Du kan trenge politiattest i flere typer offentlige eller private stillinger, yrker eller verv. Du kan også trenge politiattest ved opptak til flere typer studier, og for å få ulike typer tillatelser fra offentlige myndigheter.

En politiattest brukes til å vurdere om du er egnet eller skikket til en stilling, verv, oppdrag eller utdanningsløp. Det er mottakeren av politiattesten, for eksempel en oppdragsgiver, som skal vurdere om du er skikket.

Ikke alle har rett til å be om politiattest. Det må finnes klare lovregler som sier at det er krav om politiattest i ditt yrke, verv eller studie for at en arbeidsgiver, organisasjon eller utdanningsinstitusjon skal ha rett til å be om politiattest av deg.

I formålslisten finner du oversikt over alle reglene som har krav om politiattest.

 • Du må vise politiattesten til din oppdragsgiver før du starter i arbeidet, vervet eller på studiet.
 • Når du har fremvist politiattesten er den gyldig så lenge du har samme stilling, oppdrag, verv eller studie.
 • Samme oppdragsgiver kan ikke kreve fornyet eller oppdatert politiattest av deg så lenge du har samme stilling, oppdrag eller verv. Ved behov kan vi gi deg en kopi av tidligere utstedt politiattest.

  Unntak: Utdannelsesstedet kan kreve ny politiattest av studenter underveis i studiet. Samme oppdragsgiver kan også kreve ny politiattest av deg hvis du har fått tilbud om ny eller endret stilling, oppdrag eller verv, eller dersom du har hatt opphold i stillingen eller vervet.

 • Du kan ikke bruke en politiattest du har fra før til en ny stilling, oppdrag, verv eller studie.

En politiattest viser om du er ilagt straff, andre strafferettslige reaksjoner eller tiltak som følge av lovbrudd. En straffereaksjon er for eksempel bot, dom på fengsel, dom på samfunnsstraff eller påtaleunnlatelse. Politiattesten kan også vise om du er under straffeforfølgning, altså om du er siktet eller tiltalt i en straffesak.

En politiattest er ikke en ren utskrift av rullebladet ditt. Det er klare regler for hva som skal stå på politiattester og hvor lenge. Reglene finner man i politiregisterloven kapittel 7 og politiregisterforskriften kapittel 8.

Hvilke opplysninger som kommer på politiattesten er avhengig av hva den skal brukes til, altså hva som er formålet med attesten. Det er formålet som bestemmer hvilken type politiattest som gjelder for en bestemt stilling, oppdrag eller verv. Det er typen politiattest som avgjør hvilke opplysninger som skal på politiattesten og hvor lenge.  

Noen opplysninger skal aldri på en politiattest:

 • Henlagte straffesaker
 • Pågående etterforskning der du har status som mistenkt i saken
 • Forenklet forelegg
 • Mekling i konfliktråd i sivile saker 

Det finnes flere ulike typer politiattester:

 • Ordinær politiattest
 • Uttømmende politiattest
 • Uttømmende og utvidet politiattest
 • Ordinær og utvidet politiattest
 • Avgrenset politiattest (kan ha ordinære, uttømmende og utvidede betingelser)

Eksempler:

 1. For stillinger som innebærer arbeid med barn i for eksempel barnevernet, grunnskolen, barnehager og frivillige organisasjoner kreves det ofte såkalt barneomsorgsattest. Dette er en avgrenset politiattest, og opplysningene som skal på attesten bestemmes av politiregisterloven § 39.

 2. For stillinger i politiet, Forsvaret og vaktselskaper kreves det ofte uttømmende og utvidet politiattest, og opplysningene som skal på attesten bestemmes av politiregisterloven § 41 nr. 1 og nr. 2.

 3. For stillinger innen finans, forsikring og verdipapir kreves det ofte ordinær politiattest, og opplysningene som skal på attesten bestemmes av politiregisterloven § 40.

I formålslisten finner du oversikt over hvilken type politiattest som kreves for de ulike formålene.

En ordinær politiattest viser opplysninger om bestemte typer straffereaksjoner innenfor en begrenset tidsperiode.

