I løpet av denne perioden kan det inntre en rekke uforutsette omstendigheter som er med på å sette skyldneren i en bedre eller vanskeligere økonomisk situasjon. Gjeldsordningsloven har derfor regler om hvorledes slike endringer i økonomien skal håndteres.

Forbedring i økonomien

Opplysningsplikt

Hvis det inntrer vesentlig forbedringer i økonomien i løpet av gjeldsordningsperioden, har skyldneren plikt til å innen rimelig tid informere kreditorene og namsmannen. Hvis han eller hun lar være å informere om dette, kan skyldneren risikere å miste gjeldsordningen. Forbedringer i økonomien kan være et resultat av økte inntekter, reduserte utgifter eller andre omstendigheter som setter skyldneren i en bedre økonomisk stilling.

Boligen stiger i verdi

Dersom boligens verdi stiger unormalt mye i løpet av gjeldsordningsperioden kan kreditorene begjære omgjøring av gjeldsordningsavtalen. Verdistigningen skal i så tilfelle være ekstraordinær og begjæringen om omgjøring må fremsettes innen gjeldsordningsperiodens utløp.

Forverring av økonomien

Reduserte inntekter eller økte utgifter

Hvis inntekten reduseres eller utgiftene øker, og skyldneren ikke kunne vite om dette på forhånd, kan det begjæres endring av gjeldsordningsavtalen. Forutsetning er at skyldnerens økonomiske eve til å oppfylle avtalen er svekket.

Boligen synker i verdi

Dersom boligens verdi har sunket vesentlig i løpet av gjeldsordningsperioden kan det begjæres endring av gjeldsordningen. Begjæringen må fremsettes innen gjeldsordningsperiodens utløp.

Uteglemte krav

Namsmannen må umiddelbart kontaktes hvis skyldneren mottar krav som ikke er omfattet av ordningen.

Uteglemt krav

Dersom skyldneren mottar et krav som besto ved åpningen av gjeldsforhandlingen, men som ikke er blitt omfattet av ordningen, må namsmannen umiddelbart kontaktes slik at kravet kan tas med i ordningen. Dersom kravet er stiftet etter at gjeldsordningen er etablert bør kreditoren kontaktes for å forsøke å inngå en betalingsavtale. Namsmannen kan bistå med råd og veiledning.

Uredelighet og grov tilsidesettelse av avtalen

Hvis skyldneren unnlater å følge betalingsavtalen eller holder tilbake opplysninger av betydning, kan ordningen opphøre.

Hvis skyldneren grovt tilsidesetter avtalen eller opptrer uredelig, kan kreditorene begjære ordningen opphevet. Skyldneren kan risikere å få ordningen opphevet hvis han eller hun for eksempel unnlater å følge betalingsavtalen, tilbakeholder opplysninger av betydning for gjeldsordningen eller ikke overholder opplysningsplikten