Hvorfor trenger du politiattest?

Politiattesten viser en persons oppføring i politiregistrene. Med en politiattest kan din nye arbeidsgiver eller ditt studiested forsikre seg om at du ikke har gjort noen overtredelser innenfor feltet du skal jobbe eller studere.

Søker du om norsk statsborgerskap, må du levere politiattest med søknaden.

Viktig - før du søker

Vær oppmerksom på at du ikke kan

 • søke om politiattest for andre enn deg selv
 • framvise en politiattest som er eldre enn 3 måneder.

Svarbrevet fra Samordna opptak eller studiestedet er din bekreftelse. Kvitteringen fra studiested eller studentweb er ikke gyldig som bekreftelse.

Fyll ut søknadsskjema elever videregående skole som også er en bekreftelse på formål. Både du og skolen må signere søknaden. Dersom du er under 18 år må også en foresatt signere. Vent med å søke om politiattest til du vet hvor du skal ha praksis.

Hvis du eier et foretak og skal søke politiattest for foretaket, må du levere søknaden på papir. Hvis du søker som enkeltperson, oppfordrer vi deg til å søke på nett.

Slik gjør du

Gyldighetstid

Du må vise politiattesten til den eller de som krever den innen det har gått tre måneder fra den ble utstedt. Arbeidsgiver, organisasjon eller studiested kan ikke uten videre kreve ny attest fra deg så lenge du har samme stilling, verv eller studie.

Klage

Klagefristen er tre uker fra du mottar politiattesten.
Du kan sende skriftlig klage hvis du er uenig i hva som er tatt med i attesten, eller hvis du får avslag på søknaden. Du kan sende klagen til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

Hvis klagen blir tatt til følge, får du ny politiattest. Dersom klagen ikke tas til følge, blir den sendt videre til Politidirektoratet for endelig behandling.

Ulike typer politiattest

En ordinær politiattest viser de fleste reaksjoner for alle typer lovbrudd innenfor en begrenset tidsperiode:

Disse reaksjonene skal ikke med på en ordinær politiattest:

 • Dom på betinget fengsel hvor fastsettelse av straff utstår.
 • Bot for lovbrudd med øvre strafferamme på fengsel i seks måneder eller mindre.
 • Forenklet forelegg.
 • Påtaleunnlatelse.
 • Overføring til megling i konfliktrådet.
 • Overføring til barneverntjenesten.Inndragning, for eksempel av førerkort.
 • Personundersøkelse og beslutning om judisiell observasjon (rettspsykiatrisk undersøkelse).

Hva som kommer med i en ordinær politiattest:

 • Dom på ubetinget fengsel i seks måneder eller mindre, hvis dommen er avsagt tre år eller mindre før attesten utstedes.
 • Dom på ubetinget fengsel i over seks måneder, hvis den dømte er løslatt mindre enn ti år før attesten utstedes.
 • Dom på betinget fengsel, hvis dom er avsagt tre år eller mindre før attesten utstedes.
 • Dom på forvaring eller sikring, hvis den dømte er løslatt mindre enn ti år før attesten utstedes.
 • Dom på samfunnsstraff eller samfunnstjeneste, der den subsidiære fengselsstraffen er under seks måneder og dommen er avsagt tre år eller mindre før attesten utstedes.
 • Dom på samfunnsstraff eller samfunnstjeneste, der den subsidiære fengselsstraffen er over seks måneder og det er mindre enn ti år siden samfunnsstraffen er gjennomført når attesten utstedes.
 • Dom på ungdomsstraff avsagt tre år eller mindre før attesten utstedes.
 • Bot for lovbrudd med strafferamme på seks måneder eller mer, hvis boten er vedtatt eller det er avsagt dom mindre enn tre år før attesten utstedes.
 • Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, eller tvungen omsorg, eventuelt sikring, hvis reaksjonen opphører mindre enn ti år før attesten utstedes.
 • Dom på tidsbegrenset rettighetstap*, som er opphørt mindre enn ti år før attesten utstedes.
 • Dom på varig rettighetstap* oppgis alltid.

Hvis en person har flere dommer på ubetinget fengsel i seks måneder eller mer, sikring, forvaring eller overføring til psykisk helsevern eller tvungen omsorg, tas alle dommene med i politiattesten.

*Rettighetstap er for eksempel tap av retten til å ha en stilling eller utøve en virksomhet eller en aktivitet, eller forbud mot kontakt med en annen person.

Unntak for unge lovbrytere

I ordinær politiattest skal det ikke oppgis:

 • Dom på betinget fengsel eller bot, hvis det er mer enn to år siden lovbruddet ble begått når attesten utstedes.
 • Dom på samfunnsstraff eller ungdomsstraff, hvis det er mer enn fem år siden lovbruddet ble begått når attesten utstedes.

I uttømmende politiattest skal alle straffer med, inkludert andre strafferettslige reaksjoner og andre tiltak som er registrert i reaksjonsregisteret som følge av lovbrudd. Her gjelder ingen tidsbegrensninger.

Det er to unntak som ikke skal med i uttømmende politiattest, og de er:

 1. Overføring til konfliktråd hvis vedkommende ikke har begått nye lovbrudd to år etter at avtalen med konfliktrådet ble inngått.
 2. Forenklet forelegg.

Unntak for unge lovbrytere

Uttømmende politiattest skal utstedes i samsvar med bestemmelsene om ordinær politiattest hvis straffereaksjonen gjelder lovbrudd som er begått før fylte 18 år. Reaksjonene vil da kun stå på i en begrenset periode.

Unntaket er hvis et av vilkårene under er oppfylt. Da gjelder bestemmelsene om hva som skal med i en uttømmende politiattest. Disse reaksjonene skal på attesten uten tidsbegrensninger:

 • Reaksjon for alle lovbrudd med øvre strafferamme på fengsel i mer enn tre år begått før fylte 18 år.
 • Reaksjon for tre eller flere lovbrudd med øvre strafferamme på fengsel i mer enn ett år begått før fylte 18 år.
 • Reaksjon for fem eller flere lovbrudd med øvre strafferamme på fengsel i inntil ett år begått før fylte 18 år.
 • Reaksjon for til sammen fem lovbrudd, uavhengig av strafferamme.
 • Reaksjon for nytt lovbrudd etter fylte 18 år som ble begått innenfor de fristene den opprinnelige reaksjonen skal vises på ordinær politiattest.

I en utvidet politiattest skal straffesaker som ikke er endelig avgjort av politi eller domstol tas med. Det vil si at siktelser, tiltaler samt ilagte forelegg og dommer som ikke er rettskraftig avgjort skal på attesten. Anmeldelser skal ikke tas med.

En begrenset politiattest tar kun med bestemte typer lovbrudd. Det er lovhjemmelen for attesten som avgjør hvilke typer overtredelser attesten skal vise.

En begrenset politiattest kan være både uttømmende og utvidet, eller ordinær.