Tabellen under viser alle straffereaksjonene som skal på en ordinær politiattest og hvor lenge reaksjonen skal vises. Reaksjoner som ikke er nevnt i tabellen skal ikke vises på en ordinær politiattest.

 

Straffereaksjon Tidsperiode reaksjonen skal på ordinær politiattest
Forelegg eller dom på bot for lovbrudd med strafferamme på over seks måneder fengsel.

I 3 år regnet fra datoen boten ble vedtatt. Unntak: Dersom lovbruddet er begått av person under 18 år skal reaksjonen vises i 2 år regnet fra gjerningstidspunktet.

Dom på ubetinget fengsel i 6 måneder eller mindre. i 3 år regnet fra domstidspunkt.
Dom på ubetinget fengsel i over 6 måneder. i 10 år regnet fra løslatelsesdato.
Dom på betinget fengsel.

i 3 år regnet fra domstidspunkt. Unntak: Dersom lovbruddet er begått av person under 18 år skal reaksjonen vises i 2 år regnet fra gjerningstidspunktet. 

Dom på forvaring eller sikring.

i 10 år regnet fra løslatelsesdato.

Dom på samfunnsstraff eller samfunnstjeneste der den subsidiære fengselsstraffen er 6 måneder eller mindre. i 3 år regnet fra domstidspunkt. Unntak: Dersom lovbruddet er begått av person under 18 år skal reaksjonen vises i 5 år regnet fra gjerningstidspunktet.
Dom på samfunnsstraff eller samfunnstjeneste der den subsidiære fengselsstraffen er over 6 måneder.

i 10 år regnet fra dato for gjennomført samfunnsstraff. Unntak: Dersom lovbruddet er begått av person under 18 år skal reaksjonen vises i 5 år regnet fra gjerningstidspunkt.

Dom på ungdomsstraff.

i 5 år regnet fra gjerningstidspunkt.

Dom på overføring til tvunget psykisk helsevern, dom på sikring eller dom på tvungen omsorg.

i 10 år regnet fra dato reaksjonen opphørte.                                             

Dom på tidsavgrenset rettighetstap.

i 10 år regnet fra rettighetstapet opphørte.

Dom på varig rettighetstap. Skal vises på politiattesten for alltid.

Hvis du har flere dommer for alvorlige lovbrudd og minst en av dem faller innenfor tidsperioden, skal alle dommene vises på politiattesten. Med alvorlige lovbrudd menes reaksjonene i tabellen som har en tidsperiode på 10 år eller mer.

Les lovbestemmelsen om ordinær politiattest i politiregisterloven § 40.

 

En uttømmende politiattest viser i utgangspunktet alle straffereaksjoner som er registrert i politiets reaksjonsregister.  

Disse reglene gjelder for hvor lenge en reaksjon skal være med i en uttømmende politiattest:

 1. Alle straffereaksjoner, med unntak av bot og konfliktråd, skal påføres for alltid dersom lovbruddet hadde en strafferamme på fengsel i mer enn 3 år.
 2. Overføring til behandling i konfliktråd og ungdomsoppfølging i konfliktråd skal påføres i 2 år, regnet fra datoen det foreligger godkjent avtale eller inngått ungdomsplan. Unntak: Dersom personen før utløpet av tidsperioden på 2 år begår nye lovbrudd som kan føre til fengselsstraff, skal konfliktråd påføre uttømmende politiattest lenger. Dersom lovbruddet hadde en øvre strafferamme på fengsel i 3 år eller mindre, skal konfliktråd påføres uttømmende politiattest i 20 år. Dersom lovbruddet hadde en strafferamme på fengsel i mer enn 3 år skal konfliktråd påføres uttømmende politiattest for alltid.
 3. Bøter skal være med i en uttømmende politiattest i 15 år, regnet fra datoen boten eller forelegget ble vedtatt.
 4. Alle andre straffereaksjoner enn bot og konfliktråd med tidsperiode på 2 år skal være med i 20 år, regnet fra datoen reaksjonen ble rettskraftig, dersom lovbruddet hadde en strafferamme på fengsel i 3 år eller mindre. Det samme gjelder konfliktråd som har fått tidsperiode på 20 år.
 5. Dersom det ilegges en ny reaksjon før utløpet av tidsperiodene for tidligere ilagte reaksjoner, gjelder ikke tidsbegrensningene i punkt nummer 3 og 4. Konsekvensen er at tidsfristene på 15 og 20 år begynner å løpe på nytt regnet fra siste ilagte reaksjon. Det betyr at nye lovbrudd 'drar med seg' gamle lovbrudd på attesten.

