Noe av det innbyggerne har vært mest misfornøyd med hos politiet de siste årene, er at det har vært tidkrevende å få svar når de har ringt med spørsmål rundt straffesaker. Derfor har politiet i Norge satt i gang et prosjekt for å gi innbyggerne raske, gode svar når de tar kontakt. Målet er å løse oppgavene i felleskap til det beste for innbyggerne i Nordland, og for å få til dette jobbes det nå mer på tvers av geografi og organisering.

Tiltaket "Ved første kontakt" har som mål at innringerne skal få svar med en gang, og slippe å bli sendt videre i systemet. For å få til dette heves grunnkompetansen innenfor straffesaksområdet på sentralbordet, og det er opprettet et eget fagmottak for straffesakshenvendelser.

Økt tilfredshet

Erfaringene fra de tre pilotdistriktene som har testet ut dette i Norge, er at innbyggernes tilfredshet har økt, og at det også har vært tidsbesparende for sentralbord og andre ansatte i politiet. Etter sju ukers drift er erfaringene de samme i Nordland.

Etter de tre pilotdistriktene, er Nordland det første politidistriktet i Norge som setter denne metodikken i verk. "Ved første kontakt" ble innført 28. november. I løpet av januar innfører også de øvrige politidistriktene i Norge "Ved første kontakt".

Innbyggerne som har vært i kontakt med politiet siden oppstart har blitt tilsendt en spørreundersøkelse i etterkant. 240 personer har så langt besvart denne, og gitt politiet en score på 4,5 (på en skala fra 1 til 5) på tilfredshet med tjenesten.

Tillitbyggende tiltak

Stine Marie Brox Gundersen er leder for fagmottaket for straffesakshenvendelser. Hun forteller at dette har vært et løft også for de ansatte som er involvert i prosjektet, og som nå jobber mer tverrfaglig enn før.

–­ Jeg er mest fornøyd med at innbyggerne opplever at de blir møtt med respekt og tatt på alvor. Da tenker jeg at vi gjør noe riktig i måten vi kommuniserer med innbyggerne, noe som er svært viktig med tanke på deres tillit til oss, sier Gundersen. Hun forteller videre at de gangene fagmottaket har et ubesvart anrop forsøker de alltid å ringe opp igjen – til stor overraskelse for innbyggerne.

–­ Det at politiet ringer tilbake har vi fått flere tilbakemeldinger på at innbyggerne ikke forventer av en offentlig aktør, sier Gundersen.

Også politimester Heidi Kløkstad er fornøyd med resultatene så langt.

­–­ Dette er med på å sette innbyggerne i fokus og bidra til at vi utvikler politidistriktet i riktig retning. Innbyggerne skal nå i større grad enn før bli møtt av et enhetlig politi, sier politimester Heidi Kløkstad