Politidistriktet omfatter 20 kommuner i Troms og Finnmark fylke. Distriktet er slått sammen av tidligere Troms politidistrikt og deler av tidligere Midtre Hålogaland politidistrikt.

Politidistriktet er organisert i fem geografiske driftsenheter (politistasjonsdistrikt) med 10 tjenestesteder, samt fem funksjonelle driftsenheter og tre lederstøttestaber.

Oppgaver og ansvar

Politidistriktet er tildelt politi- og påtalemyndighet

 • i norsk økonomisk sone utenfor hele Nord-Norge
 • i havområdene utenfor Svalbards territorialfarvann
 • på olje- og gassinstallasjoner fra Lofoten og nordover, og utenfor Svalbard

Ledelsen

Politidistriktet ledes av politimester, visepolitimester, ledere av funksjonelle og geografiske driftsenheter, samt ledere av lederstøttestaber, som sammen utgjør politimesterens ledergruppe.

Politimester

 • politimester Astrid Elisabeth Nilsen
 • visepolitimester Einar Sparboe Lysnes

Politimester har totalansvar for politidistriktet, og deltar i politidirektørens nasjonale ledergruppe.

Funksjonelle driftsenheter

 • Felles påtaleenhet
  Leder Elin Norgård Strand
  Påtalemyndighetens representanter i politiet med overordnet ansvar for etterforskningen og straffesaksbehandlingen i politidistriktet.
 • Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning (FEFE)
  Leder Ståle Luther (fungerende)
  Fag- og koordineringsansvar for politidistriktets etterretning, etterforskning og forebyggende virksomhet, inkludert felles straffesaksinntak.
 • Felles enhet for operativ tjeneste (FOT)
  Leder Morten Pettersen
  Fag- og koordineringsansvar for politidistriktets politioperative virksomhet, inkludert operasjonssentral, lokal redningssentral og stabsorganisering.
 • Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie (FUFSR)
  Leder Stina Bakke Eriksen
  Fag- og koordineringsansvar for politidistriktets sivile rettspleieoppgaver og utlendings-, grense- og forvaltningsoppgaver.
 • Politiets sikkerhetstjeneste Troms (PST Troms)
  Leder Gunnar Fugelsø

Geografiske driftsenheter (GDE)

 • Tromsø politistasjonsdistrikt
  GDE-leder og politistasjonssjef Anita Hermandsen
  Ansvar for polititjenesten i Tromsø og Karlsøy.
 • Harstad politistasjonsdistrikt
  GDE-leder og politistasjonssjef Frank Sletten
  Ansvar for polititjenesten i Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund
 • Nord-Troms politistasjonsdistrikt
  GDE-leder og politistasjonssjef Joachim Bakke
  Ansvar for polititjenesten i Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Storfjord, Lyngen og Kåfjord
 • Midt-Troms politistasjonsdistrikt
  GDE-leder og politistasjonssjef John-Kåre Granheim (fungerende)
  Ansvar for polititjenesten i Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen, Lavangen og Ibestad
 • Finnsnes politistasjonsdistrikt
  GDE-leder og politistasjonssjef Roger Magnussen (fungerende)
  Ansvar for polititjenesten i Senja, Sørreisa og Dyrøy

Lederstøttestaber

 • Stab for virksomhetsstyring
  Leder Gøril Heitmann
  Ansvar for virksomhetsstyringsprosesser, strategi, organisasjonsutvikling, administrasjonsoppgaver og støttefunksjoner.
 • Stab for HR og HMS
  Leder Paul Eirik Davies
  Ansvar for strategisk HR og HMS, rekruttering, ledelsesutvikling, partssamarbeid og arbeidsrett.
 • Stab for kommunikasjon
  Leder Camilla Bruseland
  Ansvar for intern og ekstern kommunikasjon, herunder krisekommunikasjon.