Du kan ikkje krevje erstatning berre fordi opplysingane er behandla eller brukt i strid med reglane. Du må kunne bevise at bruken eller behandlinga har ført til skade på deg sjølv eller noko du eig.

Du kan også krevje erstatning av ikkje-økonomisk art (oppreising). Du kan ikkje få oppreising utan vidare. Vi må kunne fastslå at skaden har skjedd fordi politiet har gjort feil.

Har du vore sikta i ei straffesak? Då må du legge fram krav om erstatning etter kapittel 31 i straffeprosesslova.

Slik krever du erstatning

Dette seier lova om erstatning

Reglane om erstatning står i politiregisterlova § 56 og politiregisterforskrifta kapittel 19.