Du har fått varselet om utleggsforretning enten i digital postkasse eller i vanlig post.

I varselet blir du bedt om å svare. Det er lurt å svare fordi opplysninger om hvilke inntekter, utgifter og eiendeler du har, kan påvirke resultatet av utleggsforretningen. Du bør derfor kontrollere, dokumentere og sende inn alle opplysninger som kan bety noe for saken din.

Dette bør du sjekke og dokumentere i svaret ditt

Namsmannen får opplysninger om din inntekt og skatt fra skatteetaten. En oversikt over disse opplysningene ble sendt til deg sammen med varselet om utleggsforretning. Det er viktig at du kontrollerer at opplysningene stemmer.

Inntekter

Dersom opplysningene om inntekten din er feil, må du dokumentere det. Det gjør du for eksempel med lønnsslipper fra arbeidsgiver eller utbetalingsinformasjon fra Nav.

Skatt

Dersom opplysningene om skatten ikke stemmer, må du legge ved en kopi av skattekortet ditt.

Alle utgifter, og eiendeler du eller andre i husstanden har særlig behov for, må du dokumentere.

Husleie og kostnader ved å bo

Legg ved kopi av husleiekontrakten, fakturaer fra utleier eller kontoutskrifter som viser utgiftene du har til bolig.

Barnehage, aktivitetsskole og skolefritidsordning

Legg ved kopi av fakturaer, kvitteringer eller kontoutskrifter som viser utgiftene til barnehage og skole.

Transportkostnader

Hvis du er avhengig av bil i arbeidet ditt, i utdanningen din eller på grunn av sykdom, må du dokumentere det. Du må legge ved kopi av fakturaer, kvitteringer eller kontoutskrifter som viser utgiftene til bil.

Medisiner og behandling

Legg ved kopi av resepter, kvitteringer eller kontoutskrifter som viser utgifter til medisiner og behandling. Du bør også legge ved en bekreftelse fra legen din som viser ditt behov.

Beslagsfrihet for eiendeler

Hvis du eller andre i husstanden har særlig behov for en eiendel, må du dokumentere behovet. Et eksempel kan være at du har behov for en bil på grunn av sykdom eller arbeidet ditt. Da kan eiendelene bli vurdert som beslagsfrie etter loven. Det vil si at kreditoren ikke kan ta beslag i eiendelen eller deler av eiendelens verdi. Har du slike eiendeler, bør du opplyse om det.

Aktuelt regelverk

Dekningsloven om beslagsfrihet for personlige eiendeler (lovdata.no)

Logg inn for å svare

Hvis saken er sendt inn etter 1. november 2020, kan du svare digitalt. Det gjør du ved å logge deg inn på Mine saker.

Svare per post eller e-post

Hvis saken er sendt inn før 1. november 2020, må du svare per post eller e-post.

Last ned og fyll ut skjemaet for opplysninger om utleggsforretning. Du kan også bruke skjemaet som er lagt ved brevet du har fått om utleggsforretning.

Send skjemaet og dokumentasjonen i posten til det namsmannskontoret som sendte deg brevet om utleggsforretning, eller på e-post til post.namsmann@skatteetaten.no. Du må oppgi saksnummer i e-posten, det starter på T, F eller G. 

Er du usikker på hva saken gjelder?

Du kan se saken din ved å logge deg inn på Mine saker. Der finner du informasjon om kravet og hvem som har sendt begjæringen til namsmannen. Du kan også lese alle dokumentene i saken.

Betale, uenig eller klage

Betale kravet med en gang

Du kan når som helst betale kravet. Da avsluttes utleggsforretningen.

Hvis du betaler deler av kravet, tar namsmannen hensyn til det i utleggsforretningen.

Nedbetalingsavtale

Namsmannen kan ikke redusere kravet eller inngå nedbetalingsavtale for deg. Ønsker du dette, må du kontakte kreditoren. Du finner kontaktinformasjon til kreditoren i brevet om utleggsbegjæringen.

Er tvangsgrunnlaget i saken en skriftlig melding, for eksempel en faktura, kan du be namsmannen kontakte kreditoren. Ønsker kreditoren å finne en ordning om nedbetaling av kravet, kontakter kreditoren deg.

Utsettelse

Når saken først er hos namsmannen, kan du som regel ikke be om utsettelse.