Eksempler:

 • Dersom du har en bot fra år 2000 skal boten som utgangspunkt vises på en uttømmende politiattest i 15 år, altså frem til 2015. Men, hvis du fikk enda en bot i 2014 så gjelder ikke dette. Da vil tidsperioden på 15 år for boten fra 2000 begynne å løpe på nytt fra 2014. Den nye boten fornyer altså tidsperioden. Konsekvensen blir at både boten fra 2000 og 2014 skal vises på uttømmende politiattest frem til 2029. Hvis du deretter får en dom i 2023, ville tidsperiodene for begge bøtene blitt fornyet fra 2023, sammen med tidsperioden for dommen på 20 år. Konsekvensen for en uttømmende politiattest blir da at begge bøtene skal vises frem til 2038 og dommen skal vises frem til 2043.
 • Dersom du har en påtaleunnlatelse fra 1985 og en dom fra 2008 er utgangspunktet at begge reaksjonene skal vises på en uttømmende politiattest i 20 år. Fordi det gikk mer enn 20 år fra du fikk påtaleunnlatelsen til du fikk dommen, vil ikke dommen fornye tidsperioden til påtaleunnlatelsen. Konsekvensen for en uttømmende politiattest blir at påtaleunnlatelsen skal vises frem til 2005 og dommen skal vises frem til 2028.

Reglene som er beskrevet over finner du i politiregisterloven § 41 nummer 1, politiregisterforskriften § 44-12, § 30-1 og § 30-3 fjerde ledd.

Egne regler for unge lovbrytere

For lovbrudd begått av barn mellom 15 og 18 år er det egne regler om hva som kommer på en uttømmende politiattest. Særreglene gjør at unge lovbrytere behandles mildere enn voksne lovbrytere, og er begrunnet i at unge lovbrytere bør få en ny sjanse.

Hovedregel
Hvis du begår lovbrudd før du fyller 18 år er det reglene om ordinær politiattest som bestemmer om lovbruddet skal påføres en uttømmende politiattest. Det betyr at dersom lovbruddet ikke ville kommet på en ordinær politiattest, skal lovbruddet heller ikke stå på en uttømmende politiattest. Hvis lovbruddet skal stå på en ordinær attest, skal det også på en uttømmende attest.

Eksempler:

 • En 17-åring begår et lovbrudd og straffesaken blir overført til ungdomsoppfølging i konfliktråd for overtredelse av straffeloven § 271 (kroppskrenkelse). Fordi lovbruddet ble begått før fylte 18 år gjelder ikke de vanlige reglene for uttømmende politiattest, og det er reglene om ordinær politiattest somskal brukes. I følge reglene om ordinær politiattest skal ikke reaksjonen ungdomsoppfølging i konfliktråd med i attesten. Lovbruddet kommer derfor ikke med på den uttømmende politiattesten.
 • En 16-åring får en bot for et lovbrudd med en strafferamme på inntil 1 års fengsel. Fordi lovbruddet ble begått før fylte 18 år gjelder ikke de vanlige reglene for uttømmende politiattest, og det er reglene om ordinær politiattest som skal brukes. I følge reglene om ordinær politiattest skal bot for lovbrudd begått før fylte 18 år med strafferamme på fengsel i mer enn 6 måneder påføres attest i 2 år. Boten skal derfor med i uttømmende politiattest i 2 år, regnet fra gjerningstidspunktet.

