig. Det vil si at dersom noen henvender seg til forliksrådet og ber om å få se fraværsdommen, vil vedkommende ha krav på å få se denne.

Avvisning

Hvis du som klager uteblir fra møte i forliksrådet uten gyldig grunn, vil saken bli avvist.

Innstilling

Hvis forliksrådet ikke får tilstrekkelig samtykke av partene til å avsi dom, eller hvis de ikke mener de har grunnlag for å avsi en dom, vil forliksrådet innstille saken. Det betyr at forliksrådet ikke tar stilling til kravet. Partene kan nå ta saken videre til tingretten hvis de ønsker det.

En innstillingsbeslutning er offentlig. Det vil si at dersom noen henvender seg til forliksrådet og ber om å få se innstillingen, vil vedkommende ha krav på å få se denne.

Regelverk på lovdata.no