Politidistriktet har over tid hatt fokus på å bli bedre på hvordan vi møter mennesker og gjennomfører personkontroller. Politiets møter med befolkningen skal oppleves best mulig, uansett hva oppdraget er.

Det er gjennomført flere tiltak i politidistriktet og mannskapene har gått gjennom opplæringsprogram.

Prøveordning med kvittering ved personkontroller er et av tiltakene som skal testes ut for å øke publikums tillit til politiet.

Informasjonen vil oppdateres og oversettes til flere språk.

Fakta rundt kvitteringsordningen

Intensjonen med prøveordningen er å innhente kunnskap om hvordan en kvitteringsordning fungerer i praksis, hvordan ordningen påvirker tilliten til politiet, og hvordan den kan virke på politiets arbeidsmetoder.

Personkontroller er et viktig virkemiddel i politiets arbeid. Selv om de er nødvendige og lovlige, kan det oppleves som en urettmessig belastning for noen av de som kontrolleres.

Prøveordningen skal gi etaten økt kunnskap om slike personkontroller, og et beslutningsgrunnlag for en eventuell fremtidig kvitteringsordning. 

Oslo kommune, OMOD, Juristforbundet, Minotenk og andre relevante aktører er involvert i arbeidet.

Prøveordningen skal evalueres.

I prøveperioden vil personer som befinner seg innenfor et større, begrenset område i Oslo sentrum (se kart, ) som blir stoppet og kontrollert av politiet få kvittering.

Det er tjenestepersoner ved Enhet sentrum, seksjon for utlending og UEH-mannskaper som er med i prøveordningen. Andre mannskaper som har oppdrag i området gir ikke kvittering.

  • Frivillige samtaler og andre publikumsmøter
  • Forhåndsplanlagte trafikkontroller
  • Kollektive tiltak etter politiloven (for eksempel bortvisning ved ansamlinger)
  • Grensekontroll
  • Ved hendelser der evakuering gjennomføres, f.eks. brann

Det er helt frivillig å ta imot kvittering, men politiet vil skrive ned navn og fødselsdato. Dette er opplysninger du plikter å oppgi til politiet jf. strl. § 162. Opplysningen blir nedtegnet i et register som kun skal benyttes i prøveordningen, og viser at du har blitt kontrollert. En kvittering i seg selv får ingen konsekvenser.

Kvitteringen du får vil inneholde opplysninger med navn, fødselsdato, tid og sted + hjemmel for kontrollen. I tillegg opplysning om hvilken tjenesteperson (tjenestenummer) som har utført kontrollen.

Kvitteringen inneholder også kortfattet informasjon om ordningen, samt hvordan den som blir kontrollert skal forholde seg for å få mer informasjon om kontrollen, klageadgang m.m.

Oslo politidistrikt fikk for 2022 i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å iverksette et pilotprosjekt med kvitteringsordning:

 "I 2022 skal det i Oslo politidistrikt iverksettes et pilotprosjekt med utprøving av teknisk løsning for tilbud om og utstedelse av bekreftelse på gjennomført personkontroll. Tiltaket skal ses i sammenheng med øvrige tiltak for økt tillit til politiet og politiets personkontroller. Oslo kommune, organisasjoner og andre relevante aktører skal involveres i arbeidet. Pilotprosjektet skal evalueres." (Justis- og beredskapsdepartementet, 2022)"

Ønsker du nærmere informasjon om prøveordningen, har generelle spørsmål til politiet om kontrollen, begrunnelsen for denne eller annet, kan du kontakte politiet her: post.oslo@politiet.no, eller ringe oss på tlf. 02800.

Ønsker du å sende inn en klage til politiet – benytt denne e-posten: post.oslo@politiet.no