Regelverk på lovdata.no

Regler for utsettelse

Hvis du mener å ha betalt kravet før saken kom til namsmannen, kan du sende oss dokumentasjon på det. Det gjelder også dersom kravet er falt bort på annen måte. Et annet eksempel er hvis kreditoren også skyldte deg penger. Da kan dere ha gjort opp med hverandre. Dette blir kalt motregning.

Hvis du har betalt kravet, har kreditoren plikt til skriftlig å slette kravet. Det vil si at kreditoren må kontakte virksomhetene der utleggspantet er registrert. Det kan for eksempel være Statens kartverk eller Løsøreregisteret. Kreditoren må gi beskjed om at virksomhetene skal slette utleggspantet.

Hvis det er tatt pant i kontoen din, må kreditoren gi beskjed til banken om at pantet skal slettes. Eventuelt må kreditoren gi deg en skriftlig erklæring som du kan vise fram til banken. Er det ingen andre pant i kontoen, vil pengene som ble sperret da bli disponible for deg igjen.

Hvis kreditoren ikke sletter kravet eller gi beskjed til banken, sender du en begjæring til namsmannen om at utlegget skal bli opphevet. I begjæringen må du dokumentere at du har betalt kravet, eller at det er falt bort.

Uenig i kravet

Hvis du er uenig i noe som gjelder kravet, for eksempel grunnlaget eller størrelsen på beløpet, kan du si i fra til namsmannen.

Hvis saken er sendt inn etter 1. november 2020, kan du gjøre dette ved å logge deg inn på Mine saker. Når du har logget inn, gå til menyen øverst til venstre og velg "Henvendelse på sak". Du kan også gi beskjed til namsmannen på e-post, i brev eller ved å ringe.

Dersom grunnlaget for saken er en skriftlig melding, for eksempel en faktura, kan innvendingene dine føre til at saken blir sendt videre til forliksrådet.

Dersom kravet allerede har vært behandlet rettslig, er det begrenset hvilke innvendinger som kan vurderes. Det er fordi de i de fleste tilfeller kunne og burde vært gitt under den rettslige behandlingen.

Gjelder innvendingene noe som har skjedd etter rettslig behandling, kan de bli vurdert.

Klage

Når utleggsforretningen er avsluttet, kan du klage på alle sidene av namsmannens avgjørelse. Du kan også klage på saksbehandlingen.

Følgende klagefrister gjelder:

  • Er det tatt utleggspant i eiendelene dine? Du kan klage på valg av utleggsgjenstand innen en måned etter at du ble informert om at det ble tatt utleggspant.
  • Klager du på noe annet enn valg av utleggsgjenstand, kan du klage fram til motparten krever at eiendelen din skal tvangsselges.
  • Er det trukket i inntekten din? Da kan du klage så lenge trekkperioden ikke er gått ut.
  • Endte saken din med "intet til utlegg"? Da kan muligheten din til å klage være liten. Du må klage innen en måned etter at du ble informert om avgjørelsen i saken.

Slik sender du en klage

Hvis vi har mottatt saken etter 1. november 2020, kan du klage på utleggsforretningen digitalt. Logg inn på Mine saker for å klage. Når du er logget inn, finner du saken under fanen "Arkiv". Velg deretter "Vis sak" for å komme til klageskjemaet.

Hvis vi har mottatt saken før 1. november 2020, eller du ikke ønsker å sende klagen digitalt, må du sende den i posten eller levere den på namsmannskontoret. Du kan ikke sende den på e-post. Klager som sendes eller leveres på papirskjema, må ha original signatur. Klager uten signatur vil ikke bli behandlet, og vil heller ikke avbryte klagefristen. Du kan bruke dette klageskjemaet (PDF) .

Klager rettet mot namsmannen blir behandlet i tingretten. Klagen skal likevel alltid sendes til namsmannen først. Namsmannen vurderer om avgjørelsen skal endres. Hvis den ikke blir endret, blir klagen sendt videre til tingretten. I en del tilfeller vil namsmann sende deg et avslag først, og spørre om du vil at saken skal sendes til retten. Blir klagen behandlet i tingretten, må du betale et rettsgebyr.

Om utleggsforretning

Hvis noen du skylder penger krever at du gjør opp for deg, blir kravet behandlet av namsmannen hvis det er gyldig. Dette kaller vi en utleggsforretning.

En utleggsforretning kan føre til at det blir tatt pant i eiendelene dine, eller at det du skylder blir trukket fra inntekten din.

