Barnehusene koordinerer aktører i prosessen før, under og etter avhør.

Årsrapporter om statens barnehus

Politiets møter med barn

I politioperative situasjoner, forebyggende arbeid, og etterforskning av straffesaker møter politiet ofte barn. Hensynet til barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle handlinger som berører barn.

I retingslinjene for politiets møter med barn legges det vekt på fire banefaglige prinsipper, som skal gjelder i all oppgaveløsning som involverer barn. Prinsippene er trygghet, forståelse, forutsigbarhet, og involvering.