Forkynnelse av dokumenter gjøres av et såkalt hovedstevnevitne, som finnes i alle distrikt. Hovedstevnevitnet forkynner dokumenter for privatpersoner, advokater og firmaer.

Finn kontaktinformasjon til hovedstevnevitnet

Din posisjon
 1. Din posisjon
1 Resultatene er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp og ned.

Om forkynnelse av dokumenter

Eksempler på type dokumenter som forkynnes:

 • innkalling til rettsmøte
 • avgjørelser fra domstoler (kjennelser, dommer med mer)
 • foreleggelse av begjæring om tvangssalg
 • konkursvarsel
 • vitnestevning til rettsmøte
 • prosesskrift eller prosessvarsel

Når Hovedstevnevitnet skal forkynne et dokument har du ansvar for følgende:

 • Dokumentet må være datert og undertegnet av deg som avsender.
 • Dokumentet bør foreligge i to eksemplarer.
 • Du må angi hvem dokumentet skal forkynnes for, og adressen der forkynnelsen skal skje. Adressen kan være en bopelsadresse, arbeidsadresse eller forretningsadresse, ikke en postboks.
 • Mottakers fødselsnummer eller organisasjonsnummer bør være oppgitt, hvis du har dette tilgjengelig.
 • Har du annen informasjon som kan være til hjelp for å lokalisere mottaker, bør du også oppgi dette. Dette kan være telefonnummer og styreleders/innehavers bopelsadresse.

Du sender dokumentet til Hovedstevnevitnet i det distriktet der den som skal motta forkynnelsen bor, det vil si der han har sin bopelsadresse, arbeidsadresse eller forretningsadresse.

Du kan sende dokumentet per post, eller levere det til Hovedstevnevitnet ved å møte opp. Du kan ikke sende dokumentet per e-post, fordi vi trenger din signatur.

Hovedstevnevitnet undersøker at de formelle kravene til dokumentet er oppfylt. Er kravene oppfylt forkynner Hovedstevnevitnet dokumentet for mottakeren. Dette vil som hovedregel skje i løpet av 15 dager etter at Hovedstevnevitnet mottok dokumentet ditt.

Selve forkynnelsen foregår ved at stevnevitnet oppsøker mottakeren på dennes adresse og overleverer dokumentet til mottakeren. Er det ingen tilstede på adressen, kan forkynnelsen foregå ved et oppslag av en forkynnelsesmelding. Mottakeren kan også bli innkalt til stevnevitnets kontor for å motta forkynnelsen der.

Når dokumentet er forkynt vil du få det i retur. Tid og sted for forkynningen vil stå i brevet.

Dersom Hovedstevnevitnet ikke lykkes med å forkynne dokumentet vil du få opplysninger om dette.

For å få et konkursvarsel forkynt, må du betale 0,5 ganger rettsgebyret, se forskrift etter rettsgebyrloven kapittel 2 (lovdata.no).

For andre dokumenter må du betale et gebyr dersom forkynnelse ikke er nødvendig etter lovverket.