Som sentralt politiorgan er vi administrativt og budsjettmessig underlagt Politidirektoratet, men straffesaksbehandlingen vår er underlagt Riksadvokaten.

Økokrims overordnede mål er å bekjempe økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet og hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger. – Vi har de mest omfattende, kompliserte og prinsipielle sakene på området. I tillegg er den allmennpreventive effekten av arbeidet et sentralt mål for for oss. Den største andelen av Økokrims ressurser brukes på arbeidet med straffesaker, samt bistand og kompetansedeling til politidistriktene. Vi samarbeider med andre nasjonale og internasjonale myndigheter, og har en rådgivende funksjon for sentrale myndigheter.

Økokrims arbeidsoppgaver:

For mer informasjon om Økokrim: