Ønsker du å bringe våpen inn i landet? Er du privatperson, må du søke om våpentillatelse og innførselstillatelse.

Skal du importere skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon for salg og næringsvirksomhet? Da må du ha importtillatelse og bevilling for handel fra politiet. Vi kaller slik import for ervervsmessig import. Det er regulert i våpenloven og våpenforskriften.

Import og salg

Privatpersoner kan kjøpe skytevåpen i utlandet. Først må du ha våpentillatelse og innførselstillatelse fra politiet i Norge. Du må også sjekke om det er lov å ta med våpenet ut av landet du kjøper det i.

Slik gjør du:

 1. Søk politiet om våpentillatelse – det skal stå klart i søknaden at du skal kjøpe våpenet i utlandet og ta det med til Norge.
 2. Fyll ut to eksemplarer av søknadsskjemaetskjemaet.
 3. Du får innførselstillatelse når politiet har skrevet under på de to søknadsskjemaene.
 4. Skal du dra og hente våpenet selv? Husk at du må ta med:
  • gyldig våpentillatelse eller innførselstillatelse fra politiet
  • gyldig legitimasjon - pass
 5. Sjekk om du har lov til å ta våpenet ut av landet du kjøper det i. Det vil si eksporttillatelse. Sjekk også om du oppfyller vilkårene for dette.
 6. Gå til rød sone i tollen når du kommer hjem til Norge. Det må du uansett om våpenet er under eller over verdigrensen. Det vil si det en vare kan koste, før du må betale toll og avgifter.
 7. Tolletaten skal ha begge eksemplarene av våpentillatelsen eller innførselstillatelsen. Tolletaten skriver ned i tillatelsen hvilket våpen du tar inn i Norge. Du beholder ett av eksemplarene. Det andre sender tolletaten til politimesteren i ditt distrikt.

Det kan være du må betale toll og avgifter når du importerer skytevåpen.  Du kan lese mer om dette på tolletatens nettsider.

Vil du bringe våpen, våpendeler og ammunisjon til Norge for salg eller næringsvirksomhet? Da må du søke om tillatelse til å importere. Men først må du ha bevilling for handel med skytevåpen, våpendeler og ammunisjon.

Slik gjør du:

 1. Fyll ut skjemaet under og skriv det ut. Du ikke sende skjemaet per e-post.
 2. Legg ved dokumentasjon på ordren fra selgeren i utlandet. Dokumentasjonen må vise hva som er bestilt.
 3. Sen søknaden i posten til politidistriktet ditt.

Last ned søknadsskjema

Skal du drive handel med våpen, våpendeler og ammunisjon må du ha tillatelse til å gjøre det. Sett deg inn i kravene som følger av våpenlova og våpenforskriften før du søker politiet om tillatelse.

Slik gjør du

 1. Fyll ut søknadsskjemaet under og skriv det ut. Du kan ikke sende skjemaet per e-post.
 2. Legg ved dokumentasjon.
 3. Send søknaden i posten til politidistriktet hvor foretaket ditt ligger.

Både politiet og brannvesenet kan komme til forretningslokalene. Da sjekker politiet og brannvesenet at våpen og ammunisjon vil bli oppbevart i samsvar med forskriftene.

Kjøper må ha våpentillatelse 

Som forhandler kan du ikke selge registreringspliktige skytevåpen eller våpendeler til personer som ikke har våpentillatelse fra politiet. Det vil si at du ikke kan ta betalt for våpen mens kjøper venter på våpentillatelse.

Merking av skytevåpen og våpendeler

EUs merkingsdirektiv ble gjennomført i norsk regelverk ved endring av våpenforskriften av 1. oktober 2020.

Kravene til merking henger nøye sammen med reglene om registreringsplikt for våpendeler, som også ble innført gjennom denne forskriftsendringen.

Våpendeler må merkes for å kunne gjennomføre kravet til registreringsplikt. Hensikten med kravene merkingen er å øke sporbarheten og bedre kontrollen med våpendeler.

Merkingsreglene gjelder for våpen og våpendeler tilvirket eller permanent innført til Norge etter 1. oktober 2020. Våpen som tidligere har vært omsatt omfattes ikke av krav til merking etter de nye reglene.

Forhandlere som hadde våpen og våpendeler på lager før ikrafttredelse av forskriftsendringen 1. oktober 2020 behøver ikke å merke disse før de omsettes.

Våpendeler som skal merkes

 • Pipe
 • Låskasse (både over- og underdel dersom den er delt)
 • RammestykkeGlidestykke
 • Tønne til revolver
 • Sluttstykke eller låseblokk

Merking av små deler

Mindre våpendeler kan bli vanskelig å merke eller risikerer å bli skadet av merking. Det er derfor åpnet for at små deler kan merkes med en alfanumerisk eller digital kode.

Merking av komplett våpen

Sluttstykke, låseblokk eller revolvertønne behøves ikke merket når de er levert som en del av et komplett våpen. Delene ansees omfattet av øvrig merking. Dersom noen selger eller på annen måte overdrar et våpen med for eksempel to sluttstykker, vil ett av sluttstykkene være registreringspliktig. Som følge av dette må det merkes. Selger plikter å gjøre dette før sluttstykket overdras til ny eier.  Det samme gjelder for øvrige våpendeler.

Nummerserie

Importør eller tilvirker kan lage sin egen nummerserie for merking. Nummerserier tildeles ikke fra politiet.

Alfabet og tall

Våpen og våpendeler som merkes i Norge skal merkes med det latinske alfabet og det arabiske tallsystem.

Dybde og skriftstørrelse på merking

Det er ikke fastsatt noen krav til dybde ved merking, men merkingen skal være gjort på en måte som gjør at den ikke enkelt kan fjernes. Ulike merkingsteknikker er tillatt, herunder lasergravering.  Minimum skriftstørrelse er 1,6 mm, men små deler kan merkes med mindre skrift. QR-kode er tillatt.

Innehavere av løse våpendeler som ikke er merket i henhold til regelverket kan beholde disse uten å merke.

Ved overdragelse av våpendel, plikter selger å merke i henhold til regelverket før kjøper mottar våpen eller våpendel.

Krav til merking av sluttstykke, låseblokk eller revolvertønne på komplett våpen gjelder ikke, da det ansees som omfattet av øvrig merking.

Våpen og deler produsert i andre land enn EØS-land er som regel ikke merket i henhold til EUs merkingsdirektiv.

 • Importører kan ta inn umerkede deler.
 • Tillatelse til å ta inn umerkede deler gjelder både komplette deler og deler som er grovmaskinert.
 • Importør plikter å merke delene før de overdras til andre.