Hovedhuset på Nyrud gård
FotoPolitiet

Nyrud gård

Ingvald og Marie Eriksen begynte å rydde Nyrud gård i 1918, og den stod ferdig i 1922. Eiendommen bestod av våningshus, fjøs, stabbur, badstue, redskapsbod, båtnaust og en høysjå. Det dyrkede arealet var på det meste cirka 60 mål, og det tilhørte flere hundre mål utmark til eiendommen.

Flere av bygningene på Nyrud politistasjon er fredet for å bevare dem som et eksempel på bureising i Finnmark, finsk lafteteknikk og representant for Statens virksomhet ved grensen mot Russland.

Nyrud gård ble overtatt av staten i 1955. I dag eies Nyrud gård av Statsbygg. Politiet i Kirkenes hadde tidligere politiansatte som hadde Nyrud som arbeidssted noen måneder i året, men denne ordningen er avviklet. Det er fortsatt politiet som bruker Nyrud med jevne mellomrom.

Eiendommen består i dag av et hovedhus, garasje, badstue, to stabbur og grillhytte.  Turister er velkomne inn på eiendommen for å se på byggene og bruke bålplassen.

Nyrud portal innkjøring
FotoPolitiet

Riksgrensen

De som besøker Pasvikdalen og Sør-Varanger kommune har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i Grenselovens bestemmelser. Både norske og russiske myndigheter ser svært alvorlig på alle grensekrenkelser og grensekryssinger, som blir anmeldt og fulgt opp av politiet. Det er blant annet strengt forbudt å gå over grensen eller kaste gjenstander over til Russland, jf. Grenseloven.

Før du ferdes i Pasvik er det viktig å sette seg inn i informasjonsplakater fra blant annet Statsforvalteren og Forsvaret som informerer om opptreden langs riksgrensen.

Hele den norsk-russiske grensen på 196 km er voktet av Garnisonen i Sør-Varanger (GSV), 365 dager i året, 24 timer i døgnet. Soldatene er stasjonert på ulike tårn og hytter langs grenselinjen, og er gitt begrenset politimyndighet av politimesteren i Finnmark. Grensen mot Russland er Norges eneste ytre Schengengrense på land. Det er kun tillatt å krysse grensen via Storskog grenseovergangsted.

Nyrud utsikt over pasvikelva
FotoPolitiet

Pasvik naturreservat

Pasvik naturreservat ligger både i Sør-Varanger kommune og i Murmansk oblast i Russland, altså på begge sider av grensen og er en del av European Green Belt. Siden 1996 har den norske delen av reservatet hatt vernestatus som RAMSAR-område. Dette er på grunn av alle trekkfuglene som kommer hit hvert år. Et RAMSAR-område er våtmarker av internasjonal betydning, særlig fuglehabitat. Målet er en bærekraftig bruk av områdene. For mer informasjon om dette kan du besøke statsforvalterens nettside.

Den norske delen av naturreservatet måler 19,1 kvadratkilometer. Alt som befinner seg i naturreservatet er fredet, også døde busker og trær. Bruk av skytevåpen er ikke lov og det er påbudt å ha hunder i bånd. Flere regler og informasjon som gjelder for ulike aktiviteter i naturreservatet finner du i verneforskriften til Pasvik naturreservat.

Pasvikdalen har et typisk innenlandsklima med varme somre og kalde vintre. Gjennomsnittlig årstemperatur på Svanvik er 0 °C. Landskapet består av lave fjell, morenelandskap og smeltevannsavsetninger fra istiden. Blant dette ligger også myrer, flate vidder og små vann.

Pasvikelva renner fra Enaresjøen i Finland og ut i Bøkfjorden ved Kirkenes. Syv av vannfallene her er utbygd til vannkraftproduksjon. Fem av kraftverkene er russiske og to er norske.

Bioforsk Svanvik er autorisert nasjonalparksenter for Øvre Pasvik nasjonalpark. Her finner du mer informasjon og utstillinger om Pasvikdalens natur, kultur og historie.

Nyrud hovedhuset fra siden
Hovedhuset på Nyrud gård
FotoPolitiet

Visste du…?

… at i 1941 ble gården okkupert/beslaglagt av tyskerne. Rekonstruerte tegninger og bilder viser at det til sammen var plassert til sammen 20 brakker på Nyrud. I flaggstangen på gården hang det tyske flagget med hakekors. Huset er et av få bygg i Finnmark som ikke ble påtent av tyskerne ved krigens slutt. Grunnen til dette er at tyskerne ikke fikk tid, da russerne angrep.

.. at fra Nyrud ser du rester etter en gammel bro over til Russland som ble bygget av tyskerne i 1942. Den ble sprengt av tyskerne selv i 1944, da de trakk seg ut.

… at området rundt Nyrud var krigsskueplass både under første og andre verdenskrig, samt under revolusjonskrigene i Russland.

… på 30-tallet var jakt en viktig inntektskilde i Pasvik. Ingvald Eriksen åpnet i 1935 Nyrud gård som fjellstue som ble benyttet av mange reisende som kom til Pasvik for å jakte og fiske. På denne tiden kom man seg til gården med båt. Dette tok 2-3 dager fra Kirkenes.

.. i 1953 fikk Ingvald Eriksen Kongens fortjenestemedalje for fremragende nybrottsarbeid. Senere samme år ble han imidlertid arrestert, mistenkt for spionasje til fordel for Sovjetunionen. Eriksen sonet 9 måneder i fengsel for dette.

… at Pasvik nasjonalpark har Norges tetteste bjørnebestand, sjeldne østlige plantearter og en flik av den sibirske taigaen. Du kan også se bisam, mårhund og mink her, som er fremmede arter som ikke opprinnelig hører hjemme i Norge.

… Pasvik nasjonalpark har et rikt dyreliv og man kan få øye på mange forskjellige fuglearter. Det er registrert 231 ulike fuglearter i Pasvik naturreservat. Man kan se svaner, fjellvåk, ender og ulike uglearter som lappugle og snøugle. Pasvikdalen har også fuglearter som har innvandret fra Øst, som lappfiskand, sidensvans, konglebit og lavskrike.

… Innvandringen til Pasvik startet på 1700-tallet, men samiske bosetninger har vært tilstede siden 1500-tallet.

… at grensen mellom Norge og Russland først ble fastsatt i 1826.