Når du har fått brev om begjæring om tvangssalg eller tilbakelevering, betyr det at han eller hun

 • enten vil selge eiendelen
 • eller få den levert tilbake for å dekke kravet sitt

Dette blir kalt å realisere pantet.

Tvangssalg og henting av eiendel

Den du skylder penger, blir kalt kreditoren. Hvis kreditoren har fått pant i en av eiendelene dine, for eksempel bilen din, kan kreditoren sende en begjæring til namsmannen og kreve at eiendelen blir solgt. Dette kaller vi tvangssalg.

For at kreditoren skal kunne kreve at en eiendel blir tvangssolgt, må vedkommende ha et gyldig tvangsgrunnlag.

En begjæring om tvangssalget er lagt ved brevet du har fått fra namsmannen. Der står det hva som er tvangsgrunnlag i saken din.

Eksempler på tvangsgrunnlag er

 • utleggspant
 • legalpant
 • avtalepant
 • dom

 1. Namsmannen henter inn eiendelen, for eksempel ved å oppsøke deg der du bor eller arbeider.
 2. Namsmannen selger deretter eiendelen på den måten som gir størst utbytte. Namsmannen vil bare selge eiendelen hvis salgssummen overstiger kostnadene ved gjennomføringen. Dersom eiendelen har for lav verdi, vil namsmannen avslutte saken. Du får eiendelen tilbake.
 3. Når salget er gjennomført, blir rettsgebyret og omkostninger trukket fra salgssummen. Resten av salgssummen blir overført til kreditoren. Hva skjer hvis eiendelen blir solgt for en høyere sum enn det du skylder? Namsmannen trekker fra rettsgebyret og utgiftene ved salget og overfører det du skylder til kreditoren. Det som er igjen av salgssummen til slutt, blir utbetalt til deg.

Når gjennomføres tvangssalget?

I varselet om tvangssalg av eiendelen står det en dato for når namsmannen tidligst vil hente inn eiendelen din. Det kan for eksempel skje ved at namsmannen kommer til deg.

Betale kravet og unngå tvangssalg

For at du skal unngå at eiendelen blir tvangssolgt, må du

 • ta kontakt med kreditoren som krever tvangssalg, for å få informasjon om kravet og hvor mye du skylder
 • betale kravet med renter, utgifter og rettsgebyr før tvangssalget blir gjennomført

Hvis du mener at du har betalt kravet før saken kom til namsmannen, kan du sende dokumentasjon på det til namsmannen. Det samme gjelder dersom du mener at kravet er falt bort. For eksempel at kravet er foreldet.

Levere eiendelen og unngå at namsmannen henter den

Dersom du ikke har innvendinger mot tvangssalget av eiendelen, kan du levere den inn frivillig. Ta kontakt med namsmannen for å avtale hvor du skal levere eiendelen.

Hvis du vet hvor eiendelen er og hvilken stand den er i, eller du har informasjon som kan bety noe for tvangssalget, kan du ta kontakt med namsmannen. Kontaktinformasjonen finner du i brevet du har fått.

Selge eiendelen selv og betale kravet

Ønsker du å selge eiendelen selv, må du gjøre en avtale med kreditoren. Kreditoren må godkjenne salget. Selger du eiendelen uten at kreditor frasier seg pantet, kan kreditoren fortsatt kreve eiendelen tvangssolgt.

Utsettelse

Når en sak først er opprettet hos namsmannen, kan du som regel ikke be om at saken blir utsatt. For at namsmannen skal utsette saken, må kreditoren gi beskjed til namsmannen.

Vil du klage på begjæring om tvangssalg, må du klage før salgssummen er utbetalt til kreditoren.

Dersom klagen gjelder tvangssalg av motorvogn, kan du bruke dette klageskjemaet: Skjema for klage på tvangsforretning (PDF)

Tilbakelevering til salgspanthaver

Når kreditor har salgspant i en eiendel, kan vedkommende kreve den levert tilbake. Dette betyr at namsmannen henter eiendelen hos deg og leverer den tilbake til den som har salgspantet.

