Utkastelse fra eiendom

Utleieren din kan begjære at du blir kastet ut fra eiendommen hvis du

 • ikke betaler husleie,
 • ikke flytter ut etter at leiekontrakten har løpt ut, eller
 • ikke flytter ut etter at du har blitt sagt opp eller har sendt oppsigelse.

Domstolen kan også bestemme at du skal bli kastet ut hvis

 • utleieren mener å ha rett til å heve leiekontrakten eller
 • det er klart at du ikke har rett til å bo på eiendommen.

 • Har du ikke betalt husleien? Du kan unngå å bli kastet ut hvis du betaler hele kravet. Du må også betale leie som har forfalt etter at saken kom inn til namsmannen. I tillegg må du betale renter og sakskostnader. Du må betale før låsen er skiftet. Etter det kan du ikke unngå å bli kastet ut ved å betale. Kan du ikke betale kravet? Da må du flytte frivillig og gi tilbake nøklene. Dette må du gjøre før datoen som står i varselet namsmannen har sendt.
 • Har leiekontrakten løpt ut? Da kan du unngå å bli kastet ut hvis du flytter frivillig og gir nøklene til utleieren. Selv om du har betalt husleien, kan du ikke unngå å bli kastet ut.
 • Har utleieren sagt opp leiekontrakten? Har du ikke protestert mot oppsigelsen, vil den være gyldig. Du kan unngå å bli kastet ut hvis du flytter frivillig og gir nøklene til utleieren. Selv om du har betalt husleien, kan du ikke unngå å bli kastet ut.
 • Har retten bestemt at du skal kastes ut? Da kan du unngå å bli kastet ut hvis du flytter frivillig og gir nøklene til utleieren. Selv om du har betalt husleien, kan du ikke unngå å bli kastet ut. Du kan anke avgjørelsen fra retten. Da kan du be om at utkastelsen blir utsatt inntil anken er behandlet.

 • Namsmannen kan ikke utsette saken uten at utleieren går med på det.
 • Du må kontakte utleieren direkte. Hør om det er mulig å utsette saken.
 • Hvis utleieren går med på å utsette saken, vil namsmannen vurdere om utsettelsen skal bli godkjent.
 • Utleieren har ingen plikt til å godta at saken blir utsatt.

 • I brevet du har fått fra namsmannen, finner du informasjon om hva utkastelse har å si for deg. Dette kaller vi en foreleggelse. En kopi av begjæringen fra utleieren ble sendt til deg sammen med brevet.
 • I brevet får du en frist på 14 dager til å komme med innvendinger. Du kan også gi namsmannen opplysninger som kan bety noe for saken. Når fristen er gått ut, sender namsmannen et varsel til deg med datoen for når utkastelsen blir gjennomført.
 • På dagen for utkastelsen møter to namsfullmektiger, utleieren og en låsesmed på adressen din. Hvis du er hjemme, blir du bedt om å ta med de viktigste eiendelene dine. Dette kan for eksempel være klær, lommebok, pass og medisiner. Deretter må du forlate eiendommen.
 • Namsmannen tar bilder av eiendelene dine på eiendommen. I tillegg blir de registrert skriftlig. Deretter blir låsen skiftet. Du må kontakte utleieren for å avtale når du kan hente resten av eiendelene dine. Du har rett til å hente dem om du gjør det innen fristen.
 • Du vil få et brev av namsfullmektigene. Brevet informerer om at du er kastet ut av eiendommen. Du får i tillegg vite hva som skjer videre i saken din. Navn og telefonnummer til utleieren eller til utleierens kontaktperson står i brevet. Du kan ta med deg brevet til ditt lokale NAV-kontor. Der får du hjelp til å finne en midlertidig bolig.
 • Er du ikke hjemme på dagen for utkastelsen, åpner låsesmeden døren og skifter låsen. Utleieren får de nye nøklene. Namsmannen henger opp et brev i lukket konvolutt på døren din. I brevet finner du informasjon om hva som har skjedd, og hva som skjer videre i saken din.

 • Du har krav på tilgang til eiendelene dine i 14 dager fra du ble kastet ut.
 • I løpet av de 14 dagene må du og utleieren bli enige om når du kan tømme eiendommen. Du må selv ordne med hjelp til å flytte.
 • Utleier kan flytte eiendelene dine til et godkjent lager. Men først må namsmannen godkjenne det.
 • Henter du ikke eiendelene dine innen fristen, vil namsmannen sende deg et siste varsel om å hente dem. Dette brevet blir sendt til den adressen du ble kastet ut fra. Informer namsmannen om du har ny eller midlertidig adresse. Da blir varselet sendt dit. I varselet får du en siste frist på 14 dager til å hente eiendelene dine.
 • Merk deg at utleieren kan kreve at du dekker utgiftene for å flytte og lagre eiendelene etter de første 14 dagene.
 • Har du ikke hentet eiendelene dine etter den siste fristen? Da vil namsmannen vurdere om eiendelene skal kastes eller selges.
 • Saken blir avsluttet. Namsmannen sender deg og utleieren en avsluttende protokoll.

Før du blir kastet ut

 • Du kan klage på namsmannens avgjørelser før namsmannen kommer på døren. Du kan klage per post, eller levere klagen på namsmannens kontor. Klagen må være signert med original signatur. 
 • Klagen din vil bli vurdert av namsmannen når saken din blir behandlet.
 • I noen saker er det begrenset hva du kan klage på. Dette gjelder særlig der utleieren har et såkalt alminnelig tvangsgrunnlag for kravet, for eksempel en dom. Grunnen til det er at kravet allerede er rettslig behandlet.

Etter at du har blitt kastet ut

 • Når du har blitt kastet ut, kan du klage på alle sider av namsmannens avgjørelse. Du kan også klage på hvordan saken din har blitt behandlet. Lever klagen før saken er avsluttet. Det vil si før namsmannen har skrevet den avsluttende protokollen i saken. Du kan bruke dette klageskjemaet 
 • Du må skrive under på klagen. Underskriften må være original. Namsmannen godtar ikke elektronisk signatur. Derfor må du sende klagen i posten eller levere den på namsmannens kontor. Sender du klagen per e-post eller faks, vil den ikke bli behandlet.
 • Det er tingretten som behandler klager mot namsmannen. Men du må levere klagen til namsmannen først. Det er fordi namsmannen må vurdere om vi skal endre avgjørelsen vår i saken din. Etter det kan saken bli sendt til tingretten. Da må du betale ett rettsgebyr

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om saken din, ta kontakt med namsmannen som sendte brev til deg. Kontaktinformasjon finner du i brevet. Du kan også søke i feltet under.

Finn kontaktinformasjon til namsmannen

Velg din posisjon eller skriv inn postnummer eller poststed

Skriv postnummer eller klikk for din posisjon
 1. Skriv postnummer eller klikk for din posisjon
1 Resultatene er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp og ned.