Helsen din eller evnene dine kan endre seg slik at det ikke lenger er trygt å la deg kjøre. Politiet kan kreve at du går til undersøkelse hos lege. Politiet kan også kreve at du tar helt eller delvis ny førerprøve. Du kan miste retten til å kjøre hvis legeundersøkelsen viser at du ikke fyller kravene til helse. Det kan du også hvis du ikke står på førerprøven.

I slike tilfeller trenger politiet verken samtykke eller rettens kjennelse for å ta førerkortet ditt. Du mister førerkortet på ubestemt tid, helt til du igjen fyller kravene for å ha førerkort.

Hvordan kan jeg få tilbake føreretten?

Du kan sende søknad til politiet om å få tilbake føreretten når du mener at du oppfyller kravene for å få førerett. Hvis du ikke har vært edruelig, kan dokumentasjon på rusfrihet eller annen dokumentasjon gjøre at du raskere kan få tilbake føreretten. 

Helsekravet

Hvis føreretten er tatt fra deg fordi du ikke oppfyller helsekravet, kan du levere helseattest til politiet når fastlegen din vurderer at helsekravet er oppfylt igjen. Ta med gyldig legitimasjon når du møter hos politiet.

Helseattesten må være utfylt på blankett for helseattest for førerkort med eventuelle vedlegg. Helseattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder. Du kan ikke føre kjøretøy som krever førerkort før politiet har fattet vedtak om dette.