Grunnlaget for kravet

Kreditoren må ha et grunnlag for kravet. Vi kaller dette et tvangsgrunnlag. Tvangsgrunnlaget for saken din står i utleggsbegjæringen du har fått. Det å gjennomføre et krav med tvang er å tvangsfullbyrde kravet.

Eksempler på tvangsgrunnlag er gjeldsbrev, dom eller faktura. Tvangsfullbyrdelsesloven skiller mellom alminnelige og særlige tvangsgrunnlag.

Dommer, rettsforlik og andre avgjørelser er alminnelige tvangsgrunnlag (lovdata.no)

Gjeldsbrev og fakturarer er særlige tvangsgrunnlag (lovdata.no)

Dato og sted for utleggsforretningen

I varselet om utleggsforretning står det en dato for gjennomføringen. Datoen viser når forretningen tidligst kan bli gjennomført.

I de fleste tilfeller blir saken din behandlet på namsmannens kontor. Namsmannen kan også dra til adressen din.

Verken du eller kreditoren har plikt til å møte opp med mindre dere får beskjed om det.

Namsmannen kan sikre kravet ved å ta pant i eiendelene dine. Dette kaller vi utleggspant. Namsmannen kan også ta utleggspant i eiendeler som er registrert på andre. Dette skjer dersom det er sannsynlig at du er eier.

Når det blir tatt utleggspant i en eiendel, er du fortsatt eier av den. Dine muligheter til å bruke og selge eiendelen er derimot begrenset.

Utleggspantet gir også innehaveren av pantet rett til å kreve at eiendelen blir tvangssolgt.

Hvis det er tatt utleggspant i penger på kontoen din, kan innehaveren kreve at pengene blir overført til seg.

Namsmannen kan også sikre kravet ved å trekke i inntekten din. Dette kaller vi utleggstrekk. Dette gjelder kun hvis inntekten din er større enn det du trenger til å forsørge deg selv og husstanden din.

Eksempler på inntekt:

  • arbeidsinntekt
  • ytelser fra Nav
  • pensjon
  • erstatning

Du kan ikke bli trukket i inntekten din i mer enn to år av gangen per sak. Hvis du ikke betaler kravet i løpet av denne tiden, kan kreditoren sende ny utleggsbegjæring for resten av pengene du skylder.

Forskrift om livsoppholdssatser gir grunnlag for å vurdere hva du vil få å leve for. Her finner du satser for deg, personer du har plikt til å forsørge etter loven og ektefellen eller samboeren din. Du kan få satt av penger til å dekke særlige behov som ikke blir dekket av satsene.

Det skal også bli satt av penger til boutgifter. Har du opplyst om boutgiftene dine, vil namsmannen ta hensyn til dem. Dette gjelder hvis de blir sett på som rimelige. Namsmannen vil vurdere behovet du og din husstand har. Namsmannen vil også vurdere utgiftene for samme type boliger i området ditt. Opplyser du ikke om boutgiftene dine, vil namsmannen sette av penger etter satser for området ditt.

Du bør opplyse om boutgifter som er høyere enn satsene, og utgifter til særlige behov. Du må også dokumentere disse utgiftene.

For deg som bor i utlandet

Standardsatsene er basert på kostnadsnivået i Norge. Dersom du er bosatt i utlandet, vil namsmannen regne om de norske satsene basert på kostnadsnivået der du bor. Omregningen gjøres på bakgrunn av tall fra en undersøkelse som utføres av den sveitsiske banken UBS kalt "Prices and Earnings", og valutakursen når namsmannen behandler saken.

Regelverk på lovdata.no

Forskrift om livsoppholdssatser

Hvis namsmannen ikke finner eiendeler det kan tas utleggspant i, eller inntekt det kan besluttes trekk i, avsluttes utleggsforretningen med intet til utlegg, det vil si uten at du gjør opp for deg. Fristen for når kravet blir foreldet, blir i tillegg avbrutt. Kravet blir gitt en ny foreldelsesfrist på 10 år. Kreditoren kan sende inn en ny utleggsbegjæring senere.

Regelverk på lovdata.no

Tinglysingsloven § 30
Tinglysingsloven § 34 a
Panteloven § 5-13

Det blir registrert en betalingsanmerkning på ditt navn i blant annet Løsøreregisteret. Dette skjer uansett om saken ender med utleggspant, trekk i inntekt eller at du ikke gjør opp for deg.

Anmerkningen blir slettet når kravet er gjort opp, eller etter en gitt tid.