Mobil voldsalarm

Er du utsatt for vold eller trusler er det flere måter å beskytte deg på, og mobil voldsalarm er ett tiltak for beskyttelse. Du trenger ikke anmelde noen, men du eller noen du kjenner, må kontakte politiet for å få hjelp.

Voldsalarmen ser ut som en mobiltelefon og hvis du utløser alarmen er det en app på telefonen som setter deg i kontakt med politiets operasjonssentral.

Når alarmen går hos politiet prioriterer vi den på samme måte som en nødsamtale. Politiet ser nøyaktig hvor du er, men du blir også bedt om å si hvem du er, hvor du er, og om mulig beskrive situasjonen din. Hver gang vurderer politiet om det er behov for å rykke ut for å hjelpe deg.

Politiet kan gi deg en mobil voldsalarm for tre måneder av gangen. Hvis du har behov for å forlenge perioden, får du nye tre måneder. En politifaglig vurdering ligger til grunn for utleveringen, og politiet gir gjerne ytterligere råd om andre tiltak du kan gjøre i tillegg til voldsalarmen.

Den mobile voldsalarmen går på strøm og må lades opp, og GPS-posisjonen må også oppdateres. Når du får en voldsalarm får du også en nøye forklaring på hvordan du bruker den.

Besøksforbud, kontaktforbud, og omvendt voldsalarm

Når noen har fått et forbud mot å besøke eller kontakte deg er det også et tiltak for å beskytte deg mot vold og trusler. Forbudene betyr at vedkommende som får forbudet ikke kan besøke, forfølge, eller på noen måte kontakte deg.

Selve ordlyden i hva et besøksforbud og et kontaktforbud innebærer, er lik. Forskjellen ligger i hvilken lovhjemmel som kan benyttes og hvem som kan beslutte tiltaket.​​

Politiet kan gi besøksforbud, og et besøksforbud varer i inntil ett år av gangen. Domstolen beslutter kontaktforbud, og et kontaktforbud kan vare så lenge som mulig.

Omvendt voldsalarm

Den som har utsatt deg for vold og trusler kan få pålegg om å bruke en omvendt voldsalarm. Tiltaket skal bidra til å flytte belastningen fra deg som blir utsatt for vold og trusler over til gjerningspersonen som utøver vold og trusler.

En omvendt voldsalarm er en elektronisk fotlenke som kontrollerer at besøks- eller kontaktforbudet ikke brytes. En omvendt voldsalarm begrenser bevegelsene til den som har den på seg basert på en geografisk sone for når alarmen utløses. Forbudssonen kan i enkelte tilfeller omfatte hele fylker.

Fotlenken utløser en alarm til politiet ved flere tilfeller:

  • Hvis forbudssonen brytes, går det en alarm for sonebrudd hos politiet. 
  • Hvis fotlenken forsøkes brutt opp utløses det en alarm hos politiet.
  • Hvis lenken ikke lades opp går det en alarm hos politiet.
  • Hvis fotlenken er i et område uten mobildekning går alarmen hos politiet. 

Når alarmen går vises posisjonen på et kart hos operasjonssentralen. Politiet vil se hvor gjerningspersonen er, og sette i gang tiltak for å avverge en hendelse.

Nye regler fra april 2024

Fra 2013 har domstolene i Norge kunnet dømme en person til kontaktforbud med elektronisk kontroll som tilleggsstraff til for eksempel en dom for vold.

Besøksforbud med elektronisk kontroll kan idømmes inntil fem år. Elektronisk kontroll betyr at gjerningspersonen må ha på seg en fotlenke.

Fra 8. april 2024 får påtalemyndigheten i politiet mulighet til å ilegge elektronisk kontroll sammen med besøksforbud, jf. straffeprosesslovens §222 g (ny).

Besøksforbud med elektronisk kontroll kan ilegges inntil ett år. Dette betyr at et besøks- eller kontaktforbud enten kan ilegges alene, eller sammen med elektronisk kontroll der hvor dette er nødvendig og forholdsmessig.

Det er den elektroniske kontrollen vi omtaler som omvendt voldsalarm.