Om åpenhet og informasjon

Det skal både være åpenhet og gis informasjon om kameraovervåking i Oslo politidistrikt. Du skal både være klar over at kameraovervåking pågår, men du har også rett på øvrig informasjon om kameraovervåking.

Oslo politidistrikt har valgt en nivådelt tilnærming for å sikre din rett til informasjon og kravet til åpenhet.

 • Første nivå: Den viktigste informasjonen vises på varselskilt for kameraovervåking.
 • Andre nivå: Varselskiltet har en QR-kode som går til denne siden hvor du finner mer informasjon.
 • Tredje nivå: Dersom det er behov for ytterligere informasjon kontakter du Felles enhet for operativ tjeneste i Oslo politidistrikt.

Behandlingsansvarlig

Det er politimesteren i politidistriktet som er behandlingsansvarlig for kameraovervåkingen. Behandlingsansvaret innebærer ansvar for at personvernprinsipper og øvrige pliktbestemmelser overholdes. I det daglige er behandlingsansvaret delegert til Felles enhet for operative tjenester (FOT).

Kontakt

FOT kan kontaktes på e-post eller brev:

 • oslo.video@politiet.no
  Når du sender e-post til politiet kan du opplyse om saksnummer dersom du har det. Vær ellers varsom med hva du skriver slik at personvernet ivaretas. Du skal ikke sende sensitive opplysninger eller taushetsbelagt informasjon i e-post, det må du ta på telefon, fysiske møter, eller innloggede tjenester.
 • Oslo politidistrikt v/FOT
  Postboks 2093 Vika, 0125 Oslo

Du kan også kontakte vår personvernrådgiver for hjelp og råd med rettighetene dine.

Personvernrådgiver/ombud kan kontaktes på e-post eller brev:

 • oslo.personvern@politiet.no

  Når du sender e-post til politiet kan du opplyse om saksnummer dersom du har det. Vær ellers varsom med hva du skriver slik at personvernet ivaretas. Du skal ikke sende sensitive opplysninger eller taushetsbelagt informasjon i e-post, det må du ta på telefon, fysiske møter, eller innloggede tjenester.
 • Oslo politidistrikt v/personvernrådgiver/ombud
  Postboks 2093 Vika, 0125 Oslo

Rettslig grunnlag for kameraovervåking

Politiet må ha et rettslig grunnlag for kameraovervåkingen, og det rettslige grunnlaget er politiloven § 6a. Politimester har iverksatt flere tiltak for å sikre at vilkårene i politiloven § 6a er oppfylt. Ny kameraovervåking følger en særskilt prosedyre med blant annet søknadsskjema og godkjenning av politimester.

Lagringstid

Opptak slettes én uke etter at opptakene er gjort. Slettefristen gjelder ikke dersom opptaket overføres til en straffesak.

Den registrertes rettigheter

Politiregisterloven kapittel 8 og politiregisterforskriften Del 4 regulerer de registrertes rettigheter.

Du som registrert har rett til få en bekreftelse på om personopplysninger om deg behandles.

For kameraovervåking innebærer dette at hvis ingen opplysninger lagres (fordi opplysningene allerede er slettet) er det tilstrekkelig å informere om at ingen personopplysninger lenger behandles. Men hvis opplysninger fortsatt behandles på tidspunktet for anmodningen, har du som registrert rett til innsyn og informasjon med hjemmel i politiregisterloven § 49. Det er viktig å være oppmerksom på at dersom kameraopptaket er overført til straffesak er det reglene om innsyn i straffesak som gjelder. Slike innsyn er nærmere regulert i politiregisterforskriften og straffeprosessloven.

Det foreligger også flere unntak fra retten til innsyn som etter omstendighetene kan innebære at innsyn ikke gis. Disse unntakene er nærmere regulert i politiregisterloven § 49 fjerde ledd nr. 1 til 5.

Særlig om krav til identifisering og spesifisering av tidsrom

Dersom du skal gjøre gjeldende krav om innsyn må du identifisere deg med gyldig legitimasjon. Kameraovervåkingssystemet er ikke er søkbart på individnivå. På grunn av dette må du som registrerte spesifisere når – innenfor et rimelig tidsrom i forhold til hvor mange øvrige registrerte som fanges opp – du beveget deg på det overvåkende området. Det vises til regulering av dette i innsynsskjema for de registrerte som er vedlagt nedenfor.

Hvordan får du innsyn?

For å få innsyn i kameraopptak må du fylle ut et skjema for krav om innsyn, og sende det til Oslo politidistrikt v/FOT, postboks 2093 Vika, 0125 Oslo

Du som registrert må få medhold i en begjæring om innsynsrett før øvrige rettighetsanmodninger som sletting vurderes, jf. politiregisterforskriften § 17-4.

Relevant informasjon: