En rekke rundskriv og instrukser regulerer politiets arbeid på utlendingsfeltet.

Utlendingsdirektoratet (UDI) gir retningslinjer for hvordan utlendingsloven og utlendingsforskriften skal forstås. UDI gir også politiet retningslinjer for praksis og rutiner i forbindelse med behandling av enkeltsaker.

Disse rundskrivene finnes på udiregelverk.no.

Politidirektoratet (POD) gir retningslinjer for hvordan politiet skal utøve sin myndighet i arbeidet på utlendingsfeltet. I tillegg regulerer rundskrivene fra POD også ansvarsforholdet innad i politiet.