Til deg som krever politiattest

  • En politiattest utstedes ikke på generelt grunnlag, men kun når det foreligger hjemmel i lov eller i forskrift gitt i medhold av lov.
  • En politiattest innhentes og fremvises før personen starter i arbeid, studie eller verv.
  • Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder ved framvisning.
  • Etter fremvisning kan ikke arbeids- eller oppdragsgiver uten videre kreve ny politiattest fra en person som fortsatt har samme stilling eller verv.
  • Du kan kreve ny politiattest dersom det dreier seg om en ny stilling eller endrede arbeidsoppgaver. Da må du sende ny bekreftelse på formålet.

Arbeidsgiver eller oppdragsgiver er selv ansvarlig for å vite om de kan kreve politiattest fra arbeidstagere, studenter, og andre.

Slik krever du politiattest

Fornyet vandelskontroll

Fornyet vandelskontroll betyr at du som arbeids- eller oppdragsgiver kan be om nye opplysninger om en søker som tidligere har framvist politiattest.

Forutsetninger for å kreve fornyet vandelskontroll:

  • Det må tidligere være utstedt politiattest til samme person.
  • Du må ha informasjon som gir grunn til å tro at det foreligger nye opplysninger av betydning for innholdet på politiattesten.
  • Opplysninger utleveres på samme hjemmelsgrunnlag som tidligere politiattest.
  • Resultat av fornyet vandelskontroll sendes deg skriftlig med kopi til søker.

Slik ber du om ny vandelskontroll: