Med straffesaksanalysen har politiet i Agder oppdatert tallmateriale og en fersk analyse knyttet til ungdomskriminalitet. Denne er i høst presentert for kommuner, samvirkeaktører og medier på Sørlandet.

Tirsdag 31. oktober hadde NRK Debatten en viktig debatt om en bekymringsfull utvikling knyttet til ungdomskriminalitet og den krevende ressurssituasjonen i norsk politi. Tallene i straffesaksanalysen og den store bekymringen som er knyttet til ungdomskriminalitet, også i Agder, kom ikke frem i NRK Debatten.

– Det er synd at den negative utviklingen og tallmaterialet i Agder ikke kom frem i NRK Debatten. Analysen om ungdomskriminalitet i Agder er laget nettopp for å bidra til en felles situasjonsforståelse og et faktabasert og nyansert grunnlag for videre diskusjoner. Det er viktig for oss at alle relevante samvirkeaktører i Agder kjenner til analysen, sier politimester i Agder politidistrikt, Kjerstin Askholt.

Politimesteren har overfor samvirkeaktører og media vært opptatt av å presisere at Agder politidistrikt, etter hennes vurdering, ikke er ressurssatt godt nok til å håndtere de utfordringene distriktet står overfor.

– Bak analysen er det store mørketall og bildet vi presenterer er bare toppen av isfjellet. Agder politidistrikt har begrenset kapasitet knyttet til etterretning og utadrettet forebyggende virksomhet opp mot ungdomsmiljøene, og vi må stadig foreta beintøffe prioriteringer. Vi trenger flere ressurser også på dette feltet, sier Askholt.

Har gått grundig gjennom 259 straffesaker

Ved å trykke på denne lenken finner du en presentasjon av straffesaksanalysen, og nederst i denne artikkelen er en gjennomgang av de mest sentrale funnene fra analysen.

Sommeren 2023 var det flere mediesaker og mye fokus på ungdomskriminalitet og vold blant ungdom i Agder. Med bakgrunn i dette utarbeidet seksjon for etterretning i Agder politidistrikt straffesaksanalysen om vold, trusler og ran begått av personer under 18 år i politidistriktet. Analysen er basert på en grundig gjennomgang av de 259 gjeldende straffesakene (per 30.9.23).

– Vold begått av ungdom under 18 år i Agder bekymrer både kommunene og politiet. Analysen viser utviklingstrekk og trender som er viktige å ha med seg i videre diskusjoner om hvordan vi skal skape gode lokalsamfunn og hvordan vi kan ivareta disse barna på best mulig måte. Dette er ingen «quick fix», sier Askholt.

I perioden 2020 til 2022 er det registrert en økning i anmeldte forhold med gjerningspersoner under 18 år innen vold, trusler eller ran i Agder fra 188 til 275 saker (46%)*. Pr. 30. september 2023 var antallet saker 236, der 47% av gjerningspersonene i disse sakene er under 15 år.

– At nesten halvparten av gjerningspersonene er under den kriminelle lavalder på 15 år bekymrer politiet. Vår verktøykasse knyttet til å forebygge negativ utvikling hos disse barna er begrenset og forsterker behovet for samhandling med våre samvirkeaktører, sier Askholt.

Det er identifisert 172 gjerningspersoner i alderen 10-17 år knyttet til vold, trusler og ran, men kun noen få ungdommer er involvert i flere straffbare forhold.

– Analysen viser at de aller fleste kun er involvert i ett straffbart forhold, og at det dermed kun er snakk om noen få ungdommer som er involvert i flere straffbare forhold. Det er disse ungdommene som utfordrer oss mest, sier Askholt.

Politiet oppfatter i flere saker at utøvelsen av vold og trusler skjer som en konsekvens av det som kan fremstå som bagatellmessige forhold. Videre viser analysen at gjerningsperson og fornærmede i all hovedsak er bekjente i en eller annen form.

– Vi står med andre ord ikke overfor en situasjon der det nå utøves masse vold mot helt tilfeldige personer på gata i Agder. Av de som kan betegnes som tilfeldig ofre er det i all hovedsak snakk om butikkansatte, helsepersonell, politi og bussjåfør, sier Askholt.

Har lagt frem forebyggende tiltaksplan

Samtidig med at straffesaksanalysen har blitt presentert for fylkesberedskapsråd og medier på Sørlandet, har det blitt framlagt en tiltaksplan for hvordan politiet i Agder, innenfor dagens økonomiske rammer, jobber for å redusere og forebygge ytterligere vold og trusler begått av mindreårige og skape trygghet i lokalmiljøet.

– Forebygging er politiets hovedstrategi og vi har en viktig rolle i arbeidet med å være i forkant av kriminalitet, men vi forebygger ikke dette alene. Politiet får ofte en mindre rolle når barn er under 15 år. De fleste og kanskje de viktigste tiltakene i å forebygge at barn og unge begår kriminalitet, ligger hos kommuner, barnevern og andre aktører enn politiet. All erfaring tilsier at vi lykkes best når vi setter inn mange ulike tiltak samtidig og koordinert, sier Askholt.

