Rapport

Om statistikken

Tallene er hentet ut fra politiets straffesaksregister, Strasak. Driftsstatistikken viser anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling. Statistisk Sentralbyrå (SSB) produserer offisiell kriminalitetsstatistikk som også er basert på politiets registerinformasjon.

Anmeldelsesstatistikken omhandler kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. En del kriminalitet forblir skjult. Dette omtales gjerne som mørketall.

Kunnskap om mørketall og omfang av kriminalitet er ikke tema i Strasak-rapportene.

Ny straffelov trådte i kraft 1. oktober 2015. Siden 1902 har loven delt lovbrudd inn i to kategorier: forbrytelser og forseelser. Denne inndelingen er nå opphevet, og erstattet med lovbrudd.

Det betyr at statistikk fra 1. oktober 2015 og tiden fremover ikke vil være direkte sammenlignbar med statistikk fra tiden før samme dato.

En praktisk effekt av at skillet mellom forseelser og forbrytelser er borte er at det blir lettere å finne frem i straffeloven. I den gamle loven måtte man lete i både forbrytelsesdelen og forseelsesdelen for å finne frem til straffebud i samme kategori, for eksempel tyveri og naskeribestemmelsene.

Når skillet er opphevet, vil lovbrudd i samme kategori følge etter hverandre.

En rettslig konsekvens er at det nå er kommet en strafferamme på minst ett år for at forsøk skal være straffbart. Tidligere var forsøk på forseelse ikke straffbart.