Statistikk for politiets responstid

Om statistikken

Responstid er tiden det tar fra politiets operasjonssentral mottar melding om en hendelse til politiet er fremme på stedet. Det er stilt krav til responstid kun for ekstraordinære hendelser og hendelser der liv er direkte truet, eller der det av andre grunner er påkrevd med umiddelbar respons fra politiet. Disse oppdragene omtales som hasteoppdrag. Hasteoppdragene har de senere år utgjort omtrent 2 til 3 prosent av alle politiets registrerte oppdrag i politioperativt system (PO).

Det er operasjonssentralen i politidistriktet der hendelsen skjer som foretar vurderingen av hvor mye et oppdrag haster. For at vurderingene skal gjøres mest mulig likt uavhengig av hvem som mottar meldingen og hvor i landet hendelser skjer, gjøres vurderingene etter en standardisert metode.

Politidistriktene er ulike når det gjelder geografi og befolkningstetthet. I noen områder er det svært spredt bebyggelse, mens i andre områder bor folk tett. Uten ubegrensede ressurser, er det ikke mulig at politiet er til stede i like stor grad overalt til enhver tid, men vi må disponere ressursene på en mest mulig hensiktsmessig måte.

Politiet har med utgangspunkt i tettstedsdefinisjonene og tettstedskategoriene til SSB gruppert geografiske områder i tre hovedkategorier:

  • øvrige områder og tettsteder med under 2 000 innbyggere,
  • tettsteder med mellom 2 000 og 19 999 innbygger og
  • tettsteder med 20 000 eller flere innbyggere. 

Tidligere resultater har vist at det er ulikheter i responstid for oppdrag i disse tre tettstedskategoriene. Med dette som utgangspunkt er det stilt ulike krav til responstid i de tre tettstedskategoriene per distrikt.

Det er viktig at kravene som stilles til politiets responstid er et uttrykk for hva befolkningen kan forvente av sitt lokale politi og at det da best mulig kommuniserer dette. Det er valgt å stille krav til 80 prosent av hasteoppdragene per tettstedskategori. Det vil si at kravet som er satt til responstid sier hvilken responstid politiet skal holde seg under i 80 prosent (80 prosentil) av hasteoppdragene. Eksempelvis vil krav til responstid på 30 minutter bety at 80 prosent av hasteoppdragene i en periode skal ha en responstid på 30 minutter eller kortere.

Politidistriktene rapporterer også på resultater for 50 prosent av hasteoppdragene, det vil si hvilken responstid politiet holder seg under i 50 prosent av oppdragene (50 prosentil).