 

Her er de mest sentrale funnene fra straffesaksanalysen av vold, trusler og ran begått av personer i alderen 10-17 år i Agder

 

Om analysen:

Utvalget for analysen er ungdom, dvs. personer i alderen 10-17 år, som har status som mistenkt, siktet eller domfelt. Alle forholdene som er omtalt i analysen har skjedd i Agder politidistrikt.

I analysen kategoriseres følgende som vold, trusler og ran: Kroppskrenkelse, Grov kroppskrenkelse, Kroppsskade, Grov kroppsskade, Trusler, Grove trusler, Trusler med kniv o.l, Grove trusler med kniv o.l, Trusler med skytevåpen, Grove trusler med skytevåpen, Ran og Grovt ran.

Analysen tar kun for seg anmeldte straffbare forhold. I straffesaksanalysen har politiet gått grundig gjennom de 259 gjeldende sakene innen de aktuelle kriminalitetskategoriene med gjerningspersoner 10-17 år.

Det fremkommer i straffesaksanalysen at flere fornærmede tidligere har vært utsatt for vold og trusler uten at dette har blitt anmeldt. Politiet er kjent med at det er mørketall og at det er flere årsaksforklaringer til dette.

Utviklingstrekk over tid:

 • Antall anmeldte straffbare forhold med gjerningspersoner 10-17 år har vært stabilt fra 2017 til 2020.
 • Siden 2020 har antall straffbare forhold med gjerningspersoner i alderen 10-17 år i Agder politidistrikt økt innen kriminalitetskategoriene vold, trusler og ran.
 • Fram til 2022 er det en økning innen kriminalitetskategoriene vold, trusler og ran blant unge gjerningspersoner i alderen 12 til 16 år. Tilsvarende sees en nedgang blant personer som er 17 år.
 • Så langt i 2023 er det registrert en økning blant gjerningspersoner i alderen 12, 13 og 16 år, som har status som mistenkt, siktet eller domfelt for vold, trusler eller ran.

Vold, trusler og ran så langt i 2023:

 • I straffesaksanalysen er det registrert 259 anmeldte straffbare forhold (per 30.9.23), og det er identifisert 172 gjerningspersoner i alderen 10-17 år knyttet til vold, trusler og ran. 47,5 % av gjerningspersonene er under 15 år. 54 % knyttes til voldskriminalitet, 34% til trusler og 12% til ran.

Hvor utøves kriminaliteten?

 • Hovedandelen av kriminaliteten knyttet til vold, ran og trusler skjer i det offentlige rom.
 • Hovedandelen av anmeldte ran i perioden har skjedd i Kristiansand, både i og utenfor sentrum.

Hvem er gjerningspersonene?

 • Av 172 identifiserte gjerningspersoner er det 36 jenter, og 136 gutter. Jentene er involvert i 68% voldskriminalitet, 29% trusler og 3% ran. Gutter er involvert i 49% voldskriminalitet, 38% trusler og 13 % ran.
 • Det er registrert 23 jenter og 59 gutter i alderen 10-14 år. Det er registrert 14 jenter og 78 gutter i alderen 15-17 år.
 • Gjerningspersoner i alderen 10 – 14 år er involvert i 58% voldskriminalitet, 32% trusler og 10% ran. Gjerningspersoner i alderen 15-17 år er involvert i 51% voldskriminalitet, 32& trusler og 17% ran.
 • Av 36 jenter er det 22 jenter som er registrert med kun ett anmeldt forhold. Av de 36 er 10 jenter registrert med tre eller flere forhold, og av disse 10 jentene er 4 registrert med fem eller flere forhold. To av de 10 er registrert med 10 eller flere forhold.
 • Av 136 gutter er 98 registrert med kun ett anmeldt forhold Av de 136 guttene er kun 15 gutter registrert med tre eller flere forhold hvorav 15 gutter er registrert med tre eller flere anmeldte forhold. To av 15 er registrert med 10 eller flere anmeldte forhold.

Knytning mellom gjerningsperson og fornærmede

 • Vold og trusler som utøves mot voksne er hovedsakelig ansatte på institusjon og skoler.
 • Straffesaksanalysen viser at gjerningsperson og fornærmede i alle hovedsak er bekjente i en eller annen form.

Motiver for vold, trusler og ran

 • Motiver for trusler og vold er tidligere hendelser, pågående konflikter og endringer i relasjoner mellom personer og omgangskretser.
 • Blant jentene viser straffesaksanalysen også at baksnakking og ryktespredning er et motiv for utøvelse av vold og trusler.
 • Det er hovedsakelig gutter som begår ran. Dette foregår i all hovedsak ved at gjerningspersonen ber om å få eiendeler av interesse, og hvis fornærmede motsetter seg dette fremsettes det trusler og utøves vold. I enkelte tilfeller blir det bedt om å "vippse" for å få tilbake eiendelen(e) som er fratatt.

Straffesaksanalyse: Vold, trusler og ran begått av personer
under 18 år i Agder politidistrikt