Grensekommissariatet er lokalisert i Kirkenes sentrum og består av en kontorsjef, en tolk/seniorrådgiver og to grenseinspektører med Grensekommissæren som leder. I tillegg har Grensekommissæren godkjent noen stedlige utvalgte fra Forsvaret og politiet som grenseassistenter for å kunne bistå i løsning av bestemte oppdrag ved behov. Stillingen som Grensekommissær er sivil, men har alltid vært besatt av en offiser avgitt fra Forsvaret slik at Russlands Grensekommissær møtes med lik rang.

Grensekommissariatet er et selvstendig forvaltningsorgan administrativt underlagt Politidirektoratet med Utenriksdepartementet som faglig ansvarlig.

Hovedarbeidsområder

Grensekommissæren med sin administrasjon har som hovedansvar å følge opp Grenseavtalen av 1949 (lovdata.no) og andre bilaterale overenskomster som styrer forholdene på den norsk-russiske grensa. Den forebyggende virksomheten for å minimere sannsynligheten for hendelser på grensa er en sentral oppgave i forbindelse med disse overenskomstene. Dette innebærer blant annet informasjonsformidling om grenseforholdene til publikum, ettersyn og vedlikehold av grensegata og grensemerker, samt utsett av annen merking som bøyer og staker på Pasvikelva.

For å løse disse oppgavene kreves et godt samarbeid med statsforvaltningen, spesielt politiet og Grensevakten. En viktig del av arbeidet er god dialog med russisk part gjennom samtaler, møter og brev. Gjensidig tillit, respekt og forutsigbarhet er avgjørende for å finne felles løsninger ved potensielle interessekonflikter. Grensekommissariatet bistår også offentlige og private aktører som samarbeider over grensen.

Grensekommissærene møtes normalt månedlig, og grenseinspektørene og assistenter har ukentlige møter. Det er jevnlig kontakt på telefon, og brev utveksles ved behov over Storskog Grensepasseringssted avhengig av informasjonens viktighet.

Alle hendelser og felles tiltak knyttet til grenselinjen protokollføres på russisk og norsk.

Andre aktører

Grensevakten har som deloppdrag å overvåke grensen og rapportere eventuelle avvik og brudd på bilaterale overenskomster og avtaler til politiet og Grensekommissæren. Grensevakten har politimyndighet.

Politiet har nasjonalt ansvar for Schengens yttergrense og personkontroll ved Storskog grensepasseringssted. Det er etablert en samarbeidsavtale mellom de tre etatene hvor informasjonsdeling, varslingsprosedyrer, roller og ansvar presiseres. Grensekommissæren har blant annet forpliktelse til å føre dialog med russisk part angående forhold beskrevet i Grenseavtalen for å bistå arbeidet til Grensevakten og politiet.