Tvangsretur

Hvis politiet må uttransportere deg, må du selv betale utgiftene politiet har i forbindelse med uttransporten. Har du ikke penger til flybilletten, vil norske myndigheter betale billetten for deg. Dette beløpet plikter du å betale tilbake. Hvis du ikke betaler tilbake utgiftene knyttet til uttransporten kan det gi grunnlag for bortvisning dersom du senere ønsker å reise tilbake til Norge.

Hvis du søkte asyl (beskyttelse) da du kom til Norge får du tilbake pass, eller andre dokumenter du leverte fra deg ved ankomst til Norge, senest ved ankomst hjemland.

Hvis dokumentene er levert til hjemlandets myndigheter i forbindelse med tvangsretur, kan det være du må kontakte de for å få tilbake dokumentene dine.

Dublin-retur

Dublin-forordningen er en avtale mellom EU-landene, Island, Sveits, Liechtenstein og Norge. Den bestemmer hvilket av disse landene som har ansvaret for å behandle søknaden om asyl.

Hvis du har fått dublinvedtak om overføring til annet land, blir du uttransportert av politiet til det landet som er ansvarlig for saken din. Landet du skal til blir alltid varslet før du returneres, og reisen dit må organiseres av politiet.

Innebærer at du blir nektet å reise inn i Norge eller får beskjed av norske myndigheter om å forlate Norge. Personene som blir bortvist har ikke innreiseforbud etter uttransport, men man opparbeider seg gjeld i forbindelse med uttransporteringen som kan danne grunnlag for utvisning hvis man ikke gjør opp for seg.

Politiet transporterer deg ut av Norge.

Innebærer at du får et vedtak fra UDI der det står at du er utvist fra Norge for ett eller flere år, eller varig. Da får du et innreiseforbud og kan ikke komme tilbake til Norge før innreiseforbudet har gått ut. Forbudet vil ofte gjelde for hele Schengen-området. Brudd på innreiseforbudet er straffbart.

Assistert retur

  • Alle personer som ikke har oppholdstillatelse i Norge, kan søke om assistert retur. Unntaket er personer som skal få asylsøknaden sin behandlet innen 48 timer.
  • Du kan når som helst i søkeprosessen søke assistert retur med International Organization for Migration (IOM). Det er ikke nødvendig å vente til du har fått avslag på asylsøknaden.
  • Dersom du har en Dublin-sak kan du søke om assistert retur til hjemlandet ditt eller et annet land du har oppholdstillatelse i. IOM kan ikke bistå med assistert retur fra Norge til andre land i Dublin-samarbeidet.

Får du avslag på søknaden din om asyl, har du begrenset tid til å forlate Norge. Ønsker du å returnere på egen hånd med assistert retur, må du søke før utreisefristen har løpt ut.

Slik søker du om assistert retur

Du sender søknad i søknadsportalen på UDI sine nettsider.

Der finner du også nyttig informasjon om assistert retur som gjelder deg.

Utlendingsdirektoratet (UDI) og politiet avgjør i samarbeid med IOM om søknaden din blir godkjent. Programmet for assistert retur er et samarbeid mellom IOM og UDI.

Returavtaler

Norge har returavtaler med 30 land, men uttransporterer til over hundre ulike land i løpet av et år. Norge trenger ikke en returavtale (tilbaketakelsesavtale) for å returnere personer til deres hjemland, men en returavtale kan forenkle og effektivisere uttransporteringer til noen land.

Det er Utenriksdepartementet som er ansvarlig for å forhandle frem returavtaler.

Spørsmål og svar om retur

En tvangsretur starter ofte med at den som skal uttransporteres blir pågrepet på sin bostedsadresse, gjerne på et mottak. På forhånd har vi bestilt flybilletter, varslet flyselskapet, og avtalt pågripelsen og uttransporten med lokalt politi. Det er vanlig at mottaket er varslet, og landet personen skal uttransporteres til også har fått beskjed.

Politiet pågriper gjerne tidlig på morgenen slik at den som skal uttransporteres har tid til å pakke før flyavgangen. Når personen har pakket ferdig, blir han eller hun transportert av politiet med bil til flyplassen. Hvis personen skal innom politiets utlendingsinternat på Trandum, blir han eller hun fraktet dit.

Hvor mange politifolk som deltar i en uttransport avhenger av en løpende sikkerhetsvurdering. Politiansatte i Politiets utlendingsenhet (PU) har ikke på seg uniform ved ledsagelse av tvangsreturer.

Assistert retur med organisasjonen International Organization for Migration (IOM) er gratis. Må politiet returnere deg med tvang plikter du å dekke dine egne og politiets utgifter i forbindelse med reisen.

Hvis du ønsker å komme tilbake til Norge etter at du har blitt tvangsreturnert av politiet må du betale tilbake utgiftene i forbindelse med uttransporteringen. Er du usikker på om du har slik gjeld til den norske stat, kan du sende spørsmål på e-post til pu-krav@politiet.no. Du trenger ikke å skrive på norsk.

Du må dra dit du er statsborger eller har gyldig oppholdstillatelse. Har du allerede søkt asyl i et Dublin-land, må du dra dit for å få søknaden behandlet. Reisen til et annet Dublin-land må organiseres av politiet.

Dersom du har levert inn dokumenter til norske myndigheter får du dokumentene utlevert på Oslo lufthavn Gardermoen ved utreise, eller ved ankomst til ditt hjemland. Hvis dokumentene er levert til hjemlandets myndigheter i forbindelse med tvangsretur, kan det være du må kontakte de for å få tilbake dokumentene dine.

Hvis du velger å bli i Norge ulovlig, og politiet må uttransportere deg, vil du ikke få vite på forhånd når dette skal skje. Du kan når som helst bli pågrepet og sendt ut.

Noen vil ha et kort opphold på utlendingsinternatet før de blir sendt ut, men mange blir fraktet direkte til flyplassen og sendt ut samme dag.

Vi gjør en vurdering av om det er nødvendig. Over halvparten av alle tvangsreturer foregår uten ledsagelse av politiet. Hvis vi ikke mener det er nødvendig å ledsage vil du bli fraktet til flyplassen og fulgt til flyet, men selve flyreisen gjør du på egen hånd.