Slik søker du

Les mer om våpenreglene

For å kunne ha et registreringspliktig våpen må du ha tillatelse fra politiet. Dette gjelder også våpendeler og våpenimitasjoner som lett kan bli bygget om og brukt med skarp ammunisjon.

Når en ny eier overtar et våpen, må han eller hun søke om tillatelse. Dette gjelder også hagler som er lovlig skaffet før 1. oktober 1990.

Hagler

Du må registrere alle magasinhagler (pumpehagler og halvautomatiske hagler) laget fra og med 1890. Dette gjelder med mindre det er gjort spesielle unntak i lov eller forskrift.

Luftvåpen og fjærvåpen

Du må ha tillatelse for å skaffe deg luftvåpen og fjærvåpen med grovere kaliber enn 4,5 mm.

Du trenger ikke tillatelse for luftvåpen og fjærvåpen med mindre kaliber. Men du må ha fylt 18 år. Du kan søke om unntak fra aldersgrensen når du fyller 16 år.

Paintballvåpen og softgun

Du må ikke registrere paintballvåpen og softgun. Du kan kjøpe disse uten tillatelse hvis du er over 18 år.

Politiet kan gi dispensasjon hvis du har fylt 16 år. Da må du ha vært aktivt medlem i et skytterlag eller en skytterklubb i minst seks måneder.

Knallvåpen

Knallvåpen er skytevåpen som er laget for å avgi knall, men ikke skyte ut prosjektiler eller gass som kan være skadelig. Skal du kjøpe et knallvåpen må du sjekke om det er registreringsplikt på våpenet.

Som hovedregel vil alle knallvåpen som ser ut som ordinære skytevåpen, og som har et løp hvor kruttgassene går ut, være registreringspliktig. Dette er fordi det enkelt kan gjøres om til å skyte skarp ammunisjon. Skal du kjøpe knallvåpen fra utlandet trenger du også politiets tillatelse til å ta det inn i Norge . Det er gebyrfritt å søke om tillatelse til knallvåpen.

Krever ikke søknad om tillatelse

Noen våpendeler kan anskaffes uten politiets tillatelse. Dette gjelder blant annet:

 • skjefte
 • avtrekkermekanisme
 • grepsplater
 • indre deler som fjærer og skruer

Lyddemper og siktemidler regnes ikke som våpendeler og det kan du skaffe deg uten å søke om politiets tillatelse.

Krever søknad om tillatelse

Skal du ha et ekstra sluttstykke, avtagbar låseblokk, låskasse, ramme til pistol, revolvertønne eller glidestykke til pistol, så krever det politiets tillatelse.

Følgende deler kan kjøpes hos godkjent forhandler uten å søke politiet, dersom du fra før har våpenkort på et våpen hvor delen kan benyttes:

• pipe
• sluttstykke
• avtagbar låseblokk
• revolvertønne

Forhandler sender melding til politiet, som utsteder våpenkort på våpendelen.

De samme delene kan erverves hos privatpersoner, men da kreves det godkjent tillatelse før delene kan erverves.

Låskasse, ramme til pistol og glidestykke til pistol kan kun erverves etter søknad til politiet. For våpen med overramme og underramme regnes begge disse som låskasse.

Magasiner med plass til mer enn 20 patroner i pistol, 10 i rifle og 5 i hagle er forbudt. Men dersom du er aktiv skytter innenfor et forbund hvor det er gitt dispensasjon for våpen med høyere patronkapasitet, så kan du etter å ha søkt politiet erverve magasiner med høyere kapasitet.

Du søker en gang per våpen, og tillatelsen vil gjelde for ubegrenset antall magasiner. Dersom våpenet selges, bortfaller tillatelsen.

Dersom du er våpensamler, næringsdrivende, har bevilling for handel med skytevåpen kan du også søke dispensasjon fra forbudet mot erverv av våpenmagasiner med høy patronkapasitet. Museum og bedrifter som påtar seg sikringsoppdrag for ISPS-skip kan også søke om dispensasjon.

Du må oppbevare registreringspliktige skytevåpen og våpendeler i et FG-godkjent våpenskap på den faste adressen din. Slik at uvedkommende ikke får adgang til dem.

Du skal ikke oppbevare skytevåpen i en bolig det ikke bor noen i. Dette gjelder for eksempel fritidsboliger, hytter, garasjer og uthus.

Ammunisjon må oppbevares nedlåst i et våpenskap eller et annet låsbart sted.

Du må ikke ha våpenskap når du oppbevarer skytevåpen midlertidig, som eksempelvis under jakt. Men våpenforskriften krever at du oppbevarer både våpen og ammunisjon under forsvarlig tilsyn.

Når du frakter våpenet må det være tømt for ammunisjon og dekket til.

Hvis du må forlate våpenet uten tilsyn må du ta med en vesentlig del av våpenet slik at det ikke vil fungere. Det samme gjelder for våpen du har i bil.

Politiet kan sjekke at du oppbevarer skytevåpen etter retningslinjene i våpenforskriften.

Du må dokumentere at du trenger flere skytevåpen. Dokumentasjonen avgjør hvor mange våpen du kan ha.

En jeger kan trenge flere våpen til ulike typer jakt. Du kan skaffe deg inntil seks komplette skytevåpen til jakt. En konkurranseskytter kan også trenge flere våpen. Det kommer an på hva du konkurrerer i. Det kommer også an på hvilken godkjent skytterorganisasjon du er knyttet til.

Les mer om kravene til behov:

Noen typer våpen er forbudt. Det samme gjelder farlige gjenstander som kan bli brukt til vold, og som lett kan skade folk.

Strafferammen for å ha ulovlige våpen er to års fengsel. I grove tilfeller er strafferammen seks år. Du kan altså komme i fengsel hvis du har ulovlige våpen.

Det er for eksempel forbudt å ha:

 • elektrosjokkvåpen
 • sprettert
 • pepperspray og andre midler for selvforsvar som virker på omtrent samme måte
 • springkniver
 • slåsshansker
 • batonger
 • karatepinner
 • kastestjerner
 • særlig farlige gjenstander og voldsprodukter

Les mer om ulovlige våpentyper