Du har rett til dette fordi panteretten ble sikret i det vi kaller et tvangsgrunnlag. Noen vilkår må være oppfylt før du kan realisere pantet. Det å realisere et krav ved tvang er å tvangsfullbyrde kravet.

Et pengekrav kan for eksempel være penger på en bankkonto. Et verdipapir kan være aksjer eller fondsandeler.

Slik gjør du det

Slik blir tvangsfullbyrdelsen gjennomført

  1. Namsmannen utnevner en medhjelper for salget. Det er vanlig at namsmannen utnevner banken eller virksomheten som har verdipapirene. Dette kan for eksempel være kontoføreren for en VPS-konto eller et fond.
  2. Medhjelperen gjennomfører salget etter de regler som gjelder for frivillig omsetting. Medhjelperen trekker deretter godtgjørelsen sin fra salgssummen. Til slutt overfører vedkommende resten av salgssummen til namsmannen. Namsmannen fordeler salgssummen til panthaverne etter den prioriteten de har. Dersom det er penger igjen etter dette, blir de overført til den som skylder deg penger.

    I noen tilfeller kan det være vanskelig å finne en medhjelper som ønsker å hjelpe namsmannen. Det skjer som regel når aksjene er vanskelig å omsette. Namsmannen skal i disse tilfellene be partene om å gi innspill til hvordan tvangsdekningen skal gjennomføres.

  3. Namsmannen avgjør hvordan tvangsdekningen blir gjennomført for å gi størst utbytte. Et alternativ er at namsmannen selv gjennomfører tvangsdekningen. Da vil namsmannen finne opplysninger om aksjene som skal bli solgt, finne kjøpere og hente inn tilbud.

Tvangdekning i pengekrav blir gjort ved at pengekravet blir utbetalt til deg. Pengekravet kan for eksempel være penger som står på en konto. Dette betyr at den som skyldneren har et krav mot, for eksempel banken, må betale pengene til deg i stedet for til skyldneren. Banken er den forpliktede i saken. Du får sendt en protokoll til deg. Denne sender du til den forpliktede og ber om å få pengene overført til deg.

Dersom det er flere som har pant i pengekravet, vil namsmannen kreve at den forpliktede betaler pengene til namsmannen. Deretter fordeler namsmannen pengene til panthaverne etter den prioriteten de har.

Kostnader ved tvangsdekning

Når du begjærer tvangsdekning i pengekrav, for eksempel en bankkonto, må du som saksøker betale 510 kroner i rettsgebyr.

Når du begjærer tvangsdekning i verdipapirer, for eksempel aksjer, må du som saksøker betale 2681 kroner i rettsgebyr. Dersom forretningen blir gjennomført, må du totalt betale 3958 kroner i rettsgebyr.

Du som saksøker har ansvaret for å betale rettsgebyret, men du kan kreve at utgiftene blir dekket av saksøkte.

Du kan kreve at skyldneren dekker alle nødvendige utgifter ved saken. Det gjelder også rettsgebyret som ble nevnt over.

Er du privatperson, kan du normalt ikke kreve å få dekket eget arbeid med å fremme begjæringen. Dersom du er næringsdrivende, kan du kreve at skyldneren dekker utgiftene du har ved å sende kravet til namsmannen. Du kan ikke kreve et beløp som er høyere enn ett halvt rettsgebyr for å sende kravet til namsmannen, med mindre du kan dokumentere at du har hatt mer arbeid med saken enn vanlig.