Du har rett til dette fordi panteretten er sikret i det vi kaller et tvangsgrunnlag. Det å gjennomføre et krav ved tvang er å tvangsfullbyrde kravet.

Du kan begjære tvangssalg av fast eiendom og bolig overfor tingretten.

Tvangssalg - last ned skjemaer

Slik gjør du

Slik gjennomføres det

Namsmannen henter inn skyldnerens eiendel. Namsmannen gjennomfører tvangssalget dersom verdien ved salg er høyere enn utgiftene ved gjennomføringen.

Namsmannen vurderer om eiendelen skal bli solgt av namsmannen selv eller en medhjelper. Namsmannen vurderer dette ut fra hva som dekker kravet best. Det vil si hva som gir best utbytte.

Salgssummen går til å dekke kravet ditt mot skyldneren. Før gjelden kan bli godskrevet, blir rettsgebyret og utgiftene ved tvangssalget trukket fra. Er salgssummen større enn kravet ditt? Hvis det er andre panthavere, skal disse få dekket sine krav. Til slutt blir det som er igjen, utbetalt til skyldneren.

Legalpantekrav blir dekket først. Eksempler på slike pantekrav er pantekrav eller krav som følge av tilbakeholdsrett.

Dersom namsmannen ikke får solgt eiendelen, vil saken blir avsluttet og eiendelen levert tilbake til skyldneren.

Regelverk

Reglene for gjennomføring av tvangssalget (lovdata.no)

Namsmannen henter inn skyldnerens eiendel.

Namsmannen vurderer gjenstandens verdi før den blir levert til deg som salgspanthaver. Verdien blir godskrevet gjelden skyldneren har til deg.

Før gjelden kan bli godskrevet, blir rettsgebyret og utgiftene ved tilbakeleveringen trukket fra. Er verdien større enn kravet ditt? Hvis det er andre panthavere, skal disse få dekket sine krav. Til slutt blir det som er igjen, utbetalt til skyldneren.

Legalpantekrav blir dekket først. Eksempler på slike pantekrav er parkeringsbøter eller krav som følge av tilbakeholdsrett. Hvis verdien ikke dekker kravet, har du fortsatt restkravet. Du kan sende ny begjæring til skyldneren.

Saken blir avsluttet ved at namsmannen leverer gjenstanden tilbake til deg som salgspanthaver. Deretter regner namsmannen ut restkravet eller beløpet som er til gode etter at verdien ble satt.

Saken blir også avsluttet hvis skyldneren betaler kravet, eller hvis du trekker kravet.

Du finner vilkårene for når en sak kan avsluttes i tvangsfullbyrdelsesloven § 5-17.

Regelverk

Gjennomføring av tilbakeleveringen (lovdata.no)

Slik klager du

Vil du klage på en begjæring som er gjennomført, må du klage innen en måned etter at du fikk brev om at tilbakeleveringen var gjennomført. Vil du klage på namsmannens vurdering av eiendelens verdi, kan du bare gjøre dette hvis du mener verdien avviker med mer enn 20 000 kroner.

Du kan klage skriftlig eller muntlig. Hvis du klager muntlig, skal klagen skrives ned av namsmannen. Du må deretter skrive under på klagen.

Namsmannen behandler klagen. Er du uenig i hvordan klagen blir behandlet, kan du be om at saken blir sendt videre til domstolen.

Du må betale gebyr for at domstolen skal behandle klagen din.

Regelverk (lovdata.no)

Vil du klage på en begjæring om tvangssalg, må du klage før kjøpesummen er utbetalt.

Du kan klage skriftlig eller muntlig. Hvis du klager muntlig, skal klagen skrives ned av namsmannen. Du må deretter skrive under på klagen.

Namsmannen behandler klagen. Er du uenig i hvordan klagen blir behandlet, kan du be om at saken blir sendt videre til domstolen. Du må betale et klagegebyr eller rettsgebyr for at domstolen skal behandle klagen din.

Når eiendelen er tvangssolgt og kjøpesummen er utbetalt, er det ikke mulig å klage til namsmannen. Et salg kan ikke bli gjort om etter at en bindende salgsavtale er inngått.

Regelverk (lovdata.no)

Kostnader ved tvangssalg eller tilbakelevering

Når du begjærer tvangssalg eller tilbakelevering, må du som saksøker betale 1596 kroner i rettsgebyr.

Dersom forretningen blir gjennomført, må du totalt betale 4405 kroner i rettsgebyr.

Du som saksøker har ansvar for å betale rettsgebyret, men du kan kreve at utgiftene blir dekket av saksøkte.

Se også informasjon fra Norges domstoler om rettsgebyr.

Du kan kreve at skyldneren dekker alle nødvendige utgifter ved saken. Det gjelder også rettsgebyret som ble nevnt over.

Er du privatperson, kan du normalt ikke kreve å få dekket eget arbeid med å fremme begjæringen. Dersom du er næringsdrivende, kan du kreve at skyldneren dekker utgiftene du har ved å sende kravet til namsmannen. Du kan ikke kreve et beløp som er høyere enn ett halvt rettsgebyr for å sende kravet til namsmannen, med mindre du kan dokumentere at du har hatt mer arbeid med saken enn vanlig.