Bruk av elektrosjokkvåpen per politidistrikt

Oversikten viser tall per tertial, som er hver fjerde måned.

Politidistrikt 1. tertial 2023 2. tertial 2023 3. tertial 2023
Agder 0 2  
Finmark 0 0  
Innlandet 0 3  
Møre og Romsdal 1 1  
Nordland 1 0  
Oslo 0 5  
Sør-Vest 5 2  
Sør-Øst 2 10  
Troms 2 1  
Trøndelag 0 3  
Vest 0 2  
Øst 0 5  
Sum alle distrikter 11 34  

Tidligere bruk av elektrosjokkvåpen

 

Politidistrikt 2019 2020 2021 2022
Oslo  6 2 6 1
Sør-Vest 13 21 5 2
Troms 4 7 3 5
Øst 11 9 11 3
Sum alle distrikt 34 39 25 11

I perioden 2019 til 2022 var det fire av tolv politidistrikt som testet ut elektrosjokkvåpen i daglig tjeneste.

Om statistikken

Ved all datainnsamling og etterfølgende behandling av dette er det viktig å være oppmerksom på potensielle feilkilder og bias. Datamaterialet er rapportert av politiet selv, og det er behandlet av politiet selv – dette kan i seg selv gi feiltolkning, og resultatet kan bli påvirket av subjektive holdninger, kompetanse og oppfattelser. En må derfor være varsom med å trekke helt bastante konklusjoner på bakgrunn av datamaterialet og åpne for kritisk refleksjon omkring funn og tolkning av resultater.

Hovedkonklusjoner fra prøveperiode for testing av elektrosjokkvåpen

Politidistriktene Troms, Sør-Vest, Øst, og Oslo har prøvd ut maktmiddelet i daglig tjeneste siden 2019. Evalueringsrapporten fra prøveperioden konkluderer med at elektrosjokkvåpen kan fylle et tomrom i maktmiddelpyramiden mellom pepper/batong og skytevåpen, og kan dermed være et supplement til andre maktmidler. Videre fremgår det at elektrosjokkvåpen kan erstatte bruk av skytevåpen i noen situasjoner, men at det ikke kan erstatte skytevåpen som sådan.

Når politiet er utstyrt med elektrosjokkvåpen kan de gripe inn på en lempeligere måte og med mindre risiko for skade. I tillegg fremkommer det at politiet med elektrosjokkvåpen erfarer at de har riktig/og mer egnet utstyr til å utføre ulike tjenesteoppdrag, og at de føler seg tryggere under oppdragsløsningen.

Pressehenvendelser som gjelder den nasjonale statistikken kontakter Politidirektoratets pressevakt.

Har du spørsmål til bruk av elektrosjokkvåpen i et distrikt, kontakter du pressevakten i distriktet.

Øvrige henvendelser fra privatpersoner og organisasjoner, kontakt enhetens postmottak, eller se hvordan du søker innsyn.