Søknadsskjema

Søknadsskjema om gjeldsforhandling fås ved henvendelse til namsmannen. Kontakt namsmannen ved spørsmål til utfylling. Søknaden skal leveres eller sendes til namsmannen på det sted der skyldneren bor. Merk at i enkelte politidistrikt er det kun enkelte namsmannskontorer som behandler gjeldsordningssøknader. Ta kontakt med namsmannen der du bor for råd.

Personer bosatt i utlandet kan søke om gjeldsordning i Norge.

Hovedvilkår for åpning av gjeldsforhandling

 • Skyldneren bør etter beste evne ha forsøkt å løse problemene på egen hånd
 • Skyldneren må være varig ute av stand til å betale gjelden
 • Skyldneren må som hovedregel ikke ha oppnådd gjeldsordning tidligere
 • Det må ikke virke støtende på andre skyldnere eller samfunnet for øvrig at gjeldsforhandling åpnes.

Hvilke eiendeler kan beholdes i en gjeldsordning

En nøktern bolig, herunder leilighet i borettslag og boligaksjeselskap, kan beholdes. Det samme gjelder vanlig innbo og løsøre. Bilen kan bare beholdes dersom skyldneren kan godtgjøre at den er nødvendig i forbindelse med arbeid, utdanning eller andre velferdsmessige grunner, og bilen har en nøktern standard.

Dokumentasjon til søknaden

For å sikre en rask saksbehandling er det viktig at første siden på søknadsskjemaet er utfylt og at følgende dokumentasjon vedlegges:

 • Dokumentasjon om hvorvidt det er forsøkt å komme frem til en ordning med kreditorene Eventuelt bør det vedlegges en redegjørelse for hvorfor det ikke er utført et eget forsøk
 • Utskrift av ligningene for de siste tre år
 • Inntektsopplysninger for de siste tre måneder (herunder barnetrygd, mottatt bidrag, kontantstøtte)
 • Dokumentasjon på boutgifter
 • Øvrige utgifter (for eksempel utgifter til barnepass, transport og medisiner)
 • Oversikt over gjelden (se link nedenfor)
 • Oversikt over eventuell formue
 • Andre opplysninger av betydning for saken

Når namsmannen har mottatt søknaden vil det opplyses om forventet saksbehandlingstid hos den lokale namsmannen.

Avslag på søknaden

Søknaden kan avslås hvis vilkårene ikke er oppfylt. Skyldneren kan klage på namsmannens avslag. Se punkt om rettsgebyr for frister og gebyr.