Politimester

 • politimester Heidi Kløkstad
 • visepolitimester Arne Hammer

Politimester har totalansvar for politidistriktet, og deltar i politidirektørens nasjonale ledergruppe.

Funksjonelle driftsenheter

 • Felles påtaleenhet
  Leder Stig Morten Løkkebakken
  Påtalemyndighetens representanter i politiet med overordnet ansvar for etterforskningen og straffesaksbehandlingen i politidistriktet.

 

 • Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning (FEFE)
  Leder Finn Eirik Rødsand
  Fag- og koordineringsansvar for politidistriktets etterretning, etterforskning og forebyggende virksomhet, inkludert felles straffesaksinntak.

 

 • Felles enhet for operativ tjeneste (FOT)
  Leder Jan Tore Hagenes
  Fag- og koordineringsansvar for politidistriktets politioperative virksomhet, inkludert operasjonssentral, lokal redningssentral og stabsorganisering.

 

 • Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie (FUFSR)
  Leder Hilde Kristin Pettersen
  Fag- og koordineringsansvar for politidistriktets sivile rettspleieoppgaver og utlendings-, grense- og forvaltningsoppgaver.

 

 • Politiets sikkerhetstjeneste Nordland (PST Nordland)
  Leder Kjærsti Helland

 

Geografiske driftsenheter (GDE)

 

 • Leder av driftsenhet Lofoten og Vesterålen
  GDE-leder Tor Håvard Bentzen 

 

 • Leder av driftsenhet Ofoten
  GDE-leder Ben Inge Eriksen

 

 • Leder av driftsenhet Salten
  GDE-leder Robin Johnsen

 

 • Leder av driftsenhet Rana
  GDE-leder Kristian Hanssen

 

 • Leder av driftsenhet Helgeland
  GDE-leder Lisbeth Aarvik

 

Staber

 

 • Stab for virksomhetsstyring
  Leder Anita Eriksen
  Ansvar for virksomhetsstyringsprosesser, strategi, administrasjonsoppgaver og støttefunksjoner.

 • Stab for HR og HMS
  Leder Marte Bugge
  Ansvar for strategisk HR og HMS, rekruttering, ledelsesutvikling, partssamarbeid og arbeidsrett.

 • Stab for kommunikasjon
  Leder Tove Kaspersen
  Ansvar for intern og ekstern kommunikasjon, inkludert krisekommunikasjon.