Slik søker du

Mer om våpenreglene

For å kunne ha registreringspliktig våpen må du ha tillatelse fra politiet. Dette gjelder også registreringsplikten våpendeler og våpenimitasjoner som lett kan ombygges for å kunne brukes med skarp ammunisjon.

Alle våpen

Alle magasinhagler (pumpe- og halvautomatiske hagler) produsert fra 1890 er registreringspliktige, med mindre det er gjort særskilte unntak i lov eller forskrift.

Når våpen skal overtas av ny eier, må den nye eieren søke om tillatelse. Dette gjelder også hagler som er lovlig ervervet før 1. oktober 1990.

Luft- og fjærvåpen

Du må ha tillatelse for å kunne skaffe deg luft- og fjærvåpen med grovere kaliber enn 4,5 mm.

Du kan skaffe deg øvrige luft- og fjærvåpen uten politiets tillatelse, men du må ha fylt 18 år. Du kan søke om dispensasjon fra aldersgrensen når du fyller 16 år.

Paintballvåpen og softgun

Kravet om registreringsplikt gjelder ikke paintballvåpen og softgun. Disse kan kjøpes uten tillatelse av personer over 18 år.

Politiet kan gi dispensasjon til personer som har fylt 16 år, og som har vært aktive medlemmer i et skytterlag eller en skytterklubb i minst seks måneder.

Du må oppbevare registreringspliktige skytevåpen og våpendeler i et FG-godkjent våpenskap på din faste adresse, slik at uvedkommende ikke får adgang til dem. Våpen skal ikke være ladd når det oppbevares i våpenskap. Ammunisjon skal oppbevares nedlåst, men det er ikke krav om våpenskap. Her er det tilstrekkelig at ammunisjonen oppbevares nedlåst i skuff, skap eller lignende. Det er tillatt å oppbevare inntil 2.000 patroner i våpenskapet.

Det er ikke tillatt å oppbevare skytevåpen i en ubebodd bolig. Dette gjelder for eksempel fritidsboliger, hytter, garasjer, uthus.

For midlertidig oppbevaring av skytevåpen, for eksempel under jakt, gjelder ikke kravet om våpenskap. Våpenforskriften krever imidlertid at både våpen og ammunisjon skal oppbevares under forsvarlig tilsyn. Videre må våpenet være tømt for ammunisjon og tildekket under transport. Dersom du forlater våpenet uten tilsyn, må du ta med en vital del, slik at våpenet ikke fungerer. Det samme gjelder for våpen som oppbevares i bil.

Politiet kan kontrollere at oppbevaring av skytevåpen skjer etter retningslinjene i våpenforskriften.

Hvor mange skytevåpen du kan eie er avhengig av om du kan dokumentere behovet for flere skytevåpen.

En jeger kan ha behov for flere våpen til ulike typer jakt. Du kan skaffe deg inntil seks komplette skytevåpen til jakt. En konkurranseskytter kan også ha behov for flere våpen, avhengig av konkurranseaktivitet og hvilken godkjente skytterorganisasjon utøveren er tilknyttet.

Mer om behovskravene

Noen våpentyper er forbudt. Det samme gjelder farlige gjenstander som kan brukes til å utøve vold, og som lett medfører helseskade.

Strafferammen for å ha ulovlige våpen er to års fengsel, i grove tilfeller seks år. Dersom du har ulovlige våpen kan du risikere fengselsstraff.

Det er for eksempel forbudt å ha:

  • elektrosjokkvåpen
  • sprettert
  • pepperspray og andre selvforsvarsmidler med tilsvarende virkning
  • springkniver
  • slåsshansker
  • batonger
  • karatepinner
  • kastestjerner
  • andre særlig farlige gjenstander og voldsprodukter

Mer om ulovlige våpentyper

Deaktiviering av skytevåpen skal gjøres av godkjent børsemaker etter bestemte retningslinjer, og kontrolleres av politiet.

Last ned