Med en politiattest kan arbeidsgiver, oppdragsgiver, studiested eller lignende forsikre seg om at den de krever politiattest av ikke har gjort noen overtredelser innenfor feltet de skal jobbe eller studere innenfor.

Den som søker om politiattest må vise politiattesten innen 3 måneder fra den ble utstedt.

Arbeidsgiver, organisasjon eller studiested kan ikke uten videre kreve ny attest fra deg så lenge du har samme stilling, verv eller studie.

Politiattesten viser en persons oppføring i politiregistrene.

En ordinær politiattest viser de fleste reaksjoner for alle typer lovbrudd innenfor en begrenset tidsperiode.

Opplysninger som er med i en ordinær politiattest:

 • dom på ubetinget fengsel i seks måneder eller mindre, hvis dommen er avsagt tre år eller mindre før attesten utstedes
 • dom på ubetinget fengsel i over seks måneder, hvis den dømte er løslatt mindre enn ti år før attesten utstedes
 • dom på betinget fengsel, dersom dommen er avsagt tre år eller mindre før attesten utstedes
 • dom på forvaring eller sikring, hvis den dømte er løslatt mindre enn ti år før attesten utstedes
 • dom på samfunnsstraff eller samfunnstjeneste, der den subsidiære fengselsstraffen er under seks måneder og dommen er avsagt tre år eller mindre før attesten utstedes
 • dom på samfunnsstraff eller samfunnstjeneste, der den subsidiære fengselsstraffen er over seks måneder og det er mindre enn ti år siden samfunnsstraffen er gjennomført når attesten utstedes
 • dom på ungdomsstraff avsagt tre år eller mindre før attesten utstedes
 • bot for lovbrudd med strafferamme på seks måneder eller mer, hvis boten er vedtatt eller det er avsagt dom mindre enn tre år før attesten utstedes
 • dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, eller tvungen omsorg, eventuelt sikring, hvis reaksjonen opphører mindre enn ti år før attesten utstedes
 • dom på tidsbegrenset rettighetstap, som er opphørt mindre enn ti år før attesten utstedes (dom på varig rettighetstap oppgis alltid)

Opplysninger som ikke er med i en ordinær politiattest:

 • dom på betinget fengsel hvor fastsettelse av straff utstår
 • bot for lovbrudd med øvre strafferamme på fengsel i seks måneder eller mindre
 • forenklet forelegg
 • påtaleunnlatelse
 • overføring til megling i konfliktrådet
 • overføring til barneverntjenesten
 • inndragning, for eksempel av førerkort
 • personundersøkelse og beslutning om judisiell observasjon (rettspsykiatrisk undersøkelse)

Hvis en person har flere dommer på ubetinget fengsel i seks måneder eller mer, sikring, forvaring eller overføring til psykisk helsevern eller tvungen omsorg, tas alle dommene med i politiattesten.

Rettighetstap er for eksempel tap av retten til å ha en stilling eller utøve en virksomhet eller en aktivitet, eller forbud mot kontakt med en annen person.

Unntak for unge lovbrytere

For unge lovbrytere blir det ikke oppgitt følgende:

 • dom på betinget fengsel eller bot, hvis det er mer enn to år siden lovbruddet ble begått når attesten utstedes
 • dom på samfunnsstraff eller ungdomsstraff, hvis det er mer enn fem år siden lovbruddet ble begått når attesten utstedes

Opplysninger som er med i en uttømmende politiattest

En uttømmende politiattest viser alle straffer, inkludert andre strafferettslige reaksjoner og andre tiltak som er registrert i reaksjonsregisteret som følge av lovbrudd. Her gjelder ingen tidsbegrensninger.

Opplysninger som ikke er med i en uttømmende politiattest:

 • overføring til konfliktråd hvis vedkommende ikke har begått nye lovbrudd to år etter at avtalen med konfliktrådet ble inngått
 • forenklet forelegg

Unntak for unge lovbrytere

Uttømmende politiattest utstedes i samsvar med bestemmelsene om ordinær politiattest der straffereaksjonen gjelder lovbrudd som er begått før fylte 18 år. Reaksjonene vil da kun stå på i en begrenset periode.

Unntaket er hvis et av vilkårene under er oppfylt. Da gjelder bestemmelsene om hva som skal med i en uttømmende politiattest.

Følgende reaksjoner er med i attesten uten tidsbegrensninger:

 • reaksjon for alle lovbrudd med øvre strafferamme på fengsel i mer enn tre år begått før fylte 18 år
 • reaksjon for tre eller flere lovbrudd med øvre strafferamme på fengsel i mer enn ett år begått før fylte 18 år
 • reaksjon for fem eller flere lovbrudd med øvre strafferamme på fengsel i inntil ett år begått før fylte 18 år
 • reaksjon for til sammen fem lovbrudd, uavhengig av strafferamme
 • reaksjon for nytt lovbrudd etter fylte 18 år som ble begått innenfor de fristene den opprinnelige reaksjonen skal vises på ordinær politiattest

I en utvidet politiattest vil straffesaker som ikke er endelig avgjort av politi eller domstol tas med. Det vil si at siktelser, tiltaler samt ilagte forelegg og dommer som ikke er rettskraftig avgjort skal på attesten.

Anmeldelser tas ikke med.

En begrenset politiattest tar kun med bestemte typer lovbrudd. Det er lovhjemmelen for attesten som avgjør hvilke typer overtredelser attesten skal vise.

En begrenset politiattest kan være både uttømmende og utvidet, eller ordinær.