Unntak fra hovedregelen dersom ung lovbryter begår gjentatt eller alvorlig kriminalitet

Hovedregelen for unge lovbrytere gjelder ikke dersom det er begått gjentatt eller alvorlig kriminalitet. Lovbrudd begått før fylte 18 år skal med i uttømmende politiattest etter de vanlige reglene for uttømmende politiattest hvis ett av disse punktene er oppfylt:   

 1. Det er begått 1 eller flere lovbrudd før fylte 18 år med en strafferamme på fengsel i mer enn 3 år.

 2. Det er begått 3 eller flere lovbrudd før fylte 18 år med strafferamme på fengsel i mer enn 1 år.

 3. Det er begått 5 eller flere lovbrudd før fylte 18 år som kan straffes med fengsel, uansett strafferamme.

 4. Det er begått lovbrudd før fylte 18 år som skal på politiattest etter reglene om ordinær attest, og det er begått et nytt lovbrudd etter fylte 18 år innenfor tidsperioden det første lovbruddet skal vises på en ordinær attest

Hvis ett eller flere av punktene over gjelder deg, er det reglene om uttømmende politiattest som bestemmer hva som kommer på den uttømmende politiattesten.

Reglene om ung lovbryter finner du i politiregisterloven § 41 nummer 1 bokstav c og politiregisterforskriften § 30-3.

Med utvidet politiattest menes at politiattesten også kan inneholde opplysninger om straffesaker som ikke er endelig avgjort. En utvidet politiattest gir opplysninger om:

 • Straffesaker hvor det er tatt ut siktelse eller tiltale
 • Straffesaker hvor det er ilagt forelegg eller bot som ikke er vedtatt
 • Dommer som ikke er rettskraftig avgjort

Anmeldelser, henlagte saker eller saker med status mistenkt kommer ikke med i en utvidet politiattest.

En utvidet politiattest er også alltid ordinær, uttømmende eller avgrenset. Det finnes ikke politiattester som kun er utvidet.

Reglene om utvidet politiattest finner du i politiregisterloven § 41 nummer 2 og politiregisterforskriften kapittel 31.

Hvilke opplysninger skal på en avgrenset politiattest?

I en avgrenset politiattest er det bare straffereaksjoner for bestemte typer lovbrudd som skal på politiattesten. Det betyr at politiattesten kun skal vise lovbrudd som er relevante for stillingen, vervet, oppdraget eller studiet ditt.

Lovbestemmelsen for formålet bestemmer hvilke lovbrudd som skal stå på politiattesten.

De vanligste avgrensede politiattestene er:

For å finne ut hvilke lovbrudd som er relevant for politiattestene må du lese lovbestemmelsen. 

En avgrenset politiattest er ofte en kombinasjon av ordinær, uttømmende og utvidet politiattest. Det betyr at noen lovbrudd skal på politiattesten etter reglene for ordinær politiattest, andre lovbrudd skal på politiattesten etter reglene for uttømmende politiattest og at alle pågående straffesaker som gjelder de bestemte typene lovbruddene skal på politiattesten.  

Det er formålet med politiattesten som avgjør om du kan få attesten på engelsk.

 • Politiattester med formål som er beregnet til bruk i Norge får du kun på bokmål eller nynorsk.

 • Politiattest med formål som er beregnet til bruk for utenlandske myndigheter (politiattest til bruk i utlandet) kan du få på engelsk. NB! Dersom politiattesten har anmerkninger, vil disse alltid være skrevet på norsk, selv om resten av politiattesten er på engelsk.   

Hvis du søker digitalt kan du velge språk i søknadsskjemaet i webportalen. Hvis det er mulig å få attesten på engelsk, får du det opp som en valgmulighet. Hvis du søker per post må du krysse av for ønsket språk i søknadsskjemaet. Du vil likevel få politiattesten på bokmål eller nynorsk hvis den skal brukes i Norge.

Vi oversetter ikke politiattesten til andre språk. Dersom du trenger politiattesten oversatt til et annet språk må du selv kontakte godkjent oversettelsesfirma og få oversatt politiattesten.