Hovedregelen er at taushetsbelagte opplysninger som ansatte i politiet får tilgang til i sin tjeneste eller arbeid ikke skal gis ut. Taushetsbelagt informasjon kan likevel gis ut til forskning dersom det finnes rimelig og ikke medfører uforholdsmessig ulempe for andre interesser. Ønsker du å samle inn taushetsbelagt informasjon fra politiet til bruk i forskning må du sende en søknad til Politidirektoratet.

Forskning i lovens forstand kan for eksempel være

 • master- og doktorgradsstudier,
 • oppdragsforskning,
 • prosjekter initiert av forskningsinstitusjoner.

Etter omstendighetene kan også bacherlorstudenter gis tilgang til taushetsbelagt informasjon.

Taushetsbelagt informasjon er blant annet opplysninger om noens personlige forhold eller opplysninger som det ut fra hensynet til etterforskningen i den enkelte sak, hensynet til spanings- og etterretningsvirksomheten eller hensynet til politiets operative virksomhet og organiseringen av denne er nødvendig å holde hemmelig, jf. politiregisterloven § 23.

Svært mye av informasjonen i politiets registre vil være taushetsbelagt. Deltakende observasjon av politiet vil regelmessig berøre taushetsbelagt informasjon. I tilfeller hvor du ønsker at ansatte i politiet skal redegjøre for sitt fagfelt, er det ikke alltid nødvendig å berøre taushetsbelagt informasjon. I et slikt tilfelle trenger du ikke å søke om fritak fra taushetsplikten, men da må du gjøre intervjuobjektene og deres leder oppmerksom på at du ikke har søkt om fritak. Dersom du ønsker innsyn i dokumenter hos politiet, men ikke vil ha innsyn i taushetsbelagte opplysninger kan du søke om innsyn etter offentlighetsloven.

Dersom du er i tvil om opplysningene du ønsker tilgang til er underlagt taushetsplikt, kan du rådføre deg med Politidirektoratet før du eventuelt sender inn en søknad. Du kan da sende en henvendelse til politidirektoratet@politiet.no.

Søknaden om tilgang til taushetsbelagt informasjon til forskning skal sendes til politidirektoratet@politiet.no. Merk tydelig hva søknaden gjelder.

For at vi skal få behandlet søknaden raskest mulig må den inneholde:

 • Hvem som søker innsyn.
 • Kompetansen (utdannelsen) til søker.
 • Navn på eventuell veileder/leder av forskningen med førstestillingskompetanse.
 • Beskrivelse av forskningen, forskningsperiode og forskningens formål, samt planlagt publisering.
 • Hvordan informasjonen skal innhentes, for eksempel antall saker og/eller intervjuobjekter og utvelgelse av saker og/eller respondenter.
 • Tydelig beskrivelse av hva det søkes om, for eksempel aktuelle registeroppslag og innhold i spørreundersøkelse. Er intervjuguide/spørreskjema ferdig skal det legges ved, hvis ikke kreves det en beskrivelse av hva den skal inneholde.
 • Redegjørelse av hvorfor taushetsbelagt informasjon er nødvendig for forskningen.
 • Forskerens vurdering av om det finnes rimelig og ikke medfører uforholdsmessig ulempe for andre interesser at det gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger til forskningen.
 • Opplysninger om hvordan og når taushetsbelagt informasjon skal brukes, oppbevares og slettes.

Saksbehandlingstiden vil avhenge av hva slags informasjon som etterspørres, men du må regne med noe saksbehandlingstid.

Dersom det ønskes tilgang til politiets registre og/eller søknaden reiser særlige personvernmessige utfordringer må det påregnes noe lengre saksbehandlingstid. Det er fordi saken i flere tilfeller må vurderes av andre instanser, herunder behandlingsansvarlig for politiets registeropplysninger.

Forskere som får tilgang til taushetsbelagt informasjon fra politiet har taushetsplikt, jf. politiregisterloven § 33 jf. forvaltningsloven 13 e. Brudd på taushetsplikten kan straffes etter straffeloven.

Vær oppmerksom på at det kan settes vilkår for bruk av de taushetsbelagte opplysningene, jf. politiregisterloven § 33 jf. forvaltningsloven 13 d annet og tredje ledd.

Politiet oversender rutinemessig informasjon til statistikkformål til Statistisk sentralbyrå. Dersom du ønsker tilgang til slik informasjon, kan du sende søknad til Statistisk sentralbyrå.

Dersom du ønsker tilgang til opplysninger fra den enkelte straffesak, må du sende en søknad til Riksadvokaten, men skal du identifisere aktuelle straffesaker i politiets registre må du også søke tillatelse fra Politidirektoratet. Riksadvokaten har gitt nærmere retningslinjer i sin veileder RA-2017-3-S, se punkt 6.10.

Ønsker du tilgang til opplysninger i saker som behandles av Politiets sikkerhetstjeneste, må søknaden sendes til Justis- og beredskapsdepartementet.