Før eiendelen blir levert til den som har salgspantet, vil namsmannen vurdere eiendelens verdi. Dersom verdien er lavere enn kravet, vil ikke hele låneforpliktelsen bli dekket. I disse tilfellene vil du fortsatt skylde kreditoren penger.

For at kreditoren skal kunne begjære at eiendelen blir levert tilbake, må vedkommende ha et gyldig tvangsgrunnlag.

En begjæring om tilbakelevering til salgspanthaver er lagt ved brevet du har fått fra namsmannen. Der står det også hva som er tvangsgrunnlaget i saken din.

Eksempler på tvangsgrunnlag er

 • dom
 • avtale om salgspant (ofte kombinert med gjeldsbrev eller som et tillegg til et lånedokument)

 1. Namsmannen henter inn eiendelen, for eksempel ved å komme dit du bor eller arbeider.
 2. Namsmannen vi deretter vurdere eiendelens verdi og sette en pris som eiendelen skal leveres tilbake for.

Når skjer tilbakeleveringen?

I varselet om avhenting står det en dato for når namsmannen vil forsøke å hente eiendelen din. Det kan for eksempel skje ved at namsmannen kommer til deg. Du kan unngå dette ved å levere eiendelen frivillig.

Når namsmannen har hentet eiendelen din, vurderer namsmannen eiendelens verdi. Deretter vil du få et varsel om tilbakelevering. Her står det når eiendelen vil bli levert tilbake til kreditoren med salgspantet. Når eiendelen leveres tilbake, blir rettsgebyret og omkostninger trukket fra prisen. Resten blir nedskrevet av din gjeld til kreditor.

Betale kravet og unngå tilbakelevering

For at du skal unngå at eiendelen blir levert tilbake, må du

 • ta kontakt med den som krever tilbakelevering for å få informasjon om kravet og hvor mye du skylder
 • betale kravet med renter, utgifter og rettsgebyr før tilbakeleveringen blir gjennomført

Du kan betale direkte til kreditoren eller til namsmannen.

Levere eiendelen og unngå at namsmannen henter den

Hvis du ikke har innvendinger mot å levere tilbake eiendelen, kan du levere den frivillig. Ta kontakt med namsmannen for å avtale hvor du skal levere eiendelen.

Hvis du vet hvor eiendelen er eller hvilken stand den er i, eller har informasjon som kan bety noe for tilbakeleveringen, må du ta kontakt med namsmannen. Kontaktinformasjonen finner du i brevet du har fått.

Selge eiendelen selv og betale kravet

Ønsker du å selge eiendelen selv, må du gjøre en avtale med kreditoren. Kreditoren må godkjenne salget. Selger du eiendelen uten at kreditoren sier fra seg seg pantet, kan kreditoren fortsatt begjære eiendelen tilbakelevert.

Utsettelse

Når en sak først er opprettet hos namsmannen, kan du som regel ikke be om at saken blir utsatt. For at namsmannen skal utsette saken, må kreditoren gi beskjed til namsmannen.

Hvis du er uenig i kravet eller andre sider ved saken, kan du ta kontakt med namsmannen på telefon eller e-post før saken er avsluttet.

Et eksempel på en innvending kan være at eiendelen allerede er solgt. Eller kanskje du trenger eiendelen på grunn av uførhet eller arbeid. Namsmannen vurderer innvendingene dine under saksbehandlingen.

Du kan også klage på en tilbakelevering til salgspanthaver som er gjennomført. Da må du klage innen en måned etter at du fikk brev om at eiendelen var levert tilbake. Hvis du vil klage på namsmannens vurdering av eiendelens verdi, kan du gjøre det dersom du mener verdien avviker med mer enn 20 000 kroner.

Du kan klage skriftlig eller muntlig. Hvis du klager muntlig, skal namsmannen skrive ned klagen. Du må deretter skrive under på klagen.

Dersom klagen gjelder tilbakelevering av motorvogn, kan du bruke dette klageskjemaet: Skjema for klage på tvangsforretning (PDF)

Namsmannen behandler klagen. Er du uenig i hvordan klagen blir behandlet, kan du be om at saken blir sendt videre til domstolen. Du må betale et gebyr for at domstolen skal behandle klagen din.