Tvangsdekning i pengekrav

Når den du skylder penger (kreditoren) har fått pant i et krav du har mot en annen, kan kreditoren kreve å få utbetalt pengene til seg. Dette blir kalt tvangsdekning.

Et eksempel

Når du har penger på konto i en bank, så skylder banken deg pengene. Ved tvangsdekning i disse pengene krever namsmannen at banken betaler pengene på kontoen din til den du skylder penger. Det skjer i stedet for at de blir betalt til deg.

For at kreditoren skal kunne begjære tvangsdekning i pengekrav, må vedkommende ha et gyldig tvangsgrunnlag.

En begjæring er lagt ved brevet du har fått fra namsmannen. Der står det hva som er tvangsgrunnlaget i saken din.

Tvangsgrunnlagene kan være:

 • utleggspant
 • avtalepant
 • lovbestemt pant
 • en dom eller kjennelse

Tvangsdekning i pengekrav blir gjennomført ved at namsmannen krever at den som skylder deg penger, betaler til den du skylder penger.

Dersom du har flere kreditorer som har pant i det samme kravet, krever namsmannen at den som skylder deg penger betaler til namsmannen. Deretter fordeler namsmannen pengene på panthaverne.

Når du har fått varsel om tvangsdekning, kan du:

 1. Betale det du skylder med andre midler til kreditoren. Kreditoren må slette pantet så fort vedkommende har fått betalingen.
 2. Gi kreditoren fullmakt til å få midlene utbetalt fra banken. Dette gjør du ved å fylle ut skjema for fristillelse av sperrede midler. Skjemaet er lagt ved brevet du har fått fra namsmannen. Dette gjør at du sparer utgiftene du må måtte betale hvis saken ble gjennomført.
 3. Klage og komme med innvendinger i saken. Da må du kontakte namsmannen så fort som mulig. Slik kan vi ta stilling til innvendingene dine før saken blir behandlet.

Dersom du ikke gjør noen av punktene over, gjennomfører namsmannen tvangsdekningen. Du vil få en kopi av protokollen som viser hva som skal bli betalt til kreditoren.

Du kan klage på alle avgjørelser namsmannen tar i saken, men det er enkelte klagefrister.

Hvis du er uenig i grunnlaget for å ta pant i pengekravet, må du klage innen en måned etter at du fikk varsel om pantet. Det kan for eksempel være hvis pengene ikke tilhører deg, eller hvis du mener det ikke er grunnlag i dekningsloven for å ta pant i pengekravet.

Dersom du er uenig i selve kravet, eller i at namsmannen har grunnlag for å fremme begjæringen, kan du klage helt frem til pengene er betalt til kreditoren.

Når namsmannen har behandlet klagen din, vil du få et skriftlig svar. Dersom saken skal gjennomføres, vil du få et nytt varsel

Tvangsdekning i verdipapirer og finansielle instrumenter

Når kreditoren din har fått pant i aksjer, fondsandeler eller andre verdipapirer som tilhører deg, kan kreditoren kreve tvangssalg eller tvangsinnløsning av verdipapirene for å dekke sitt pengekrav mot deg.

Namsmannen gjennomfører tvangssalg eller tvalgsinnløsning av verdipapirene på den måten som gir størst utbytte.

For at kreditoren skal kunne begjære tvangsdekning i verdipapirer eller finansielle instrumenter må vedkommende ha et tvangsgrunnlag.

Kravet er lagt ved brevet du har fått fra namsmannen. Der står det hva som er tvangsgrunnlaget i saken din.

Eksepler på tvangsgrunnlag er

 • utleggspant
 • avtalepant
 • lovbestemt pant
 • en dom eller kjennelse

Tvangssalget blir gjennomført ved at namsmannen utnevner en medhjelper for salget. Det er vanlig at namsmannen utnevner banken din eller virksomheten hvor du har verdipapirene dine. Dette kan for eksempel være kontofører for en VPS-konto eller et fond.

Medhjelperen gjennomfører salget etter reglene som gjelder for frivillig omsetting. Medhjelpen trekker deretter godtgjørelsen sin fra salgssummen. Til slutt overfører vedkommende resten av salgssummen til namsmannen. Namsmannen fordeler salgssummen til panthaverne. Dersom det er penger igjen etter dette, blir de overført til deg som skyldner.

I noen tilfeller kan det være vanskelig å finne en medhjelper som ønsker å hjelpe namsmannen. Dette skjer som regel når aksjene på VPS-kontoen er vanskelige å omsette. Det kan også skje når aksjene som skal selges, ikke er registrert i VPS-registeret.

I disse tilfellene skal namsmannen be partene om innspill til hvordan tvangsdekningen skal gjennomføres. Etter dette avgjør namsmannen at tvangsdekningen blir gjennomført på den måten som gir størst utbytte. Normalt vil namsmannen gjennomføre tvangsdekningen selv. Da vil namsmannen hente inn opplysninger om aksjene som skal selges. Namsmannen vil også finne kjøpere og hente inn tilbud.

Når du har fått varsel om tvangsdekning, kan du:

 1. Betale det du skylder med andre midler til kreditor. Kreditoren må slette pantet så fort vedkommende har fått betalingen.
 2. Kontakte kreditoren for å avtale at pantet blir realisert. Dette blir kalt frivillig realisasjon. Kreditoren må informere namsmannen om avtalen som er gjort.
 3. Klage og komme med innvendinger i saken. Da må du kontakte namsmannen så fort som mulig. Slik kan vi ta stilling til innvendingene dine før saken blir behandlet. 

Dersom du ikke gjør noen av punktene over, gjennomfører namsmannen tvangssalget. Du vil få en kopi av protokollen for salget. Den vil vise hva som ble solgt, og hvilken pris det ble solgt for. Protokollen vil også vise hva salgssummen har gått til å dekke.

Du kan klage på alle avgjørelser namsmannen tar i saken, men det er enkelte klagefrister.

Hvis du er uenig i at det var grunnlag for å ta pant i verdipapirene, må du klage innen en måned etter at du fikk varsel om pantet. Det kan for eksempel være hvis de ikke tilhører deg, eller hvis du mener det ikke er grunnlag i dekningsloven for å ta pant i verdipapirene.

Dersom du er uenig i selve kravet, eller i at namsmannen har grunnlag for å fremme begjæringen, kan du klage helt frem til verdipapirene er solgt.

Når namsmannen har behandlet klagen din, vil du få et skriftlig svar. Dersom saken skal gjennomføres, vil du få et nytt varsel.