Meld datakriminalitet:

Politiet kan nytte skjemaet som rettleiing ved mottak av meldingar, eller offeret kan fylle det ut sjølv og levere det til det lokale politiet.

Veiledningsskjema

Legg ved dokumentasjon:

Det er viktig å legge relevant dokumentasjon i form av loggar, e-postar, bilete osv. ved meldinga til politiet.

Meld saka til det lokale politiet:

Send eller lever skjemaet og dokumentasjonen til det lokale politiet.

Kontakt lokalt politi

Posisjonen din
  1. Posisjonen din
1 Resultata er klare. Bruk piltastane eller sveip for å gå opp og ned.

  • Det er viktig å melde all form for datakriminalitet til det lokale politiet, som vil vurdere om saka skal etterforskast.
  • Sjølv om datakriminalitet er vanskeleg å etterforske og politiet kan legge bort saka raskt, er det viktig å få registrert sakene med nødvendig dokumentasjon.
  • Kvar enkelt sak kan bli ein del av ei framtidig, nasjonal eller internasjonal større etterforsking.
  • Til saman gir sakene viktig etterretningsinformasjon som kan vere med på å stoppe den kriminelle aktiviteten.

  • Datainnbrot er urettkomen inntrenging i eit datasystem for å skaffe seg tilgjenge til beskytta informasjon. Angriparen kan skaffe seg tilgjenge ved for eksempel å misbruke passord eller utnytte sikkerheitshol.
  • Løysepengevirus er ein type skadevare som låser eller krypterer heile eller delar av innhaldet på datamaskinen. Målet er å få brukaren til å betale løysepengar til angriparen, som ofte krev betaling i form av bitcoin.
  • Tenestenektangrep (DDoS) er eit elektronisk angrep over internett der målet er å hindre brukaren av ei teneste tilgjenge. Metoden er å binde opp ressursar, enten hos tenesta eller på eitt eller fleire av systema på veg til tenesta. Dei sender store mengder førespurnader eller data mot ei nettside, slik at tenesta stoppar opp.

Les om ulike typar bedrageri, som direktørsvindel (CEO-bedrageri) og datingsvindel, på Økokrims nettside.