Hvis du skal søke om politiattest til deg selv oppfordrer vi deg til å søke digitalt, om du kan.

Hvis du eier et foretak og skal søke politiattest for foretaket kan du ikke søke digitalt, da må du søke på papir.

Last ned søknadsskjema

 1. Før du søker

  Privatpersoner kan bare søke om politiattest til seg selv.

  For politiattest til foretak er det kun den som har signaturrett som kan signere på søknaden.

  Ha klar en bekreftelse på formål

  Arbeidsgiver eller oppdragsgiver skal vanligvis gi deg en ferdig utfylt bekreftelse på formål med politiattesten . Den skal legges ved når du søker. I formålsoversikten finner du en alfabetisk oversikt over godkjente formål .

  De fleste foretak trenger ikke bekreftelse.

  Til studenter

  Det er som hovedregel kun studenter som har fått tilbud om studieplass ved utdanning med krav om politiattest som skal søke om politiattest. Hvis du må levere politiattest i forbindelse med opptak til studiet, skal det stå i tilbudsbrevet ditt fra Samordna opptak eller studiestedet. Det er enklest og raskest å søke om politiattest direkte fra Studentweb eller via politiets digitale løsning.

  Politiattesten blir sendt til deg og du må selv levere politiattesten til din utdanningsinstitusjon.

  Krav om politiattest i forbindelse med praksisstudier eller klinisk undervisning

  Hvis utdanningsinstitusjonen krever politiattest underveis i studiet i forbindelse med praksisstudier eller klinisk undervisning, fyller de ut en egen formålsbekreftelse til deg.

  Formålsbekreftelsen må vise til at utdanningsinstitusjonen krever politiattest av deg, og må inneholde:

  • ditt navn og fødselsnummer
  • opplysninger om hvilket studieprogram du er student ved
  • opplysninger om hvorfor det kreves politiattest av deg (for eksempel klinisk undervisning eller praksisstudier)
  • lovhjemmel for krav om politiattest

  Til deg som er under 18 år

  Er du under 18 år må du må legge ved et skjema med underskrift fra din verge eller foresatt, hvor det fremgår at verge/foresatt er kjent med at du søker politiattest.

  Til foretak

  Det er kun den som har signaturrett som kan signere på søknad om politiattest fra foretak. For personer som har signaturmyndighet i foretak som er registrert i Foretaksregisteret må det fremlegges firmaattest som ikke er eldre enn 3 måneder.

  For juridisk person som er registrert i Enhetsregisteret, men ikke i Foretaksregisteret, må det fremlegges utskrift fra Enhetsregisteret som inneholder alle registrerte opplysninger om enheten (se lov om enhetsregisteret § 5 og § 6 annet ledd). Utskriften skal ikke være eldre enn 3 måneder.

  For juridisk person som ikke er registrert i Enhetsregisteret, men i annet offentlig register, må det fremlegges attest eller utskrift fra registeret som gir opplysninger om navn, adresse for forretningssted eller hovedkontor og eventuelt utenlandsk organisasjonsnummer. Det må av utskrift eller attest fremgå hvilket offentlig register som kan bekrefte opplysningene. Utskriften kan ikke være eldre enn 3 måneder.

 2. Fyll ut søknadsskjema

  Til privatpersoner

  Fyll ut søknadsskjema og legg ved disse dokumentene til søknaden

  • Gyldig legitimasjon: Dette kan for eksempel være kopi av gyldig pass, førerkort eller bankkort med bilde og underskrift.
  • Bekreftelse på formål, arbeidsgiveren din, organisasjonen din eller studiestedet ditt må fylle ut skjemaet for bekreftelse på formål .

  Det er viktig at du oppgir riktig formål i søknaden (punkt 7 i søknadsskjema). Dersom du er usikker kan du spørre arbeidsgiver/oppdragsgiver/studiested. I formålsoversikten finner du en alfabetisk oversikt over godkjente formål .

  Til studenter

  Tilbudsbrevet fra Samordna opptak eller utdanningsinstitusjonen er formålsbekreftelsen din. Det er viktig at alle sidene av tilbudsbrevet kommer med.

  Når du søker om politiattest underveis i studiet, får du en formålsbekreftelse fra utdanningsinstitusjonen.

  Det er viktig at du oppgir korrekt formål i søknaden. Formålet du skal oppgi fremgår av tilbudsbrevet fra Samordna opptak eller utdanningsinstitusjonen din, eller av nettsiden som beskriver studieprogrammet ditt.

  Til elever i videregående skole som skal ut i praksis

  Det er stedet der du skal ha praksis som er din oppdragsgiver og som kan kreve politiattest. Skolen kan ikke kreve politiattest av deg. Vent med å søke om politiattest til du vet hvor du skal ha praksis.
  Praksisstedet må fylle ut skjemaet for bekreftelse på formål til deg. Dette skjemaet må du legge ved når du søker om politiattest.

  Til deg som er under 18 år

  Du må i tillegg legge ved et skjema med underskrift fra din verge/foresatt, hvor det fremgår at verge/foresatt er kjent med at du søker politiattest:

  Til foretak

  Foretak kan søke om politiattest per post eller via e-post til politiattest@politiet.no.

  Foretaket må fylle ut et eget søknadsskjema

  Firmaattesten eller utskrift fra Enhetsregisteret er bekreftelsen til foretaket. 

  Send søknad og vedlegg til:

  Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
  Postboks 113
  9951 Vardø

 3. Behandlingstid

  Saksbehandlingstiden er på ca 14 dager, regnet fra dagen all nødvendig dokumentasjon er mottatt.

  Vi kontaker deg dersom vi har behov for ytterligere informasjon.

  Du får politiattesten innen 14 dager dersom du har digital postkasse. Hvis du ikke har digital postkasse får du attesten per post, og da går det litt lenger tid grunnet postgang.

 4. Vi sender deg attesten

  Politiattest til privatpersoner vil som hovedregel bli sendt til din digitale postkasse (Digipost, Altinn, eller e-Boks) hvis du har opprettet det. Politiattesten blir sendt til deg og du må selv levere politiattesten til din utdanningsinstitusjon, arbeidsgiver, eller oppdragsgiver.

  Hvis du har e-Boks blir politiattesten sendt dit. Du kan ha e-Boks uten at du er klar over det.

  Politiattest til foretak sendes alltid per post.

  Hvis du ikke har digital postkasse, eller hvis du har reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlige, sendes politiattesten i posten. Attesten sendes til folkeregistrert adresse eller annen oppgitt adresse. 

  Postgangen i Norge tar normalt 10 til 14 dager.

  Politattesten eller andre personopplysninger sendes kun digitalt eller per post, ikke via e-post.

  På norge.no finner du informasjon om digital postkasse og hvordan du lager deg det.

 5. Klage på vedtak
  • Du kan klage innen tre uker fra du har mottatt vedtaket.
  • I klagen må du begrunne hva du mener er feil ved vedtaket og hvilket resultat du ønsker i saken.
  • Klagen må signeres og merkes med saksnummer.

  Klagen sendes per post til

  Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
  Postboks 113
  9951 Vardø

  • Når vi har mottatt klagen vurderer vi saken din på nytt. Hvis du får medhold i klagen din, sender vi deg den nye avgjørelsen.
  • Hvis du ikke får medhold i klagen din, blir klagen sendt videre til vårt klageorgan som vurderer saken din på nytt. Du vil få et brev med mer informasjon når saken sendes til vårt klageorgan.
  • Saksbehandlingstiden i klagesaker er inntil en måned. I tillegg kommer eventuell saksbehandlingstid i klageorgan.

  Last ned og fyll ut klage på vedtak