Bemanningstall

Antall uteksaminerte fra Politihøgskolen med stilling i politiet

Avsluttet tidsserie

Om statistikken

Disse årsverkene er med i statistikken

Statistikken viser antall årsverk som blir lønnet i politiet. Lønnede foreldrepermisjoner telles ikke med. Alle faste og midlertidig ansatte blir regnet med. Dette gjelder også vikarer, lærlinger, ekstrahjelper, ansatte på åremål og embetsmenn. Å være ansatt på åremål betyr at du er ansatt i et bestemt antall år. Innbeordrede til Utrykningspolitiet, reinpolitiet, internasjonale operasjoner (INTOPS, tidligere civpol-tjeneste), Politidirektoratet og andre særorgan blir telt der de har sin faste stilling og får utbetalt lønn.

Disse gruppene er ikke med i statistikken:

 • ansatte i foreldrepermisjoner
 • ansatte på timelønn og ansatte på pensjonistvilkår
 • innleide eksterne
 • medarbeidere på tiltak fra NAV (selv om noen får utbetalt lønn fra distriktet)

Mer om hvordan statistikken beregnes

 • Det blir tatt ut status per siste dag i måneden.
 • Medarbeideren blir telt med den avtalte stillingsbrøken til vedkommende.
 • Ansatte i foreldrepermisjon blir ikke telt med (selv om de har lønn). De som er i delvis permisjon, blir telt med den graden de er til stede.
 • Medarbeidere i permisjoner som ikke er lønnet, blir ikke telt med. De som er i delvis permisjon, blir telt med den graden de er til stede.
 • Vikarer for medarbeidere i sykefravær blir telt med.

Vi skiller mellom tre typer stillingskategorier politi, påtale (jurist t.o.m. 2021) og sivil.

Politi omfatter stillingskodene:

 • politibetjent
 • politibetjent 1
 • politibetjent 2
 • politibetjent 3
 • politiførstebetjent
 • politioverbetjent
 • lensmann
 • politistasjonssjef
 • politiinspektør (i politistillinger)

De aller fleste i politistilling er personer med utdanning fra Politihøgskolen.

Fra 1.1.2022 er det innført en ny definisjon for hvilke stillinger som skal kategoriseres som jurister og kategorien har endret navn til "påtale". Fra 2022 inkluderer kategorien kun medarbeidere med påtalemyndighet i politidistriktene, Økokrim og Kripos.

Ledere og medarbeidere med påtalemyndighet i følgende stillingskoder telles fra 01.01.2022 i kategorien "påtale":

 • politifullmektig
 • politiadvokat
 • politiadvokat 2
 • politiinspektør
 • politimester (i politidistrikt og Kripos)
 • visepolitimester (i politidistrikt og Kripos)
 • statsadvokat
 • førstestatsadvokat (inkl. ass. sjef for Økokrim)
 • sjef for Økokrim

Øvrige stillinger er flyttet fra "jurist" til stillingskategorien for sivile fra 01.01.2022. Dette gjelder ledere og medarbeidere uten påtalemyndighet i følgende stillingskoder:

 • politifullmektig
 • politiadvokat
 • politiadvokat 2
 • politiinspektør
 • direktør (Politidirektør)
 • assisterende direktør (Ass. politidirektør)
 • politimester
 • visepolitimester
 • sjef for Utrykningspolitiet
 • sjef for Politihøgskolen
 • assisterende sjef for Politihøgskolen

Resten av de ansatte i politiet går inn under gruppen sivile. Sivile omfatter dermed mange ulike stillingskoder. Flere stillingskoder innenfor gruppen sivile arbeider med og støtter opp under politiets kjerneoppgaver.

Beregning av dekningsgrad (avsluttet serie)

Dekningsgraden er antall lønnede årsverk i politistillinger per 1 000 innbyggere. Dekningsgraden ble beregnet per kvartal ved bruk av befolkningstall per politidistrikt fra Statistisk sentralbyrå. Se www.ssb.no for nærmere informasjon om statistikken over innbyggere.

Bemanningsstatistikken er basert på data fra politiets lønns- og personalsystem (SAP). Systemet blir jevnlig oppdatert av tjenestestedene som den enkelte medarbeider tilhører, men det kan forkomme enkelte forsinkelser i registreringene. Feilkategorisering av stillingskategori kan også forekomme.

Politidirektoratet publiserer jevnlig bemanningsstatistikk. Følgende statistikker legges ut ved faste intervaller:

 • Bemanningstall (årsverk per år per måned) publiseres månedlig.
 • Oversikt over ansettelsesstatus for nyutdannede fra PHS (uteksaminerte fra PHS som har stilling i politiet) publiseres tertialvis i mai, september og januar.