En politiattest viser om du har brutt loven innenfor feltet du skal jobbe i eller studere. Arbeidsgiveren din, organisasjonen din eller studiestedet ditt kan kreve en slik attest for å sjekke om du egner deg for jobben eller studiet.

Du må vise politiattesten innen 3 måneder fra den ble utstedt.

Arbeidsgiveren din, organisasjonen din eller studiestedet ditt kan ikke kreve ny attest fra deg så lenge du har samme stilling eller verv eller går på samme studium. Oppdragsgiver kan kun kreve ny politiattest hvis dette dreier seg om en ny stilling eller hvis det har vært et opphold i jobben eller vervet av noe tid.

Du trenger ikke be om en spesiell type attest når du søker. Du får den typen attest du skal ha ut i fra søknaden du leverer. Det du trenger å gjøre, er å legge ved en bekreftelse på formål hvis dette er nødvendig for din søknad. Les om dette på søke-siden.

En politiattest viser opplysninger om deg i politiets registre.

En ordinær politiattest viser de fleste reaksjonene for alle typer lovbrudd innenfor en periode i tid.

Disse opplysningene er med:

 • dom på ubetinget fengsel i seks måneder eller mindre – hvis du fikk dommen tre år eller mindre før attesten utstedes
 • dom på ubetinget fengsel i over seks måneder – hvis du ble løslatt
  mindre enn ti år før attesten utstedes
 • dom på betinget fengsel – hvis du fikk dommen tre år eller mindre før attesten utstedes

 • dom på forvaring eller sikring – hvis du ble løslatt mindre enn ti år før attesten utstedes

 • dom på samfunnsstraff eller samfunnstjeneste – der den subsidiære fengselsstraff er 6 måneder eller mindre

 • dom på samfunnsstraff eller samfunnstjeneste – der den subsidiære fengselsstraff er over 6 måneder og samfunnsstraffen er gjennomført mindre enn 10 år før attesten utstedes

 • dom på ungdomsstraff – hvis du fikk dommen tre år eller mindre før attesten utstedes

 • bot for lovbrudd med strafferamme på over seks måneder anmerkes i 3 år fra vedtatt dato

 • dom på overføring til tvungent psykisk helsevern

 • dom på tvungen omsorg eller dom på sikring – hvis reaksjonen sluttet mindre enn ti år før attesten blir sendt

 • dom på tidsbegrenset rettighetstap hvis reaksjonen opphørte mindre enn 10 år før attesten ble utstedt

 • dom på varig rettighetstap oppgis alltid.

Disse opplysninger er ikke med:

 • dom på betinget fengsel hvor straffen ikke er endelig avgjort
 • bot for lovbrudd med øvre strafferamme på fengsel i seks måneder eller mindre
 • forenklet forelegg
 • påtaleunnlatelse
 • overføring til megling i konfliktrådet
 • overføring til barneverntjenesten
 • inndragning, for eksempel av førerkort
 • personundersøkelse og beslutning om judisiell observasjon (rettspsykiatrisk undersøkelse)

Hvis du har flere dommer for alvorlige lovbrudd som:

 • ubetinget fengsel i seks måneder eller mer
 • sikring
 • forvaring
 • overføring til psykisk helsevern eller tvungen omsorg

– tas alle dommene med i politiattesten, selv om bare en av dem skal oppgis etter 10-årsfristene. Det vil si at en av dommene må falle inn under tidsfristen. 

Rettighetstap er for eksempel tap av retten til å ha en stilling eller utøve en virksomhet eller en aktivitet. Det kan også være forbud mot kontakt med en annen person.

Unge lovbrytere har to unntak

Har du begått lovbrudd før du fylte 18 år? Dette kommer ikke på attesten:

 • dom på betinget fengsel eller bot – hvis det er mer enn to år siden lovbruddet skjedde, når attesten utstedes.
 • dom på ungdomstraff eller samfunnsstraff hvis lovbruddet er begått av person under 18 år mer enn 5 år før attesten blir utstedt.

Disse opplysningene er med: 

En uttømmende politiattest viser alle reaksjoner som er registrert i politiets registre. Slike opplysninger kan være straffer, reaksjoner og tiltak som står i reaksjonsregisteret.

Unntak:

 • Behandling i konfliktrådet kommer med på uttømmende politiattest  2 år fra godkjent avtale, inngått ungdomsplan eller plan i konfliktrådet. Hvis du ikke har begått noen nye lovbrudd som kan idømmes fengselsstraff i løpet av disse 2 årene, skal overføring til konfliktrådet ikke lenger anmerkes i politiattesten etter at 2-årsperioden er utløpt.
 • Hvis du har begått nytt lovbrudd som kan idømmes fengselsstraff i løpet av 2-årsperioden, og du får en straffereaksjon for dette, blir konsekvensen at overføringen til konfliktråd kommer med i en uttømmende attest så lenge det er registrert i reaksjonsregisteret

Unge lovbrytere under 18 år har unntak  

For unge lovbrytere skal en uttømmende politiattest utstedes i samsvar med bestemmelser for ordinær politiattest.

Hvis ett av vilkårene under er oppfylt, skal ilagt reaksjon likevel anmerkes i samsvar med bestemmelser om uttømmende politiattest:

 • 1 lovbrudd med strafferamme på fengsel i mer enn 3 år
 • 3 eller flere lovbrudd med strafferamme på fengsel i mer enn 1 år
 • 5 eller flere lovbrudd som kan idømmes fengsel, uansett strafferamme
 • nytt lovbrudd etter fylte 18 år som er begått innenfor de frister opprinnelig reaksjon skal vises på ordinær attest

Gjelder ett eller flere av disse punktene deg? Da gjelder reglene om hva som skal med i en uttømmende politiattest.

En utvidet politiattest viser straffesaker som ikke er avgjort av politiet eller en domstol. Det vil si at disse skal med på attesten: siktelser, tiltaler og forelegg, og dommer som ikke er rettskraftig avgjort.

Anmeldelser og henlagte saker kommer ikke med i en politiattest.

En begrenset politiattest tar kun med bestemte typer lovbrudd. Det er formålet og lovhjemmelen som avgjør hvilke typer lovbrudd attesten skal vise.

En begrenset politiattest kan være både uttømmende og utvidet, eller den kan være ordinær, eller en kombinasjon av disse.