Leiing

  • Politimeister er Ingar Bøen.
    Bøen er jurist med lang erfaring som statsadvokat  og leiar for påtaleeininga i Sunnmøre politidistikt.
  • Visepolitimeister er Ingmar Farstad.
    Farstad har brei politifagleg bakgrunn og har tidlegare vore både stasjonssjef i Ålesund og leiar for felles operativ eining i Sunnmøre politidistrikt.

Stabseiningar

Stab for HR og HMS
Stab for verksemdstyring
Stab for kommunikasjon

Funksjonelle einingar

Felles eining for operativ teneste
Felles eining for påtale
Felles eining for utlending, forvalting og sivil rettspleie
Felles eining for etterretting, førebygging og etterforsking
PST

Geografisk driftseiningar

Sunnmøre
Nordmøre og Romsdal